1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 22. Hukuk Dairesi
  4. KIDEM TAZMİNATI – İHBAR TAZMİNATI – İŞ SÖZLEŞMESİ – HAKSIZ FESİH – ÇALIŞMA BELGESİ – İŞ BİTİMİ NEDENİYLE FESİH

KIDEM TAZMİNATI – İHBAR TAZMİNATI – İŞ SÖZLEŞMESİ – HAKSIZ FESİH – ÇALIŞMA BELGESİ – İŞ BİTİMİ NEDENİYLE FESİH

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Davalı tarafça ibraz edilen 22.11.2007 tarihli davacının imzalı dilekçesinde 12.12.2007 tarihinde dolacak iş sözleşmesinin uzatılmamasını istediğini belirttiği anlaşılmaktadır. Her ne kadar mahkemece davacının iş sözleşmesini kendisinin feshettiği gerekçesi ile kıdem tazminatı hüküm altına alınırken, ihbar tazminatının reddine karar verilmiş ise de;davacıya ait çalışma belgesinde 11.12.2007 tarihinde sözleşme bitimi sebebiyle ayrıldığının belirtildiği, ayrıca emsal dava dosyaları da dikkate alındığında davacının dilekçesinin iradesini yansıtmadığı ve geçerli olmadığı kabul edilmelidir. Bu durumda davacının iş sözleşmesinin davalı işverence iş bitimi gerekçesi ile haksız olarak feshedildiğinin kabulüyle ihbar tazminatı hüküm altına alınması gerekli iken yazılı gerekçe ile reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
T.C.
Yargıtay
22. Hukuk Dairesi
E: 2016/15323 K: 2016/18933 K.T.: 23.06.2016
DAVA : Davacı, kıdem, ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, istemi kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili, davacının 13.10.2006-11.12.2007 tarihleri arasında davalı şirkete ait yurtiçi ve yurtdışı şantiyelerde çalıştığını, iş sözleşmesinin işveren tarafından sona erdirildiğini, son dönem ücretin aylık 2.500 USD olduğunu, fazla çalışma ücretlerinin ödenmediğini belirterek kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin alacağının davalıdan tahsilini istemiştir.
Davalı vekili, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece, yapılan yargılama sonucunda toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, yazılı gerekçe ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Kararı davacı taraf temyiz etmiştir.
1-)Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-)Taraflar arasındaki uyuşmazlık davacının iş sözleşmesinin feshi noktasındadır.
Davalı tarafça ibraz edilen 22.11.2007 tarihli davacının imzalı dilekçesinde 12.12.2007 tarihinde dolacak iş sözleşmesinin uzatılmamasını istediğini belirttiği anlaşılmaktadır. Her ne kadar mahkemece davacının iş sözleşmesini kendisinin feshettiği gerekçesi ile kıdem tazminatı hüküm altına alınırken, ihbar tazminatının reddine karar verilmiş ise de;davacıya ait çalışma belgesinde 11.12.2007 tarihinde sözleşme bitimi sebebiyle ayrıldığının belirtildiği, ayrıca emsal dava dosyaları da dikkate alındığında davacının dilekçesinin iradesini yansıtmadığı ve geçerli olmadığı kabul edilmelidir. Bu durumda davacının iş sözleşmesinin davalı işverence iş bitimi gerekçesi ile haksız olarak feshedildiğinin kabulüyle ihbar tazminatı hüküm altına alınması gerekli iken yazılı gerekçe ile reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Hükmün yukarıda açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek olması halinde ilgiliye iadesine, 23.06.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları