1. Anasayfa
  2. Danıştay
  3. 13. Daire
  4. KENT İÇİ TOPLU TAŞIMA AMAÇLI OTOBÜS İHALESİ – KAMU İHALE KURUMU’NUN ŞİKAYET REDDİ KARARINA İTİRAZ – MOTOR ÜRETİCİSİ FİRMADAN ALINAN YAĞ DEĞİŞİMİNE İLİŞKİN BELGE

KENT İÇİ TOPLU TAŞIMA AMAÇLI OTOBÜS İHALESİ – KAMU İHALE KURUMU’NUN ŞİKAYET REDDİ KARARINA İTİRAZ – MOTOR ÜRETİCİSİ FİRMADAN ALINAN YAĞ DEĞİŞİMİNE İLİŞKİN BELGE

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Üretici firmadan alınan belgede maksimum 37.500 km’de yağ değişimi yapılması gerektiğinin belirtilmesine karşın davacı firmanın sunduğu belgede 40.000 km’de yağ değişimi yapılacağının belirtildiği ve valf başlık seti ayarı ile işlem sonrası dizel parçacık filtresi temizlik periyodu hakkında üretici firmadan alınan belgede hangi periyotlarla bakım yapılacağı ile ilgili bilgilendirme yapıldığı halde davacının sunmuş olduğu şemada bir belirlemenin yapılmadığının görüldüğü ve bu hususların Teknik Şartname’nin 27. maddesine aykırı olduğunun tespit edildiğinden, davacı firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesine ilişkin alınan Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine ilişkin kararın onanması gerekmiştir.
 
T.C.
Danıştay
13. Dairesi
E: 2016/4131 K: 2017/16 K.T.: 03.01.2017
Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : …
Vekili : …
Karşı Taraf (Davalı) : …
Vekili : …
İstemin Özeti : Ankara 18. İdare Mahkemesi’nin 11.8.2016 tarih ve E:2016/2199, K:2016/2184 sayılı kararının; motor üreticisi firmadan alınan belgede 48.000 km ye kadar yağ değişimi yapılmasının mümkün olduğunun belirtildiği, idarenin, teknik şartnamede, satın alınması hedeflenen araçların kullanımına ilişkin olarak ortalama hız veya kilometre bilgisini paylaşmadığı için kesin olmayan ortalamalar esas alınmak suretiyle hesaplamalar yapıldığı ve bu doğrultuda yılda en az 3 kez bakım yapılacak şekilde 40.000 km esas alınarak teklif sunulduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hâkimi … Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi’nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:
Dava; … A.Ş. tarafından 26.1.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “… Kent İçi Toplu Taşıma Amaçlı 110 Adet Alçak Tabanlı Otobüs” ihalesine katılan davacı şirket tarafından, …A.Ş. isimli şirketin yaptığı itirazen şikâyet başvurusu neticesinde, Kamu İhale Kurulu tarafından alınan 29.4.2016 tarih ve 2016/UM.I-1145 sayılı kararın iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi’nce; anılan ihalenin davacı firma üzerinde bırakıldığı, akabinde ihaleye katılan … A.Ş. isimli şirketin idareye yaptığı şikâyet başvurusunun idarenin 10.3.2016 tarihli yazısı ile reddedildiği, bunun üzerine 17.3.2016 tarihinde itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu ve Kurul tarafından davacı firmanın değerlendirme dışı bırakılmasına ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesine dair alınan kararın iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı, inceleme konusu ihalenin Teknik Şartnamesi’nin “Motor” başlıklı 2.1. maddesinde “e)Araçta motor odası, yangın, ikaz ve söndürme sistemi olacaktır.”, “Tafsilat ve Planlar” başlıklı 27. maddesinde “Bakım periyodu ve bakım periyotlarında değişmesi gereken parçalar ve sarf malzemeler şeması (Bakım aralığı üreticinin bildirdiği periyottan fazla olamaz, motor üreticisi, onaylı olarak bu bilgiyi teklif ekinde sunulmalıdır.)”, “Bakım-Onarım ve Garanti Süreci” başlıklı 29. maddesinde “a) İstekli teklifinde, teslim edeceği araç ve yedek parçaların her türlü arızalarına malzeme, işçilik ve imalat hatalarına karşı en az 5 (beş) yıl ve sınırsız kilometre garanti verecektir…. c) 5 yıl garanti sürecinde yüklenici, standartları gereği garanti kapsamında değerlendirilen parçalar, tüm periyodik bakım, parça ve sarf giderleri, araç lastiği ve jantı hariç tüm sarf malzemeler, tüm yağlar, antifriz, tüm filtreler, tüm kayışlar, akü, fren balatası, fren balatasının bittiği bilgisini ileten sensör, fren diski, fren kaliperi, viraj demir lastikleri, tüm takozlar, rot, rotil, klima gazı ve listede sayılmayan ancak 5 yıl içinde yıpranma ömrü nedeniyle değişmesi gereken diğer tüm parçalar ve sarf malzemeler dâhil tüm bakım onarım giderleri yükleniciye aittir. Kullanılacak tüm parçalar orijinal olacak olup, sarf malzemeler ise üretici standartlarına uygun olacaktır.” düzenlemelerine yer verildiği, teknik şartnamede belirtilen hususlara ilişkin olarak, “Araçta motor odası, yangın, ikaz ve söndürme sistemi olacaktır.” düzenlemesiyle ilgili olarak davacının sunmuş olduğu “Otobüse Ait Teknik Şartnameye Cevaplar” başlıklı belgede Teknik Şartname’nin 2.1.e maddesine yer verilmediği, ihtilafın konusunun, ihaleye konu edilen otobüslerin ihalenin teknik şartnamesinde belirtilen özelliklere haiz olup olmadığının olduğu, davacının sunmuş olduğu “Araç Periyodik Bakım Şeması”nda motor yağı değişiminin 40.000 km de yapılacağının belirtilmiş olduğu fakat, motor üreticisi firmadan alınan belgenin (OEM Bilgilendirme Bülteni) “Maksimum Yağ Boşaltma Aralıkları” başlıklı tablosunda, araç ortalama hızı kriterlerine göre kilometre, saat ve ay cinsinden maksimum hangi aralıklarla yağ değişiminin yapılacağının belirtildiği; buna göre aracın hangi ortalama hız kategorisinde olursa olsun 6 ay veya 1500 saatin dolması durumunda araçların kilometresine bakılmaksızın yağ değişim işleminin yapılması gerektiği; ortalama hız kategorisine göre ise ortalama hız 10 km/s den az ise 11.000 km, ortalama hız 10-15 km/s ise 15.000 km, ortalama hız 15-22 km/s ise 22.500 km, ortalama hız 20-25 km/s ise 30.000 km, ortalama hız 25-30 km/s ise 37.500 km de yağ değişiminin yapılacağının belirtildiği, yani 6 ay ve 1500 saat süresi dolmasa bile belirtilen hıza ilişkin kilometreler dolduğunda yağ değişiminin yapılması gerektiği; bu durumda üretici firmadan alınan belgede maksimum 37.500 km de yağ değişimi yapılması gerektiğinin belirtilmesine karşın davacı firmanın sunduğu belgede 40.000 km de yağ değişimi yapılacağının belirtildiği ve valf başlık seti ayarı ile işlem sonrası dizel parçacık filtresi temizlik periyodu hakkında üretici firmadan alınan belgede hangi periyotlarla bakım yapılacağı ile ilgili bilgilendirme yapıldığı halde davacının sunmuş olduğu şemada bir belirlemenin yapılmadığının görüldüğü ve bu hususların Teknik Şartname’nin 27. maddesine aykırı olduğunun tespit edildiğinden, davacı firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesine ilişkin alınan Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı şirket tarafından temyiz edilmiştir.
Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu Ankara 18. İdare Mahkemesi’nin 11.8.2016 tarih ve E:2016/2199, K:2016/2184 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının ONANMASINA; dosyanın anılan Mahkeme’ye gönderilmesine, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, posta giderleri avansından artan tutarın davacıya iadesine, kullanılmayan …-TL yürütmeyi durdurma harcının istemi hâlinde davacıya iadesine, 2577 sayılı Kanun’un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi uyarınca kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere), 03.01.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları