1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 17. Hukuk Dairesi
  4. KANALİZASYON PATLAMASI NEDENİYLE MEYDANA GELEN ZARAR – ANA GAYRİMENKUL – TADİLAT VE ONARIM MASRAFI

KANALİZASYON PATLAMASI NEDENİYLE MEYDANA GELEN ZARAR – ANA GAYRİMENKUL – TADİLAT VE ONARIM MASRAFI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Ana gayrimenkulün kullanılmasından doğan veya yönetiminden dolayı kat malikleri arasında veya yönetici veya denetçiler arasında çıkan anlaşmazlıklar kat malikleri kurulunda çözülür ve karara bağlanır. Ortak yerlerde yapılması gerekli onarımların yapılmamasından dolayı bağımsız bölümlerinin zarar gördüğü ve yönetim tarafından ivedilikle bu tadilat, tamirat ve onarımların yapılmasının talep edilmesi halinde, bu yasa maddesinin uygulanmasına gerek duyulmadan doğrudan hakim müdahalesi istenebilir.Ana gayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için kat maliklerinin yararına gereken tedbirlerin alınması yöneticinin görevleri arasında olup, bu yönden de yöneticiye husumetin yöneltilmesinde bir isabetsizlik yoktur.
T.C.
Yargıtay
17. Hukuk Dairesi
E: 2013/11930 K: 2014/8092 K.T.: 22.05.2014
DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı Işık Sigorta A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
KARAR : KaraR: Davacı vekili, müvekkili nezdinde sigortalı işyerinin, bulunduğu binanın atık su tesisatındaki tıkanıklık sebebiyle kanalizasyon suyu ile dolduğunu, meydana gelen taşkın sebebiyle sigortalının zarar gördüğünü, müvekkili sigorta şirketi tarafından, sigortalısının hasar bedelinin 4.937,00.-TL olarak ödendiğini belirterek ödenen tutarın ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile tahsilini istemiştir.
Davalı Özdemirler Apartmanı Yöneticiliği (A. Y.) vekili, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 35. maddesi gereğince apartman yöneticiliğinin taraf ehliyeti olmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre apartman yönetiminin tüzel kişiliği olmadığı gibi yönetim kurulunun böyle bir davada kat maliklerini temsil yetkisinin bulunmadığı, davacının ancak tüm kat maliklerini dava ederek arsa payları oranında ortak alanların bakımsızlığı nedeni ile sigortalısı olan işyerinde meydana gelen zararı talep edebileceği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı Işık Sigorta A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, işyeri sigorta poliçesinden kaynaklanan rücuen tazminat davasıdır.
634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 4. maddesi hükmü uyarınca binanın pis su akarları ortak yerlerdendir. Aynı Kanunun 19. maddesi ‘Kat malikleri, anagayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar’ hükmünü içermektedir.
Kat Mülkiyeti Yasası’nın 32. maddesi hükmüne göre anagayrimenkulün kullanılmasından doğan veya yönetiminden dolayı kat malikleri arasında veya yönetici veya denetçiler arasında çıkan anlaşmazlıklar kat malikleri kurulunda çözülür ve karara bağlanır. Ancak somut olayda olduğu gibi özellikle ortak yerlerde yapılması gerekli onarımların yapılmamasından dolayı bağımsız bölümlerinin zarar gördüğü ve yönetim tarafından ivedilikle bu tadilat, tamirat ve onarımların yapılmasının talep edilmesi halinde, bu yasa maddesinin uygulanmasına gerek duyulmadan doğrudan hakim müdahalesi istenebilir. Ayrıca Kat Mülkiyeti Yasası’nın 35. maddesi hükmünde, anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için kat maliklerinin yararına gereken tedbirlerin alınması yöneticinin görevleri arasında olup, bu yönden de yöneticiye husumetin yöneltilmesinde bir isabetsizlik yoktur.
Bu nedenle, mahkemece işin esasına girilip tarafların göstereceği deliller toplandıktan sonra oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, yerinde bulunmayan gerekçelerle davanın reddi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan sebeplerle davacı Işık Sigorta A.Ş. vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istenmesi halinde temyiz eden davacıya iadesine 22.5.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları