1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 19. Hukuk Dairesi
  4. KUMAR BORCU NEDENİYLE İMZALANAN SENEDİN TAKİBE KONULMASI – İHTİYATİ TEDBİR KARARI NEDENİYLE ALACAĞIN TAHSİLİNİN GECİKMESİ DURUMUNDA %20 TAZMİNAT

KUMAR BORCU NEDENİYLE İMZALANAN SENEDİN TAKİBE KONULMASI – İHTİYATİ TEDBİR KARARI NEDENİYLE ALACAĞIN TAHSİLİNİN GECİKMESİ DURUMUNDA %20 TAZMİNAT

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Somut olayda 28.03.2013 tarihinde icra veznesine yatacak paranın, davalı alacaklıya ödenmemesi için ihtiyati tedbir kararı verildiği ve bu kararın icra dosyasında infaz edildiği görülmüştür. Bu durumda İİK’nın 72/4 maddesi hükmü uyarınca davalı lehine %20 oranında tazminatına hükmedilmesi gerekirken bu konudaki talep hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemesi bozmayı gerekmiştir.
T.C.
Yargıtay
19. Hukuk Dairesi
E: 2014/18229 K: 2015/15202 K.T.: 19.11.2015
Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün davacı vekilince duruşmalı, davalı vekilince duruşmasız olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı vek. Av. M.Ç. ile davalı vek. Av. E.K.T.’nin gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
-KARAR-
Davacı vekili, davalı tarafından müvekkili aleyhine 4 adet senede dayalı olarak takip başlatıldığını, takibe konu senetlerin müvekkilinin tatil için Kıbrıs’a gidildiğinde eğlence amacıyla oynadığı kumar borcu için müvekkilince imzalandığını, senetlerdeki imza dışındaki tüm yazı ve rakamların müvekkilinin eli ürünü olmadığını, senetlerde alacaklı olarak davalının adı yazmakta ise de müvekkili ile davalı arasında hiçbir ticari ya da başka ilişki bulunmadığını, senetlerin gerçekte kumarhaneye verildiğini belirterek, müvekkilinin borçlu olmadığının tespitine, kanunun kumar borcunun tahsiline cevaz vermediğinden icra takibinin iptaline, ihtiyati haciz vasıtasıyla tahsil edilen 29.768,97 TL’nin istirdadına ve %40 oranında tazminata karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın hukuki temelden yoksun olduğunu, borcun kumar borcundan kaynaklandığı iddiasının tanıkla ispatlanamayacağını bildirerek, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, toplanan delillere göre, takibe konu bonoların mücerret bir borç ikrarı olup, bonolardaki borç ikrarının sebebinin kumar olduğu iddiasının kesin delillerle ispatlanması gerektiği, bu iddialarla ilgili olarak tanık dinlenemeyeceği, davacının yemin deliline de dayanmadığı gerekçeleriyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2- Davalı vekilinin temyiz istemi, ihtiyati tedbir nedeniyle alacağın tahsilinin geciktirilmesi nedeniyle tazminat verilmesi gerektiğine tazminatına ilişkindir.
Somut olayda 28.03.2013 tarihinde icra veznesine yatacak paranın, davalı alacaklıya ödenmemesi için ihtiyati tedbir kararı verildiği ve bu kararın icra dosyasında infaz edildiği görülmüştür. Bu durumda İİK’nın 72/4 maddesi hükmü uyarınca davalı lehine %20 oranında tazminatına hükmedilmesi gerekirken bu konudaki talep hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemesi bozmayı gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte belirtilen sebeplerle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, vekili Yargıtay duruşmasında hazır bulunan davalı yararına takdir edilen 1.100,00 TL. duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya ödenmesine, peşin harcın istek halinde iadesine, 19.11.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları