1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 5. Ceza Dairesi
  4. KOOPERATİF MUHASEBECİSİ TARAFINDAN İŞLENEN ZİMMET SUÇU – MUHASEBECİNİN GENEL KURUL TARAFINDAN YETKİLENDİRİLİP YETKİLENDİRİLMEDİĞİNİN VE KOOPERATİF KASA MEVCUTLARININ İNCELENMESİ – SAYIŞTAY EMEKLİ UZMAN DENETÇİSİNDEN RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ

KOOPERATİF MUHASEBECİSİ TARAFINDAN İŞLENEN ZİMMET SUÇU – MUHASEBECİNİN GENEL KURUL TARAFINDAN YETKİLENDİRİLİP YETKİLENDİRİLMEDİĞİNİN VE KOOPERATİF KASA MEVCUTLARININ İNCELENMESİ – SAYIŞTAY EMEKLİ UZMAN DENETÇİSİNDEN RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Kooperatifler Kanunu 62/3’teki “Yönetim Kurulu üyeleri ve kooperatif memurları, kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan sorumludurlar. Bunların suç teşkil eden fiil ve hareketlerinden ve özellikle kooperatifin para ve malları bilanço, tutanak, rapor ve başka evrak, defter ve belgeleri üzerinde işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılır.” hükmü gözetilerek suç tarihlerinde sanıklardan Burhan’ın kooperatif muhasebecisi olarak görevlendirildiğine ilişkin genel kurul kararı veya genel kurulun verdiği yetkiye dayanarak yönetim kurulu kararı bulunup bulunmadığı araştırılıp buna dair belgelerin getirtilmesi, sanıkların göreve başladığı ve görevden ayrıldığı tarihler itibariyle kooperatifin banka ve kasa mevcutlarının saptanması, ibraz etmeleri halinde sanıklardan varsa ödeme belgelerinin temin edilmesi, inşaat konusunda uzman bilirkişilerin iştiraki ile mahallinde keşif yapılıp sanıkların yönetimde kaldıkları dönemler itibariyle yapılan tüm inşaatların maliyetinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları esas alınarak belirlenmesinden sonra kooperatife ait defter, kayıt, belgeler ve tüm dokümanların dava dosyasıyla birlikte konunun uzmanı Sayıştay emekli uzman denetçilerinden seçilecek yeni bir bilirkişi heyetine tevdii edilip, suç tarihleri arasındaki kooperatifin tüm gelirleri ile mahkemece yapılan keşif ve alınacak görüşlerin sonucuna göre teknik bilirkişilerin inşaat maliyet hesabına ilişkin tespitleri de dikkate alınarak kooperatifin gaye ve inşaatları için yapılanlar dahil tüm giderleri belirlenip kasa ve banka mevcutları da gözetilerek karşılaştırılması, buna göre sanıkların sorumluluğunu irdeler şekilde zimmetlerinde kooperatif parası bulunup bulunmadığı, varsa miktarının ne olduğu, özellikle tahsilat ve tediye makbuzlarını düzenleyen kişiler itibariyle kooperatifin mali işlemlerinin fiilen belirli sanıklar tarafından yürütülüp yürütülmediği hususlarında ayrıntılı ve gerekçeli rapor alınarak hasıl olacak sonuca göre sanıkların hukuki durumlarının tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden yetersiz bilirkişi raporuna dayanılarak mahkumiyet hükmü kurulması bozmayı gerektirmiştir.
T.C.
Yargıtay
5. Ceza Dairesi
E: 2013/16306 K: 2016/1517 K.T.: 11.02.2016
Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelendi;
Katılan Hazine vekilinin 14/11/2011 havale tarihli dilekçesinde sanık İsmail yönünden katılma isteminde bulunmaması nedeniyle bu sanık hakkında kurulan hükme ilişkin temyiz talebi ile sanıklar Mehmet, İsmail ve Cahit hakkında hükmolunan ceza miktarları itibariyle koşulları bulunmadığı gibi adı geçen sanıklar müdafiin süresinden de sonra olduğu anlaşılan duruşma isteminin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK’un 317 ve 318. maddeleri uyarınca reddiyle incelemenin duruşmasız olarak yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü:
1163 sayılı Kooperatifler Kanunun 62/3. maddesindeki ”Yönetim Kurulu üyeleri ve kooperatif memurları, kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan sorumludurlar. Bunların suç teşkil eden fiil ve hareketlerinden ve özellikle kooperatifin para ve malları bilanço, tutanak, rapor ve başka evrak, defter ve belgeleri üzerinde işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılır.” hükmü gözetilerek suç tarihlerinde sanıklardan Burhan’ın kooperatif muhasebecisi olarak görevlendirildiğine ilişkin genel kurul kararı veya genel kurulun verdiği yetkiye dayanarak yönetim kurulu kararı bulunup bulunmadığı araştırılıp, buna dair belgelerin getirtilmesi, kooperatife ait inşaatlarda hangi faaliyetlerin icra edildiğinin tespit edilmesi, sanıkların göreve başladığı ve görevden ayrıldığı tarihler itibariyle kooperatifin banka ve kasa mevcutlarının saptanması, bilirkişi raporlarındaki tespitlere göre sanıkların ayrıntılı savunmalarının alınması, ibraz etmeleri halinde sanıklardan varsa ödeme belgelerinin temin edilmesi, inşaat konusunda uzman bilirkişilerin iştiraki ile mahallinde keşif yapılıp sanıkların yönetimde kaldıkları dönemler itibariyle yapılan tüm inşaatların maliyetinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları esas alınarak belirlenmesinden sonra kooperatife ait defter, kayıt, belgeler ve tüm dökümanların dava dosyasıyla birlikte konunun uzmanı Sayıştay emekli uzman denetçilerinden seçilecek yeni bir bilirkişi heyetine tevdii edilip; suç tarihleri arasındaki kooperatifin tüm gelirleri ile mahkemece yapılan keşif ve alınacak görüşlerin sonucuna göre teknik bilirkişilerin inşaat maliyet hesabına ilişkin tespitleri de dikkate alınarak kooperatifin gaye ve inşaatları için yapılanlar dahil tüm giderleri belirlenip kasa ve banka mevcutları da gözetilerek karşılaştırılması, buna göre her bir sanığın sorumluluğunu irdeler şekilde, zimmetlerinde kooperatif parası bulunup bulunmadığı, varsa miktarının ne olduğu, özellikle tahsilat ve tediye makbuzlarını düzenleyen kişiler itibariyle kooperatifin mali işlemlerinin fiilen belirli sanıklar tarafından yürütülüp yürütülmediği hususlarında ayrıntılı ve gerekçeli rapor alınarak hasıl olacak sonuca göre sanıkların hukuki durumlarının tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden yetersiz bilirkişi raporuna dayanılarak, sanık İsmail’in görevinin 06/07/2004 tarihinde son bulduğu da gözetilmeden, sanıklar A.. ve T..’nin savunmalarına göre suç kastıyla hareket ettiklerine ilişkin delillerin nelerden ibaret olduğu açıklanıp tartışılmadan eksik inceleme ile yazılı şekilde hükümler kurulması,
Kabule göre de;
Sanıklar Aydın ve Turan’ın 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 62. maddesinde gösterilen kimselerden olmamasına göre denetim görevini yerine getirmeme biçiminde kabul edilen eylemlerinin kastın varlığının kabulü halinde anılan Kanunun 67. maddesi yollamasıyla ek-2/3. maddesine uyacağının gözetilmemesi,
Suçları TCK’nın 53/1-d maddesindeki hak ve yetkiyi kötüye kullanmak suretiyle işlediği kabul edilen Burhan dışındaki sanıklar hakkında aynı Yasanın 53/5. maddesi uyarınca hak yoksunluğuna karar verilmesi gerektiğinin nazara alınmaması,
Sanıklar hakkında mahkumiyet hükmü kurulmuş olması karşısında, kamu davasında kendisini vekille temsil ettiren katılan Maliye Hazinesi lehine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince vekalet ücretine hükmedilmemesi,
Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih ve E. 2014/140; K. 2015/85 sayılı kararının 24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olması nedeniyle TCK’nın 53. maddesiyle ilgili olarak yeniden değerlendirme yapılmasında zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, katılanlar vekilleri ile sanıklar M.., C.., İ.. ve B.. müdafiilerin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 11/02/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları