1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 13. Hukuk Dairesi
  4. KONUT KREDİSİNDEN CAYMA HAKKI – HAKSIZ KESİNTİLERİN İADESİ TALEBİ

KONUT KREDİSİNDEN CAYMA HAKKI – HAKSIZ KESİNTİLERİN İADESİ TALEBİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Davacı, davalı bankadan aldığı konut kredisinden caydığını, bankanın kendisinden haksız kesinti yapıldığını iddia etmiştir. 6502 sayılı TKHK’da konut kredisi için cayma hakkı öngörülmemiştir. Mahkemece haksız şart olarak kabul edilen miktar ise kapama parası olarak alınmıştır. Bu nedenlerle davanın tamamen reddine karar verilmesi gerekir.
T.C.
Yargıtay
13. Hukuk Dairesi
E: 2016/11192 K: 2016/15405 K.T.: 16.06.2016
MAHKEMESİ : İstanbul Anadolu 1. Tüketici Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, bankadan konut kredisi kullandığını, ancak cayma hakkını kullandığını, davalı bankanın kendisinden haksız kesinti yaptığını belirterek kesintilerin iadesini talep etmiştir.

Davalı, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; karar, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 24.maddesinde düzenlenen cayma hakkı tüketci kredisi için getirilmiştir. Konut Kredileri için tüketicilerin cayma hakkı düzenlenmemiştir.

Mahkemece, benimsenen bilirkişi raporunda 5.335,000 TL.ninde tahsili haksız şart olduğu kabul edilmiş ise de, olayda haksız şart olmadığı gibi kullandırılan kredi nedeniyle tahsil edilen 5.335,000 TL.nin yapılandırma olmayıp kredinin kapatılması nedeniyle 4077 sayılı TKHK.nun 10/B hükümlerine dayalı olarak “erken kapama” ücreti olduğu anlaşıldığından, bu kısma yönelik talebin reddine karar verilmesi gerekirken, davanın kabulüne karar verilmesi hatalı olup, bozma nedenidir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları