1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 23. Hukuk Dairesi
  4. KOOPERATİF GENEL KURUL KARARININ İPTALİ – TEMERRÜT FAİZİ – AYLIK %5 GECİKME ZAMMI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI

KOOPERATİF GENEL KURUL KARARININ İPTALİ – TEMERRÜT FAİZİ – AYLIK %5 GECİKME ZAMMI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Dava, kooperatif genel kurul kararının iptali istemine ilişkindir. Somut olayda, davalı kooperatif genel kurulunda alınan karar ile “Kooperatif alacakları ile ilgili gecikme cezalarının % 5 olarak uygulanmasına” şeklinde karar alınmış olup, söz konusu faiz oranının aylık faiz olarak belirlendiği kabul edilmelidir. Bu durumda, mahkemece, genel kurul toplantısında belirlenen faiz oranının 6098 Sayılı TBK’nın 120. maddesine aykırı olması sebebiyle davalı kooperatifin genel kurul toplantısında alınan kararın iptal edilmesi gerekir.
T.C.
Yargıtay
23. Hukuk Dairesi
E: 2015/564 K: 2015/1416 K.T.: 06.03.2015
DAVA : Taraflar arasındaki kooperatif genel kurul kararının iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacılar vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Davacılar vekili, davalı kooperatifin üyesi olduklarını ve kooperatifin 2012 yılında yapılan genel kurul toplantısında usule aykırı birçok kararlar alındığını, davacılar tarafından gündeme madde ilavesine dair noter kanalıyla gönderilen ihtarnamenin davalı kooperatife tebliğ edildiğini, ancak kooperatif yönetimince bu talebin gündeme alınmadığını ileri sürerek, 23.6.2012 tarihli kooperatif genel kurulunda alınan 2, 4, 5, 6 ve 7. numaralı kararların iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davalı kooperatife ait inşaatın A, B, C bloklarının kaçak olduğu ve belediye tarafından para cezası ve yıkım kararı verildiği, kooperatif yönetim ve denetim kurulu üyelerinin görevlerini gereği gibi yapmadıkları, kaçak inşaat yapılmasına müsaade ettikleri, bu halde yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ibra edilemeyecekleri, iptali istenen kooperatif genel kurul toplantısında alınan 5, 6 ve 7. numaralı kararlarda hukuka ve iyiniyet kurallarına aykırılık tespit edilemediği, davacılardan İ. T. ve H. T.’ın genel kurul toplantısında alanın kararlara muhalefet şerhi koymadıkları gerekçesiyle, davacılar İ. T. ve H. T. açısından davanın reddine, diğer davacıların iptalini talep ettikleri davalı kooperatifin 23.6.2012 tarihli genel kurulunda alınan 2 ve 4 numaralı kararların iptaline, kooperatif genel kurulunda alınan 5, 6 ve 7. numaralı kararların iptali yönündeki taleplerin ise reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacılar vekili temyiz etmiştir.
1- ) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacılar vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2- ) Dava, kooperatif genel kurul kararının iptali istemine ilişkindir. Dava tarihinde yürürlükte bulunan 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki 6101 Sayılı Kanunun 7. maddesinde “Türk Borçlar Kanunu’nun kamu düzenine ve genel ahlaka dair kuralları ile geçici ödemelere dair 76., faize dair 88., temerrüt faizine dair 120. ve aşırı ifa güçlüğüne dair 138. maddesi görülmekte olan davalarda da uygulanır. ” hükmüne yer verilmiştir.
6098 Sayılı TBK’nın 88. maddesinin “Faiz ödeme borcunda uygulanacak yıllık faiz oranı, sözleşmede kararlaştırılmamışsa faiz borcunun doğduğu tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre belirlenir. Sözleşme ile kararlaştırılacak yıllık faiz oranı, 1. fıkra uyarınca belirlenen yıllık faiz oranını yüzde elli fazlasını aşamaz.” hükmünü içermesinin yanı sıra, temerrüt faizine dair 120. maddesinde de; “Uygulanacak yıllık temerrüt faizi oranı, sözleşmede kararlaştırılmamışsa, faiz borcunun doğduğu tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre belirlenir. Sözleşme ile kararlaştırılacak yıllık temerrüt faizi oranı, 1. fıkra uyarınca belirlenen yıllık faiz oranının yüzde yüz fazlasını aşamaz. Akdi faiz oranı kararlaştırılmakla birlikte sözleşmede temerrüt faizi kararlaştırılmamışsa ve yıllık akdi faiz oranı da 1. fıkrada belirtilen faiz oranından fazla ise, temerrüt faizi oranı hakkında akdi faiz oranı geçerli olur.” düzenlemesine yer verilmiştir.
Kooperatif genel kurullarında kararlaştırılan faiz oranının anılan yasal düzenlemedeki yerine gelince; para borçları açısından borçlu temerrüdüne bağlanan sonuçlardan birisi, temerrüt faizi ödeme yükümlülüğüdür. Temerrüt faizi borçlunun para borcunu zamanında ödememesi ve temerrüde düşmesi üzerine kanun gereği kendiliğinden işlemeye başlayan ve temerrüdün devamı müddetince varlığını sürdüren bir karşılık olması itibariyle, zamanında ifa etmeme olgusuyla doğrudan bir bağlantı içindedir. 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 42. maddesine göre genel kurul bütün üyeleri temsil eden en yetkili organ olup, kanun veya anasözleşme ile genel kurula tanınmış olan konular hakkında karar verme yetkisini haizdir. Konut Yapı Kooperatifi Tip Anasözleşmesi’nin 23/1. maddesinin 6. bendi uyarınca ortaklardan tahsil edilecek taksit miktar ve ödeme şartları ile gecikme halinde uygulanacak esasları tespit etmek genel kurulun yetkisi dahilindedir.
Kooperatif genel kurullarında kararlaştırılan faiz oranı, TBK’nın 88. maddesinde düzenlenen anapara faizi olmayıp, 120. maddede düzenlenen temerrüt faizine ilişkindir. Kooperatif ile üyesi arasında ticari ilişki bulunmadığından yasal oranda temerrüt faizi uygulanmalıdır. 3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’un 2/1. maddesi gereğince, bir miktar paranın ödenmesinde temerrüde düşen borçlu, sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça, geçmiş günler için 1. maddede belirlenen yasal faiz oranına göre temerrüt faizi ödemeye mecburdur. Maddenin açık ifadesinden de anlaşılacağı üzere temerrüt faizinin, yasal faiz oranından fazla alınması taraflarca kararlaştırılabilir. Anılan maddeler birlikte değerlendirildiğinde kooperatif üyelerinin ödemesi gereken ödentilerin gecikmesi durumunda alınacak temerrüt faizinin yasal temerrüt faiz oranından daha fazla miktarda kararlaştırılabileceği anlamı çıkmaktadır. Ancak taraflar, uygulanacak faiz oranını belirlerken, yukarıdaki paragrafta belirtilen 6098 Sayılı TBK’nın 120/2. maddesinde öngörülmüş olan sınırlamayı dikkate almak zorundadır.
Somut olayda, davalı kooperatifin 23.6.2012 tarihli genel kurul gündeminin 6. maddesinde alınan karar ile “Kooperatif alacakları ile ilgili gecikme cezalarının % 5 olarak uygulanmasına” şeklinde karar alınmış olup, söz konusu faiz oranının aylık faiz olarak belirlendiği kabul edilmelidir.
Bu durumda, mahkemece, anılan yasal düzenleme ve açıklamalar çerçevesinde, genel kurul toplantısında belirlenen faiz oranının 6098 Sayılı TBK’nın 120. maddesine aykırı olması sebebiyle davalı kooperatifin 23.6.2012 tarihli genel kurul toplantısında alınan 6. numaralı kararın iptal edilmesi gerekirken, yazılı şekilde eksik incelemeye dayalı olarak hüküm kurulmuş olması doğru olmamıştır.
SONUÇ : Yukarıda ( 1 ) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacılar vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, ( 2 ) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün, davacılar yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06.03.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları