1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 17. Hukuk Dairesi
  4. KASKO SİGORTA POLİÇESİNE DAYALI TAZMİNAT – ARACIN ZEMİNDEN 8 CM YÜKSEK LOGAR KAPAĞINA ÇARPARAK HASARLANMASI – SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMU

KASKO SİGORTA POLİÇESİNE DAYALI TAZMİNAT – ARACIN ZEMİNDEN 8 CM YÜKSEK LOGAR KAPAĞINA ÇARPARAK HASARLANMASI – SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMU

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Davacı, davacıya kasko sigortası ile sigortalanmış aracın seyir halinde iken zeminden 8 cm yükseklikte bulunan logar kapağına çarparak hasarlanmasına neden olduğunu, kazanın davalı kurumun kusurundan kaynaklandığını belirterek, sigortalısına ödenen bedelin ödeme tarihinden itibaren işleyecek reeskont faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Davanın kısmen kabulü ile işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmesi doğrudur.
T.C.
Yargıtay
17. Hukuk Dairesi
E: 2014/22718 K: 2014/18430 K.T.: 11.12.2014
DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili, davacıya kasko sigortası ile sigortalanmış aracın seyir halinde iken zeminden 8 cm yükseklikte bulunan logar kapağına çarparak hasarlanmasına neden olduğunu, kazanın davalı kurumun ( Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ) kusurundan kaynaklandığını belirterek, sigortalısına ödenen 12.463, 67TL’nin ödeme tarihinden itibaren işleyecek reeskont faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili, husumet itirazında bulunarak davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna dayanılarak; davanın kısmen kabulü ile 9.226,12 TL’nin 24.07.2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
SONUÇ : Mahkemece toplanıp değerlendirilen delillere, özellikle oluşa ve dosya içeriğine uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre davacı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 25,20 TL peşin harcın onama harcına mahsubuna, 11.12.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları