1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 18. Ceza Dairesi
  4. MAĞDURUN BELİRLENMESİ – HAKARET SUÇU

MAĞDURUN BELİRLENMESİ – HAKARET SUÇU

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Sanığın hakaret içerikli sözlerinde katılanın ismini zikretmemiş olmasına rağmen sözlerin katılana yönelik olduğunun herkes tarafından bilinmesi ve bunun tanık beyanları ile doğrulanmış olması nedeniyle hakaret içeren sözlerin katılana yönelik olmadığı gerekçesi yerinde değildir ve TCK 126/1 hükmü gereğince hükümlülük kararı verilmelidir.
T.C.
Yargıtay
18. Ceza Dairesi
E: 2015/3116 K: 2015/3572 K.T.: 29.06.2015
Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Sanığın hayvanlarını beslediği M…Köyü muhtarı olan katılan O…’a köy camisinin önünde “Benim hayvanlarımdan kim rahatsız oldu, boynuzları bir yerine mi battı, beni kim şikayet ettiyse hayvanların boynuzu k….çına girsin, kim şikayet ettiyse lafım ona ” biçimindeki sözler ile hakaret ettiği, bu sözlerin tanıklar tarafından duyulduğu ve her ne kadar sanık hakaret içerikli sözlerinde katılanın ismini zikretmemiş ise de bunun katılana yönelik olduğunun herkes tarafından bilindiğinin tanık beyanları ile doğrulanması karşısında, TCK’nın 126/1. maddesinde düzenlenen; “Hakaret suçunun işlenmesinde mağdurun ismi açıkça belirtilmemiş veya isnat üstü kapalı geçiştirilmiş olsa bile, eğer niteliğine ve mağdurun şahsına yönelik bulunduğunda duraksanmayacak bir durum varsa hem isim belirtilmiş hem de hakaret açıklanmış sayılır” hükmü karşısında, sanığın katılana hakaret ettiğinin kabulü ile hükümlülük kararı verilmesi gerekirken, hakaret içeren sözlerinin katılana yönelik olmadığı şeklindeki yerinde olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi,

Kanuna aykırı ve Cumhuriyet savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 29.06.2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları