1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 12. Hukuk Dairesi
  4. KAMULAŞTIRMA KANUNU – TOKİ’NİN MAL, HAK VE ALACAKLARINA EL KONULAMAYACAĞI İDDİASI – KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA KARARININ 04.11.1983 TARİHİNDEN ÖNCEYE İLİŞKİN OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ

KAMULAŞTIRMA KANUNU – TOKİ’NİN MAL, HAK VE ALACAKLARINA EL KONULAMAYACAĞI İDDİASI – KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA KARARININ 04.11.1983 TARİHİNDEN ÖNCEYE İLİŞKİN OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Dosya içerisindeki belgelerden takibe konu ilamın 04.11.1983 tarihinden önceki kamulaştırmasız el atmaya ilişkin olup olmadığı anlaşılamamaktadır. 5999 sayılı Kanun’un 1. maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na eklenen Geçici 6. madde hükümleri 04.11.1983 tarihinden önceki kamulaştırmasız el atma işlemlerine uygulanacağından, mahkemece takibe konu ilamın 04.11.1983 tarihinden önceki kamulaştırmasız el atma işlemine ilişkin olup olmadığı araştırılarak, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Dairemizce verilen 25.09.2012 tarih ve 2012/10346 E. 2012/27933 K. sayılı bozma kararı yukarıda yer verilen gerekçeyle usul ve yasaya uygun bulunmuş olup mahkemece verilen direnme kararının yerinde olmadığı anlaşıldığından, temyiz incelemesinin yapılmak üzere dosyanın 6763 sayılı Kanun’un 43.maddesi ile değişik 6100 sayılı HMK’nun 373. maddesinin 5.fıkrası uyarınca yetkili ve görevli Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na gönderilmesine, 06.01.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi
E: 2016/32875 K: 2017/143 K.T.: 06.01.2017
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi
Taraflar arasındaki dava sonucu mahkemece verilen hükmün Dairemizce bozulması üzerine, verilen direnme kararına ilişkin dava dosyası 02.12.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6763 sayılı Yasa’nın 45. maddesi ile 6100 sayılı HMK’na eklenen geçici 4/1. maddesi uyarınca Dairemize gönderilmiş olmakla, dosyadaki kağıtlar okundu, gereği görüşülüp, düşünüldü:
Şikayetçi Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın icra mahkemesine başvurarak, alacaklılar tarafından başlatılan ve … 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kamulaştırmasız el atma davasına ilişkin kararına dayalı ilamlı takipte, 5999 sayılı Kanun ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanuna eklenen geçici 6.madde amir hükmü ve 6111 sayılı Kanun’un geçici 2. maddesi uyarınca; idarelerinin mal, hak ve alacaklarına haciz konulamayacağından bahisle konulan tüm hacizlerin kaldırılmasına karar verilmesini talep ettiği, mahkemece dayanılan mevzuat hükümlerinin AİHS’nin 1 nolu protokolüne aykırı olması nedeniyle uygulanamayacağından bahisle şikayetin reddine dair verilen kararın Dairemizce, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun geçici 6. maddesinin son fıkrasında yer alan haczedilmezliğe ilişkin düzenlemenin, anılan maddenin yürürlük tarihinden sonra ve bu maddeye göre uzlaşma prosedürünün uygulanması sonucunda uzlaşma tutanağı ile ya da mahkeme ilamı ile tazminat ödenmesine karar verilmesi durumunda, anılan tazminatın tahsili için yapılacak icra takiplerine ilişkin olduğu, maddenin yürürlük tarihi olan 30.06.2010 tarihinden önce hüküm altına alınmış kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat alacaklarının ise anılan madde kapsamında bulunmadığından, böyle bir alacağın tahsili amacıyla yapılan icra takipleri nedeniyle bu maddenin son fıkrasında yer alan haczedilmezliğe ilişkin hükmün uygulanmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle bozulduğu, mahkemece söz konusu Dairemiz bozma kararına karşı direnildiği görülmektedir.
Somut olayda; dosya içerisindeki belgelerden takibe konu ilamın 04.11.1983 tarihinden önceki kamulaştırmasız elatmaya ilişkin olup olmadığı anlaşılamamaktadır. Az yukarda belirtildiği üzere, 5999 sayılı Kanun’un 1. maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na eklenen Geçici 6. madde hükümleri 04.11.1983 tarihinden önceki kamulaştırmasız elatma işlemlerine uygulanacağından, mahkemece takibe konu ilamın 04.11.1983 tarihinden önceki kamulaştırmasız elatma işlemine ilişkin olup olmadığı araştırılarak, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
Dairemizce verilen 25.09.2012 tarih ve 2012/10346 E. 2012/27933 K. sayılı bozma kararı yukarıda yer verilen gerekçeyle usul ve yasaya uygun bulunmuş olup mahkemece verilen direnme kararının yerinde olmadığı anlaşıldığından, temyiz incelemesinin yapılmak üzere dosyanın 6763 sayılı Kanun’un 43.maddesi ile değişik 6100 sayılı HMK’nun 373. maddesinin 5.fıkrası uyarınca yetkili ve görevli Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na gönderilmesine, 06.01.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları