1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 6. Hukuk Dairesi
  4. KİRA BEDELİNDEN YAPILAN KESİNTİLER – TAMİR MASRAFLARININ KİRA BEDELİNDEN MAHSUP EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ

KİRA BEDELİNDEN YAPILAN KESİNTİLER – TAMİR MASRAFLARININ KİRA BEDELİNDEN MAHSUP EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Davacı bir kısım kira bedellerinin ödenmediği iddiasıyla davalı yan hakkında icra takibi başlatmıştır.Davalı ise doğal gaz tesisatı için bir kısım ödemelerde bulunduğu, işbu tutarın mahsubundan sonra kalan bedelin davacı yanın banka hesabına yatırıldığından bahisle takibe, borca, ödeme emrine, faiz oranına ve işlemiş faize itiraz etmiştir. Bununla birlikte davalı, kesinti sonrası tutarı da belirterek “demirbaş kesinti sonrası tutar” açıklamasıyla davacı yanın banka hesabına çeşitli tarihlerde ödemeler yapmış olup buna ilişkin dekontları da cevap dilekçesi ekinde mahkemeye sunmuştur. Bu durumda yapılan ödemelerin davacıdan sorularak takip konusu alacaktan mahsubunun gerekip gerekmediği üzerinde durulması ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken itirazın kaldırılması hatalıdır.
T.C.
Yargıtay
6. Hukuk Dairesi
E: 2016/2589 K: 2016/2539 K.T.: 30.03.2016
DAVA: İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarda tarih ve numarası yazılı karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR: Dava, kira alacağının tahsili için başlatılan icra takibine vaki itirazın kaldırılması ve tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüyle kiralananın tahliyesine karar verilmiş, karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-) Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre, davalı kiracının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazları yerinde değildir.
2-) Davalı kiracının alacağa yönelik temyiz itirazlarına gelince: Takipte dayanılan ve karara esas alınan 15.10.2004 başlangıç tarihli 1 yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Davacı alacaklı 25.11.2014 tarihinde başlattığı icra takibinde aylık 600-TL den 2014 yılı Eylül, Ekim, Kasım ayları kira bedeli olarak 1.800-TL ve 16,27-TL işlemiş faiz olmak üzere toplam 1.816,27-TL’nin tahsilini istemiştir. Borçlu doğal gaz tesisatı bedelinin mahsup edildiğini ve kalan kira bedelinin banka hesabına yatırıldığını belirterek takibe, borca, ödeme emrine, faiz oranına ve işlemiş faize itiraz ettiğini bildirmiştir. İtiraz üzerine açılan davada davacı dava dilekçesinde; davalının doğal gaz tesisatı için peşin ödediği 500-TL yi Kasım ayı kirasından mahsup ederek bakiyesini ödediği, 15.1.2015 tarihinde ödediği taksiti Ocak ayı kirasından mahsup ederek bakiyesini ödediği, davalının Eylül, Ekim ayları kira bedelinden mahsup edeceği bir masraf olmadığı gibi Eylül ve Ekim ayı kira bedellerini de ödemediğini beliterek icra dosyasına yapılan itirazın kaldırılması ve davalının tahliyesine karar verilmesini istemiştir. Davalı kiracının cevap dilekçesi ekinde sunduğu dekontlardan, takibe ve davaya dayanak kira sözleşmesinde kefil olan tarafından davacının hesabına 19.11.2014 tarihinde “20 Kasım-20 Aralık demirbaş kesinti sonrası tutar” açıklaması ile 368-TL, yine 26.11.2014 tarihli dekont ile “20 Kasım-20 Aralık demirbaş kesinti sonrası tutar” açıklaması ile 368-TL yatırıldığı görülmüştür. Bu durumda yapılan bu ödemelerin davacıdan sorularak takip konusu alacaktan mahsubunun gerekip gerekmediği üzerinde durulması ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile itirazın kaldırılmasına karar verilmesi doğru değildir. Karar bu sebeple bozulmalıdır.
SONUÇ: Yukarıda 1 numaralı bentte açıklanan sebeplerle kararın tahliyeye dair kısmının ONANMASINA, 2 numaralı bentte açıklanan sebeplerle kararın alacağa yönelik kısmının BOZULMASINA, onanan kısım için aşağıda yazılı temyiz harcının temyiz edenden alınmasına, 30.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları