1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 10. Hukuk Dairesi
  4. KESİNTİSİZ VE SÜREKLİ OLARAK HİZMET AKDİYLE ÇALIŞMA

KESİNTİSİZ VE SÜREKLİ OLARAK HİZMET AKDİYLE ÇALIŞMA

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Mahkemece hizmet akdine dayalı olarak gerçekleştiği kabul edilen tarihler arasındaki çalışmanın tam gün mü, yoksa part-time olarak mı gerçekleştiği belirlenerek, bu bağlamda günlük çalışma saati ve aylık çalışılan gün sayısı hiç bir duraksamaya sebebiyet vermeyecek şekilde tespit edildikten sonra hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir. Davalılar vekillerinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
T.C.
Yargıtay
10. Hukuk Dairesi
E: 2010/11185 K: 2012/712 K.T.: 23.01.2012

İçtihat Metni

Davacı, merkezi İstanbul’da bulunan davalı işverene ait 2… sayılı P… A… Özel Eğitim işyerinde Temmuz 2001-28.01.2008 tarihleri arasında anketör ve saha sorumlusu olarak kesintisiz ve sürekli olarak hizmet akdiyle çalıştığının tespitine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, 28.05.2003-31.12.2003 tarihleri arasında 144 gün, 01.01.2004-31.12.2004 tarihleri arasında 360 gün, 01.01.2005-05.06.2005 tarihleri arasında 155 gün, 22.05.2006-31.12.2006 tarihleri arasında 220 gün, 01.01.2007-11.04.2007 tarihleri arasında 101 gün, 12.05.2007-31.12.2007 tarihleri arasında 230 gün, 01.01.2008-28.01.2008 tarihleri arasında 27 gün ki toplam 1237 gün süreyle hizmet akdiyle çalışıldığının tespitine, fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiştir.

Hükmün, davalılar avukatları tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Ş… A… D… tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

Anketler, herhangi bir ürün ya da hizmet konusunda, kullanıcılar ile tüketicilerin görüş ve önerileri saptanarak üretici kuruluşlara ürün veya hizmetlerini geliştirmeleri için bilgi sağlamak amacına yönelik olarak yapılan çalışmalardır. Söz konusu kuruluşların sahip olacağı bilgiler, anket veya soru formları aracılığıyla toplanıp analiz edildikten sonra müşteriyle paylaşılmaktadır. Anketler, kişilerle yüz yüze yürütülebileceği gibi, telefon yoluyla da gerçekleştirilebilmektedir. Bu anketleri araştırma yapılan alanda uygulayan kişiler anketör olarak adlandırılmakta olup, Anketör; anket işini, araştırma kuruluşunun belirlediği yerde onun tarafından belirlenen zamanda yerine getirmek zorundadır.

Davacıya anketör olarak çalıştığı projelerde anket gideri, yol gideri, il dışı harcırah gideri, yemek gideri, süpervizör gideri, ürün dağıtım gideri, tarama gideri, not tutma gideri, denetimci gideri, yardımcı gideri adı altında ve gider pusulaları karşılığında 09.04.2007-25.12.2007 tarihleri arasında 36 adet, 04.02.2008-07.03.2008 tarihleri arasında 17 adet ödeme yapıldığı, G… Bankası Bornova Şubesindeki davacının 754…nolu hesabına 28.05.2003-27.02.2008 tarihleri arasında internet ve ATM havaleleri ile anket ödemeleri, çalışma avansı, il dışı harcırah, yol ücreti, proje bedeli gibi isimler altında muhtelif ödemeler yapıldığı, davalı işveren tarafından şirket çalışanlarına imzalatılan “Saha Departmanı Anketör Başvuru Formunun” Saha Departmanı Şartnamesi bölümünün 4. Maddesinde; her anketörün sorumlu olduğu bir saha uzmanı olduğu, 6. Maddesinde; anketörlerin çalışma ile ilgili tüm talimatları süpervizöründen alacağı ve bu talimatlara eksiksiz uyacakları, 11. Maddesinde; anketörlerin, anketlerini süpervizörün talimatları doğrultusunda belirlenen bölgede ve kotada yapacakları, 23. Maddesinde; anketör problemi çözemiyorsa bağlı bulunduğu süpervizörüne durumu bildirerek gerekli yardımı alacağı, 24. Maddesinde; anketörün bağlı bulunduğu süpervizörüne ulaşamadığı hallerde bölge müdürlüklerine ulaşacakları, bölge müdürlüğüne ulaşamazlarsa B… R… İnternational Merkezine ulaşması gerektiğinin yazılı bulunduğu ve tanık anlatımları ile dava dosyasındaki deliller birlikte değerlendirildiğinde davacının, mahkemece kabul edilen dönemlerde davalı işverene ait işyerinde hizmet akdiyle çalıştığı açıkça anlaşılmaktadır. Başka bir anlatımla; çekişmeli dönemde, hizmet akdinin ücret, zaman ve bağımlılık unsurlarının gerçekleştiğinin kabulü gerekir

Mahkemece yapılacak iş; Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 24.11.2010 gün ve 2010/10-524-605 sayılı kararında da açıkça belirtildiği gibi, mahkemece hizmet akdine dayalı olarak gerçekleştiği kabul edilen tarihler arasındaki çalışmanın tamgün mü, yoksa part-time olarak mı gerçekleştiği belirlenerek, bu bağlamda günlük çalışma saati ve aylık çalışılan gün sayısı hiç bir duraksamaya sebebiyet vermeyecek şekilde tespit edildikten sonra hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

O halde, davalılar vekillerinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalılardan B… P… Araştırma ve Özel Eğitim Merkezi Ltd. Şti.’ne iadesine, 23.01.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları