1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 13. Hukuk Dairesi
  4. KONUT KREDİSİ FAİZ ORANININ DÜŞMESİ VE KREDİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI – BANKA TARAFINDAN YAPILAN KOMİSYON, DOSYA MASRAFI, YAPILANDIRMA ÜCRETİ ADI ALTINDAKİ HAKSIZ KESİNTİLERİN BANKADAN TALEP EDİLEBİLECEĞİ

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANININ DÜŞMESİ VE KREDİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI – BANKA TARAFINDAN YAPILAN KOMİSYON, DOSYA MASRAFI, YAPILANDIRMA ÜCRETİ ADI ALTINDAKİ HAKSIZ KESİNTİLERİN BANKADAN TALEP EDİLEBİLECEĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Davacı, davalı bankadan konut kredisi kullandığını, faizlerin düşmesi üzerine kredinin yeniden yapılandırıldığını, davalı banka tarafından komisyon, dosya masrafı ve yapılandırma ücreti adı altında haksız kesintiler yapıldığını ileri sürerek kesinti yapılan 1.300,00-TL’nin davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir. Yargılama aşamasında talebini ıslah ederek 2.750,00-TL’ye çıkarmıştır. Davalı bankanın temyiz itirazlarının yerinde olmaması nedeniyle faiz talep edilmemesine rağmen faize hükmedilmesi bakımından kararın düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir.
T.C.
Yargıtay
13. Hukuk Dairesi
E: 2016/9811 K: 2016/14379 K.T.: 06.06.2016
Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:
Davacı, davalı bankadan konut kredisi kullandığını, faizlerin düşmesi üzerine kredinin yeniden yapılandırıldığını, davalı banka tarafından komisyon, dosya masrafı ve yapılandırma ücreti adı altında haksız kesintiler yapıldığını ileri sürerek kesinti yapılan 1.300,00 TL’nin davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir. Yargılama aşamasında talebini ıslah ederek 2.750,00 tl ye çıkarmıştır.
Davalı davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece davanın kabulüne 2.750,00 TL’nin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekir.
2- Mahkemece, davacı alacağına faiz talebi olmadığı halde dava tarihinden itibaren yasal faize hükmetmiştir. 6100 sayılı HMK’nın “taleple bağlılık ilkesi” başlıklı 26/1 maddesinde hâkimin tarafların talep sonuçlarıyla bağlı olduğu ve talepten fazlasına veya başka bir şeye karar veremeyeceği hüküm altına alınmıştır. Mahkemece, davacı alacağına faiz talebi olmadığı halde dava tarihinden itibaren yasal faize hükmetmesi bozmayı gerektirir. Ne var ki bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanması HUMK’un 438/7. maddesi gereğidir.
SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenle diğer temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte açıklanan nedenle hüküm fıkrasının 2. Bendinde yer alan “dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte” ibaresinin hükümden çıkarılarak hükmün düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 06/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları