1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 6. Hukuk Dairesi
  4. KİRA SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ – ÖDENEN HAVA PARASININ İADESİ

KİRA SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ – ÖDENEN HAVA PARASININ İADESİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Davacı, davalının taşınmasında kiracı olup davalının, taşınmazın kendisine ait olmayan kısmının da sahibiymiş gibi hareket ettiğini savunmuş; sözleşmenin iptali ile ödenen kira bedeli ve hava parasının iadesini talep etmiştir. Hukuka aykırı bir sonucun gerçekleşmesi için ödenen bedel geri istenemeyeceğine ve hava parası da bu mahiyette olduğuna göre, mahkemece hava parasının davalıdan geri alınması yönünde verilen karar hukuka aykırıdır.
T.C.
Yargıtay
6. Hukuk Dairesi
E: 2014/6816 K: 2015/2766 K.T.: 19.03.2015

MAHKEMESİ : Adana 1. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 14/01/2014
NUMARASI : 2013/541-2014/10

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı sözleşmenin iptali davasına dair karar, davalılar tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava kiracı tarafından açılan, kira sözleşmesinin iptali ile davalılara ödenen hava parası ve kira bedelinin iadesi istemine ilişkindir.

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi üzerine hüküm davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacılar vekili dava dilekçesinde; Müvekkili ile davalılardan E.. Ç.. arasında 20/04/2010 başlangıç tarihli beş yıl süreli kira sözleşmesinin imzalandığını, işletmeciliği davalı M.. Ç..’ya, mülkiyeti E.. Ç..’ya ait olan ”timeout” adlı bu cafenin devri için hava parası olarak 37000 TL ile bir yıllık kira bedeli olarak da 10000 TL olmak üzere toplam 47000 TL nin peşin olarak davalı E.. Ç..ya ödendiğini, daha sonraki bir tarihte kiralanan cafenin mutfak kısmının davalı Erkan’a ait olmadığını öğrendiğini, ayrıca cafenin önüne masa, sandalye konulmasına ve buradaki çadıra apartman yönetiminin rıza göstermediğini, bu durumun davalı Erkan’a daha önceki bir tarihte bildirildiğini kat malikleri toplantısında öğrendiğini, davalı Erkan’ın cafenin tamamı sanki kendi adınaymış gibi hareket ederek hile ile dava konusu cafeyi değerinin çok üstünde bir fiyat ve yasal olmayan hava parası ile devrettiğini belirterek gerek devir gerekse kira sözleşmesinin iptali ile ödenen 47000 TL’nin fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 1000 TL’ sinin faiziyle tahsiline karar verilmesini istemiştir. Davalılar vekili davanın reddini savunmuştur. Mahkemece davacı tarafından davalı tarafa ödenen 37.000 TL hava parasının davacıya iadesi gerektiği belirtilerek davanın kabulü ile taraflar arasında düzenlenen devir ve buna bağlı olarak kira sözleşmesinin feshine, 37000 TL’nin faiziyle tahsiline karar verilmesi üzerine hüküm davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Mülga 818 sayılı B.K.nun 65. Maddesi ve halen yürürlükte olan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 81. Maddesine göre hukuka veya ahlaka aykırı bir sonucun gerçekleşmesi amacıyla verilen şey geri istenemez. Dava tarihinde yürürlükte bulunan 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanunun 16. Maddesinde ise; Hava parası olarak veyahut her ne nam ve suretle olursa olsun kira bedelinden fazla para alanlar, bunlar namına hareket edenler veya bunlara tavassut hareket edenler hakkında altı aydan bir seneye kadar hapis ve üç yıllık kira bedeli tutarınca adli para cezasına hükmolunacağı düzenlemesi mevcuttur.

Davacı vekili dava dilekçesinde ve aşamalardaki beyanlarında davalılara verilen 37.000 TL nin hava parası olduğunu açıkça beyan etmiş mahkemece de 37.000 TL hava parasının davacıya iadesine karar verilmiştir. Yukarıda açıklanan yasal düzenlemelere göre davacı emredici nitelikteki yasa hükümlerine aykırı olarak ödediği hava parasını davalılardan geri istenemeyeceğinden, davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmediğinden hükmün bu sebeple bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edenlere iadesine, 19.03.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları