1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 23. Hukuk Dairesi
  4. KOOPERATİFLER KANUNUNDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR – GÖREV – TAZMİNAT – ÜYELİK AİDATI

KOOPERATİFLER KANUNUNDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR – GÖREV – TAZMİNAT – ÜYELİK AİDATI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Dava, 01.07.2012 tarihinden sonra açılmış olup, Kooperatifler Kanunu’nun 99. maddesi uyarınca ticari dava niteliğini haiz ise de, yargı çerçevesinde Asliye Ticaret Mahkemesi bulunmamakta ise, TTK’nın 5/4. maddesinde Asliye Hukuk Mahkemesi’nce davaya devam edilmesi ve görevsizlik kararı verilmemesi gerektiği açıkça öngörüldüğünden, bu davaya Asliye Hukuk sıfatıyla bakılmasında bir usulsüzlük bulunmamaktadır.
T.C.
Yargıtay
23. Hukuk Dairesi
E: 2015/956 K: 2015/1311 K.T.: 03.03.2015
Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR: Davacı vekili, müvekkilinin davalı kooperatif üyeliğinden ayrılması sebebiyle ödenen üyelik aidatlarının yasal faizi ile birlikte tahsili için icra takibi başlattıklarını, icra takibine karşı davalı tarafın itirazı üzerine takibin durduğunu ileri sürerek, itirazın iptali ile icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, alacağın likit olmadığını, bilirkişi incelemesi ile kesin alacağın ve mevcut istifa ödemesinin yapılması halinde kooperatifin mevcudiyetinin tehlikeye düşüp düşmeyeceğinin tespitinin gerektiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davacının davalı kooperatiften 26.07.2010 tarihli dilekçeyle istifa ettiği, Kooperatifler Kanunu’nun 17. maddesi gereğince ortaklıktan ayrıldığı yıl bilançosuna göre anasözleşme ile belirtilen haklarının hesaplanarak davacıya ödenmesi gerektiği, aidat ödemeleri toplamının 7.476,00 TL, takip tarihine kadar işlemiş faizin 1.005,22 TL olduğu, 2009 yılı olağan genel kurul toplantısında istifa eden ortakların yatırdıkları tutardan gelir gider farkı kesilmeyeceğinin kararlaştırıldığı gerekçesiyle, davanın kabulüyle alacak likit olduğundan % 20 icra inkar tazminatının tahsiline karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 5. maddesinin yürürlükte bulunduğu dönemde Asliye Hukuk Mahkemeleri ile Ticaret Mahkemeleri arasındaki ilişki iş bölümü ilişkisi iken, 6335 sayılı Kanunun 2. maddesiyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’un 5. maddesinde yapılan değişiklikle Asliye Ticaret Mahkemesi ile Asliye Hukuk Mahkemesi ve diğer hukuk mahkemeleri arasında ilişki görev ilişkisi olarak değiştirilmiş ve bu durumda göreve dair usul hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Ancak, 6335 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca 6102 Sayılı TTK’na eklenen geçici 9. madde ile bu kanunun göreve dair hükümlerinin, bu kanunun yürürlüğe girdiği 01.07.2012 tarihinden önce açılan davalarda uygulanmayacağı, bu davaların açıldıkları tarihte yürürlükte bulunan kanun hükümlerine tabi olduğu belirtilmiştir. Dava, 01.07.2012 tarihinden sonra açılmış olup, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 99. maddesi uyarınca ticari dava niteliğini haiz ise de, yargı çerçevesinde Asliye Ticaret Mahkemesi bulunmamakta ise, 6102 sayılı TTK’nın 5/4. maddesinde Asliye Hukuk Mahkemesi’nce davaya devam edilmesi ve görevsizlik kararı verilmemesi gerektiği açıkça öngörüldüğünden, bu davaya Asliye Hukuk sıfatıyla bakılmasında bir usulsüzlük bulunmamaktadır.
Bu açıklamalara ve dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 03.03.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları