1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 2. Hukuk Dairesi
  4. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNİN ÖN İNCELEME DURUŞMASINDA YAPILMASI – ISLAH

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNİN ÖN İNCELEME DURUŞMASINDA YAPILMASI – ISLAH

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Davalı-karşı davacının, dava dilekçesinde yer almayan, ilk defa ön inceleme duruşmasında ileri sürülen maddi ve manevi tazminat isteği, talep sonucunun genişletilmesi niteliğindedir. Bu durumda ıslah da söz konusu olmadığına göre, davacının maddi ve manevi tazminat talebi artık incelenemez. Bu husus nazara alınmadan, maddi ve manevi tazminat talebi hakkında hüküm tesis edilmesi doğru görülmemiştir.
T.C.
Yargıtay
2. Hukuk Dairesi
E: 2015/580 K: 2015/15356 K.T.: 09.09.2015
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı-karşı davalı erkek tarafından kusur belirlemesi, tazminatlar ve nafakalar yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı-karşı davalı erkeğin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Davalı-karşı davacı kadın birleşen dosyada davayı, 19.03.2014 tarihinde açmış, davalı-karşı davacı dava dilekçesinde maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmamış, bu talebini ön inceleme duruşmasında ileri sürmüştür. Taraflar, cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçeleri ile serbestçe, ön inceleme aşamasında ise ancak karşı tarafın açık muvafakati ile iddia ve savunmalarını genişletebilir yahut değiştirebilirler. Ön inceleme duruşmasına taraflardan biri mazeretsiz olarak gelmezse, gelen taraf onun muvafakati aranmaksızın iddia ve savunmasını genişletebilir yahut değiştirebilir. Ön inceleme aşamasının tamamlanmasından sonra ise diğer tarafın açık muvafakati ve ıslah dışında iddia ve savunma genişletilemez yahut değiştirilemez (HMK md. 141/1). Davalı-karşı davacının, dava dilekçesinde yer almayan, ilk defa ön inceleme duruşmasında ileri sürülen maddi ve manevi tazminat isteği, talep sonucunun genişletilmesi niteliğindedir. Bu durumda ıslah da söz konusu olmadığına göre, davacının maddi ve manevi tazminat talebi artık incelenemez. Bu husus nazara alınmadan, maddi ve manevi tazminat talebi hakkında hüküm tesis edilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölenlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 09.09.2015

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları