1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 7. Hukuk Dairesi
  4. KIDEM TAZMİNATI İSTEMİ – İKİ DÖNEM HALİNDE ÇALIŞMA – ÖZEL SEBEPLERLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

KIDEM TAZMİNATI İSTEMİ – İKİ DÖNEM HALİNDE ÇALIŞMA – ÖZEL SEBEPLERLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Dava; işçilik alacakları istemine ilişkindir. Davacının davalılara ait işyerinde iki dönem halinde çalıştığının kabul edilmesi ve kıdem tazminatına hak kazanılıp kazanılmadığı açısından her dönemin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir. Davacı ikinci çalışma dönemini istifa dilekçesiyle özel sebeplerle feshettiğini beyan etmiş olup davacının bu beyanı karşısında mahkemece davacının fazla mesai alacaklarının ödenmemesi sebebiyle iş akdini haklı sebeple feshettiğinin kabul edilmesi hatalıdır. Bu durumda davacının bu dönemde ki çalışması için kıdem tazminatına hak kazanamaz. Davacının ilk dönem çalışması ise davalılar tarafından ihale süresinin bitimi sebebiyle sona erdirildiği dosya kapsamıyla sabittir. O halde davacının bu dönemde iş akdi davalılarca haksız feshedildiğinden kıdem tazminatı talebinin kabul edilmesi gerekir.
 
T.C.
Yargıtay
7. Hukuk Dairesi
E: 2015/2992 K: 2015/2635 K.T.: 25.02.2015
DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği düşünüldü:
KARAR : 1- )Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine,
2- )Davacı, G… Elektrik A.Ş.’nin alt işvereni olan S… Y…. Lpg Elektrik İnş. San. Tic. Ltd. Şirketinde 31.1.2010-31.1.2012 ve 13.2.2012-20.2.2012 tarihleri arasında G… A.Ş.’nin saha personeli olarak elektrik açma-kesme ve 2. ihbarname dağıtımı işinde çalıştığını, hizmet akdini fazla çalışma ücretlerinin ödenmemesi sebebiyle kendisinin feshettiğini ileri sürerek kıdem tazminatıyla yıllık izin ve fazla çalışma ücreti alacaklarının tahsilini istemiştir.
Davalı G… Elektrik A.Ş., diğer davalı şirket ile 1.2.2010-31.1.2012 tarihleri arasında geçerli hizmet alım sözleşmesi imzalandığını, bu sözleşmenin sona ermesinden sonra 12 gün çalışılmayan dönem olduğunu, 13.2.2012 tarihinde diğer davalı şirketle yeniden hizmet alım sözleşmesi imzalandığını, öncelikle husumet itirazında bulunduklarını, davacının diğer davalı şirketin işçisi olduğunu, davacının 20.2.2012 tarihinde istifa ettiğini, istifa eden işçinin kıdem tazminatı alamayacağını bildirerek davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
Davalı S… Y… Lpg Elektrik İnş. San. Tic. Ltd. Şirketi, davacının istifa etmesi sebebiyle kıdem tazminatına hak kazanamayacağını, davacının G… A.Ş.’den alınan ihale sebebiyle önce 1.2.2010-31.1.2012 tarihleri arasında çalıştığını, daha sonra ihalenin tekrar alınması sebebiyle davacının yeniden işe alınarak 20.2.2012 tarihine kadar çalıştığını, davacının kişisel sebeplerle istifa ettiğini belirtmesi sebebiyle kıdem tazminatı alamayacağını savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının davalı G… Elektrik A.Ş.’nin hizmet alımı yaptığı S… Y… Lpg Elektrik İnş. San. Tic. Ltd. Şirketine bağlı olarak 31.1.2010-20.2.2012 tarihleri arasında belirsiz süreli sürekli hizmet akdiyle çalıştığı, iş akdinin davacı tarafından fazla çalışma alacaklarının ödenmemesi sebebiyle haklı sebeple feshedildiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
Mahkemece davacının davalı G… A.Ş.’nin asıl işveren diğer davalı şirketin alt işveren olduğu hizmet alım işinde 31.1.2010-20.2.2012 tarihleri arasında kesintisiz çalıştığı kabul edilmiş ise de davacının dava dilekçesinde davalılara ait işyerinde 31.1.2010-31.1.2012 ve 13.2.2012-20.2.2012 tarihleri arasında çalıştığını ileri sürdüğü, davalıların da 31.1.2012 13.2.2012 tarihleri arasında hizmet alımı olmadığı ve ihaleler arasında 12 günlük boşluk olduğunu savundukları anlaşılmaktadır. Bu sebeple davacının davalılara ait işyerinde iki dönem halinde çalıştığının kabul edilmesi ve kıdem tazminatına hak kazanılıp kazanılmadığı açısından her dönemin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir. Davacı 13.2.2012-20.2.2012 tarihleri arasındaki çalışmasını 20.2.2012 tarihli istifa dilekçesiyle özel sebeplerle feshettiğini beyan etmiş olup davacının bu beyanı karşısında mahkemece davacının fazla mesai alacaklarının ödenmemesi sebebiyle iş akdini haklı sebeple feshettiğinin kabul edilmesi hatalıdır. Bu durumda davacı 13.2.2012-20.2.2012 tarihleri arasındaki çalışması için kıdem tazminatına hak kazanamaz. Davacının 31.1.2010-31.1.2012 tarihleri arasındaki çalışma döneminin ise davalılar tarafından ihale süresinin bitimi sebebiyle sona erdirildiği dosya kapsamıyla sabittir. O halde davacının 31.1.2010-31.1.2012 tarihleri arasındaki çalışması için iş akdi davalılarca haksız feshedildiğinden kıdem tazminatı talebinin kabul edilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarıda açıklanan sebeple BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harçlarının istenmesi halinde davalılara iadesine, 25.02.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları