1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 5. Hukuk Dairesi
  4. KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA – DELİLLERİN YENİDEN İSTENMESİ

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA – DELİLLERİN YENİDEN İSTENMESİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsiline ilişkindir. Dava konusu taşınmaza ait imar krokisi ve fen bilirkişi raporu ile davalının cevap dilekçesine ekli Google sitesinden elde edildiği anlaşılan krokilerin karşılaştırılmasında imar müdürlüğünden gönderilen krokinin diğerleri ile uyumlu olmadığı görüldüğünden dolayı dava konusu taşınmazın imar planındaki konumu ile buna ilişkin kroki yeniden davalı idarelerden istenildikten sonra birlikte gönderilmek üzere dosyanın mahkemesine geri çevrilmesine karar verilmiştir. 
T.C.
Yargıtay
5. Hukuk Dairesi
E: 2015/5884 K: 2015/20914 K.T.: 17.11.2015
Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasının kısmen kabulüne dair verilen yukarıda tarih ve numaraları yazılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacılar ve davalı Ş.. B.. vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş, davalı Ş.. B.. vekili de temyiz dilekçesinde duruşma isteminde bulunmuş olmakla, duruşma için belirlenen 17.11.2015 günü temyiz eden davalı Ş.. B.. vekilinin yüzüne karşı; usulüne göre çağrı kağıdı gönderilmesine rağmen gelmediklerinden diğer taraf vekillerinin yokluklarında duruşmaya başlanarak davalı Ş.. B.. vekilinin sözlü açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.

– K A R A R –

Dava konusu taşınmaza ait ….. Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 04.11.2013 tarihli yazısına ekli imar krokisi ile fen bilirkişi raporu ile davalı ….. Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 28.05.2013 tarihli cevap dilekçesine ekli google sitesinden elde edildiği anlaşılan krokilerin karşılaştırılmasında imar müdürlüğünden gönderilen krokinin diğerleri ile uyumlu olmadığı görülmüştür.

Bu nedenle, dava konusu taşınmazın imar planındaki konumu ile buna ilişkin kroki yeniden davalı idarelerden istenildikten sonra,
Birlikte gönderilmek üzere dosyanın mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 17/11/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları