1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 18. Hukuk Dairesi
  4. KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISININ İPTALİ

KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISININ İPTALİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Davacılar vekili dava dilekçesinde olağan genel kurul toplantısında gündemin 5.maddesinden sonra alınan kararların iptalini istemiş, mahkemece yönetimin ibrasının iptalini gerektirecek herhangi bir hususa rastlanmadığı ve alınan diğer kararlar açısından da pay ve paydaş çoğunluğunun sağlandığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir, fakat iptali istenen kat malikleri kurulu toplantısının yönetici seçimine ilişkin kararında toplamda 12 bağımsız bölüm malikinden 6 bağımsız bölüm malikinin olumlu oyunun bulunduğu, 12 bağımsız bölümlü anataşınmazda yönetici seçimi için yeterli sayının 7 olduğu, sayı ve arsa payı çoğunluğunun gerçekleşmediği anlaşıldığına göre yönetici seçimine ilişkin kararın iptali gerekirken esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olmakla beraber temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün bozulmasını gerektirmiştir.
T.C.
Yargıtay
18. Hukuk Dairesi
E: 2014/15536 K: 2015/3614 K.T.: 16.03.2015
Dava dilekçesinde, karar iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Davacılar vekili dava dilekçesinde 29.01.2012 tarihli olağan genel kurul toplantısında gündemin 5.maddesinden sonra alınan kararların iptalini istemiş, mahkemece yönetimin ibrasının iptalini gerektirecek herhangi bir hususa rastlanmadığı ve alınan diğer kararlar açısından da pay ve paydaş çoğunluğunun sağlandığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak;

Dosya içindeki bilgi ve belgelerin incelenmesinde, dava konusu taşınmazın 12 adet bağımsız bölümden oluştuğu, kararlarından bazılarının iptali istenen 29.01.2012 tarihli toplantının yönetim planına göre olağan 2. toplantı olduğu ve 11 bağımsız bölüm malikinin toplantıya katıldığı anlaşılmış olup, söz konusu toplantıda iptali talep edilen kararların yönetimin ibrası, yeni yönetim seçimi, yöneticiye banka hesaplarıyla ilgili yetki verilmesi, site avukatının azledilmesi ve yeni avukata vekalet verilmesi ile site personeline %20 zam yapılması konularından oluştuğu anlaşılmıştır. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 34. maddesine göre yönetim kurulu kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğuyla seçilir. İptali istenen kat malikleri kurulu toplantısının yönetici seçimine ilişkin kararında 6 bağımsız bölüm malikinin olumlu oyunun bulunduğu, 12 bağımsız bölümlü anataşınmazda yönetici seçimi için yeterli sayının 7 olduğu, sayı ve arsa payı çoğunluğunun gerçekleşmediği anlaşıldığına göre yönetici seçimine ilişkin kararın iptali gerekirken katılanların çoğunluğuyla alınan karar olduğu gözardı edilip bu yönden de istemin reddi doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 16.03.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları