1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 19. Hukuk Dairesi
  4. KEŞİDECİ LEHİNE AVAL VERENİN RÜCU HAKKI – İTİRAZIN İPTALİ

KEŞİDECİ LEHİNE AVAL VERENİN RÜCU HAKKI – İTİRAZIN İPTALİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Keşideci lehine aval veren davacı, davalı keşidecinin borcunu ödediğini ve bu bedelin   tahsilini talep etmiştir. Davalı, istenilen bedelin bir kısmını davacıya ödediğini iddia ettiyse de bunu ispatlayamamıştır. Davalı lehine aval veren davacının rücu hakkı bulunduğuna göre talebinin kabul edilmesinde hukuka aykırılık yoktur.
T.C.
Yargıtay
19. Hukuk Dairesi
E: 2016/2783 K: 2016/10373 K.T.: 09.06.2016
MAHKEMESİ : … Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 11/12/2013
NUMARASI : 2013/43-2013/130

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraf vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı vekili, müvekkilinin, davalının keşide ettiği bonoya davalı lehine aval verildiğini, bono bedelinin ödenmemesi nedeniyle aleyhlerine bonoya dayalı takip yapıldığını, müvekkilinin emekli ikramiyesinden 12.823,74 TL haczedildiğini ve alacaklı vekiline yapılan 1.000 TL harici ödeme ile davalının borçtan kurtulduğunu, ödenen 13.823,74 bedelin rücuen tazmini için davalı aleyhine genel haciz yoluyla takip başlatıldığını, davalının takibe haksız olarak itiraz ettiğini ileri sürerek, itirazın iptalini ve icra inkar tazminatının davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, takip dosyasında yetki ve zamanaşımı itirazında bulunduklarını, müvekkili tarafından alacaklı vekiline 5.000 TL ödeme yapıldığını, davacı tarafından yapılan 1.000 TL ödemeyi kabul etmediklerini savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, davalının keşideci, davacının avalist olduğu bono nedeniyle başlatılan takipte davacının 13.823,74 TL ödeme yaptığı, dava konusu takip ile talep edilen işlemiş faizin açılan davada da talep edildiği açıklandığından eksik harcın ikmal edildiği, rücuen alacak nedeniyle başlatılan takipte genel zamanaşımı süresinin dolmadığı, davacının avalist olması nedeniyle ödediği bedeli davalıya rücu etmeye hakkı olduğu, davalının 5.000 TL ödediğini kanıtlayamadığı, 1.000 TL ödemenin dava konusu takibe davalı vekili tarafından yapılan itirazda ikrar edildiği, davalı takip ile temerrüde düşürüldüğünden takip tarihi itibariyle temerrüt faizi talep edilebileceği, takip konusu alacağın likit olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, 13.823,74 TL yönünden itirazın iptali ile takibin bu miktar üzerinden devamına, icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm taraf vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, taraf vekillerinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, davacının fazla yatırdığı peşin harcın istek halinde iadesine, 09/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları