1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 20. Hukuk Dairesi
  4. MADEN OCAĞININ SATIŞ BEDELİNİN ÖDENMEMESİNDEN KAYNAKLI ALACAK DAVASI – RÖDOVANS SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN BİR İSTEM OLMADIĞI – GÖREVLİ MAHKEMENİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ OLDUĞU

MADEN OCAĞININ SATIŞ BEDELİNİN ÖDENMEMESİNDEN KAYNAKLI ALACAK DAVASI – RÖDOVANS SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN BİR İSTEM OLMADIĞI – GÖREVLİ MAHKEMENİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ OLDUĞU

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Davacının kendisine ait mermer sahasını davalıya 300.000-TL bedel ile sattığı, aralarındaki satış sözleşmesi gereği satış bedelinin 100.000-TL’sinin peşin olarak aldığını, sözleşmenin 3. maddesi gereğince ödenmesi gerekli 200.000.-TL’nin halen ödenmediğini bu nedenle öncelikle maden işletmesinin 3. kişilere devrinin önlenmesi açısından ihtiyati tedbir konulmasını ve sözleşmeye aykırılık ve borcun zamanında ifa edilmemesi nedeniyle uğranan zararın tazmini istemine ilişkin olup, rödovans sözleşmesine dayanan herhangi bir istem dava konusu olmadığından uyuşmazlığın asliye hukuk mahkemesince çözülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.
T.C.
Yargıtay
20. Hukuk Dairesi
E: 2015/7278 K: 2015/9894 K.T.: 22.10.2015
DAVA : Taraflar arasındaki davada Malatya 3. Asliye Hukuk ve Malatya 1. Sulh Hukuk Mahkemesince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:
KARAR : Dava; taşınmaz satış sözleşmesine aykırılık ve sözleşmenin eksik ifası nedeniyle uğranan zararın tazmini istemine ilişkindir.
Asliye hukuk mahkemesince, uyuşmazlığın rödovans sözleşmesinden kaynaklandığı kabul edilerek, BK’nın 270 ve devamında düzenlenen rödovans sözleşmesinin hasılat kirasının bir türü olduğu, kira sözleşmelerinden doğan her türlü davaya sulh hukuk mahkemelerinde bakılacağı gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.
Sulh hukuk mahkemesi tarafından ise, sözleşmenin giriş düzenlenmesinde, önceden yapılan rödovans sözleşmesinin karşılıklı olarak iptal edilip 23/12/2010 tarihli satış sözleşmesinin düzenlendiği uyuşmazlığın da satış sözleşmesinden kaynaklandığı, bu nedenle davanın genel yetkili Malatya Asliye Hukuk Mahkemesince görülmesi gerektiği gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.
Rödovans, genel olarak, maden ruhsat alanlarının sahibi tarafından sözleşme ile özel veya tüzel bir kişiye bir süre terk edilmesi durumunda, maden ocağının işletilmesini üstlenen özel veya tüzel kişinin ruhsat sahibine ürettiği her bir ton maden için ödemeyi taahhüt ettiği bir tür maden kirası olarak tanımlanabilir.
Somut olayda; davacının kendisine ait Malatya Doğanşehir Kelhalil bölgesinde bulunan 200612555 ruhsat numaralı mermer sahasını davalıya 300.000.- TL bedel ile sattığı, aralarındaki satış sözleşmesi gereği satış bedelinin 100.000 TL’sinin peşin olarak aldığını, sözleşmenin 3. maddesi gereğince ödenmesi gerekli 200.000.-TL’nin halen ödenmediğini bu nedenle öncelikle maden işletmesinin 3. kişilere devrinin önlenmesi açısından ihtiyati tedbir konulmasını ve sözleşmeye aykırılık ve borcun zamanında ifa edilmemesi nedeniyle uğranan zararın tazmini istemine ilişkin olup rödovans sözleşmesine dayanan herhangi bir istem dava konusu olmadığından uyuşmazlığın asliye hukuk mahkemesince çözülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince Malatya 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 22/10/2015 gününde oy birliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları