1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 9. Hukuk Dairesi
  4. KES-KOPYALA-YAPIŞTIR YÖNTEMİ İLE ZAPTA GEÇİRİLEN BEYANLARIN HÜKME ESAS ALINMAYACAĞI

KES-KOPYALA-YAPIŞTIR YÖNTEMİ İLE ZAPTA GEÇİRİLEN BEYANLARIN HÜKME ESAS ALINMAYACAĞI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Dosyada davacı tanığı olarak dinlenen M.Ö.’nün davacının kızı olduğu ve fesih ile çalışma koşullarına ilişkin açıklamalar getirdiği görülmüş olup; diğer tanık B.A.’nın engel halinin bulunduğu zapta geçilmediği halde, tanık beyanının içeriğinden “anneme 7 yıl izin verilmedi, son 3 yıl kullandı…” şeklindeki açıklamaların zapta geçildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda tanık beyanlarının birbirinden “kes-kopyala-yapıştır” yöntemi ile zapta geçirildiği ve bu yönüyle hükme esas alınamayacağı anlaşılmıştır.
T.C.
Yargıtay
9. Hukuk Dairesi
E: 2010/5237 K: 2012/13034 K.T.: 16.04.2012
DAVA: Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin, fazla çalışma ile bayram genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Davacı, davalıya ait iş yerinde üretim işçisi olarak çalıştığını, iş sözleşmesinin haksız yere feshedildiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla çalışma, genel tatil ve yıllık izin alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Davalı taraf savunmada bulunmamıştır.
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalının iş sözleşmesini fesihte haksız olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
Kararı davalı taraf temyiz etmiştir.
GEREKÇE:
1- Dosyada davacı tanığı olarak dinlenen M.Ö.’nün davacının kızı olduğu ve fesih ile çalışma koşullarına ilişkin açıklamalar getirdiği görülmüş olup; diğer tanık B.A.’nın engel halinin bulunduğu zapta geçilmediği halde, tanık beyanının içeriğinden “anneme 7 yıl izin verilmedi, son 3 yıl kullandı…” şeklindeki açıklamaların zapta geçildiği anlaşılmaktadır.
Bu durumda tanık beyanlarının birbirinden “kes-kopyala-yapıştır” yöntemi ile zapta geçirildiği ve bu yönüyle hükme esas alınamayacağı anlaşılmıştır.
Mahkemece tanıkların bu iş yerinde çalıştıkları yolundaki iddiaların resmi kurum kayıtlarınca doğrulandıktan sonra yeniden dinlenip somut olayın özelliklerinin belirlenmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalıdır.
2- Davacı vekilince verilen dava dilekçesinde davacının son aylık brüt ücretinin 700 TL olduğu açıklanmış olup, hükme esas bilirkişi raporunda talebi aşacak şekilde son aylık ücretin net 700 TL olarak alınması ve hesaplamanın buna göre yapılması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 16.04.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları