1. Anasayfa
  2. Danıştay
  3. 13. Daire
  4. KAMU İHALE KURUMU TARAFINDAN ŞİKAYET BAŞVURUSUNUN REDDEDİLMESİ ÜZERİNE İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSU – İHALEYE KATILAN DAVACI ŞİRKETİN TEKLİFİNİN SINIR DEĞERİN ALTINDA OLDUĞU

KAMU İHALE KURUMU TARAFINDAN ŞİKAYET BAŞVURUSUNUN REDDEDİLMESİ ÜZERİNE İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSU – İHALEYE KATILAN DAVACI ŞİRKETİN TEKLİFİNİN SINIR DEĞERİN ALTINDA OLDUĞU

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Dava; …………. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ”Başkanlığımız Merkez ve Ek Hizmet Binalarının 2016-2017-2018 Yılları Genel Temizlik Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak davacı şirketin yaptığı şikâyet başvurusunun reddi üzerine yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin Kamu İhale Kurulu’nun 03.02.2016 tarih ve 2016/UH.II-363 sayılı kararın iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi’nce; …………..Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ihaleye 12 firmanın teklif verdiği, davacının teklifinin sınır değerin altında olduğu gerekçesiyle aşırı düşük teklif açıklaması istendiği ve bahse konu açıklaması uygun bulunmayarak teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, olayda, ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı iş olduğu, idari şartnamede personel maliyeti ile ilgili olarak düzenleme yapıldığı, isteklilerin işçilik maliyetine ilişkin tekliflerini ihale dokümanında yapılan düzenlemelere uygun olarak hesaplayarak oluşturmaları gerektiği, söz konusu ihalede bir işçiye ödenecek asgari işçilik maliyetinin ihale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret ile 22 gün nakdi olarak ödenecek olan 9,00-TL yol bedelinden oluştuğu, söz konusu girdiler ile oluşturulacak asgari işçilik maliyetinin işçilik hesaplama modülü kullanılarak hesaplanmasının gerektiği, davacı tarafından sunulan teklifte çalıştırılacak personel içerisinde 8 işçinin engelli personel olarak çalıştırılacağının anlaşıldığı, bu engelli personellere ilişkin olarak 22 gün nakdi olarak ödenecek olan 9,00-TL yol bedelinden bu personellerin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından çıkarılan Ücretsiz Veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği kapsamında ulaşım araçlarından ücretsiz olarak faydalanacakları gerekçesiyle kapsam dışında tutularak faydalandırılmadıkları anlaşılmakta ise de Ücretsiz Veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3. maddesinde “…d) Şehir içi toplu taşıma hizmetleri: Şehir içi kara ve deniz taşımacılığında taksi, taksi dolmuş, dolmuş, rekreaktif, turistik ve servis amaçlı kullanılan araçlar hariç olmak üzere…” olarak düzenlendiği söz konusu kuralın engelli personelin her türlü ulaşım aracından ücretsiz faydalanmasına imkân tanımadığı anlaşıldığından tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle verilen kararda hukuka aykırılık bulunmamaktadır.
T.C.
Danıştay
13. Daire
E: 2016/4386 K: 2017/53 K.T.: 09.01.2017
Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) :
Otomasyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Karşı Taraf (Davalı) :
Vekili : – Aynı adreste
İstemin Özeti : Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin 21.04.2016 tarih ve E:2016/1284, K:2016/973 sayılı kararının; aşırı düşük teklif açıklamalarının “Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği”nin 4. maddesine dayandırıldığı, anılan Yönetmeliğe göre engelli işçiler bakımından yol giderlerinin öngörülmediği, teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : İdari şartnamenin 25.3.2 maddesine göre, teklif fiyatına dahil olan giderler arasında yol giderine açıkça yer verildiği, yüklenicinin çalıştırılacak her bir personele aylık 22 gün üzerinden kişi başına brüt 9,00 TL yol bedelini nakdi olarak ödeyeceği ve bunun ücret bordrosunda gösterileceğinin belirtilmesine rağmen davacı şirketin çalıştırılacak engelli personeli yol yardımından faydalandırmayarak yapmış olduğu aşırı düşük teklifin açıklamalarının uygun olmadığı bu sebeple temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hâkimi …………Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi’nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:
Dava; …………. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ”Başkanlığımız Merkez ve Ek Hizmet Binalarının 2016-2017-2018 Yılları Genel Temizlik Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak davacı şirketin yaptığı şikâyet başvurusunun reddi üzerine yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin Kamu İhale Kurulu’nun 03.02.2016 tarih ve 2016/UH.II-363 sayılı kararın iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi’nce; …………..Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ihaleye 12 firmanın teklif verdiği, davacının teklifinin sınır değerin altında olduğu gerekçesiyle aşırı düşük teklif açıklaması istendiği ve bahse konu açıklaması uygun bulunmayarak teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, olayda, ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı iş olduğu, idari şartnamede personel maliyeti ile ilgili olarak düzenleme yapıldığı, isteklilerin işçilik maliyetine ilişkin tekliflerini ihale dokümanında yapılan düzenlemelere uygun olarak hesaplayarak oluşturmaları gerektiği, söz konusu ihalede bir işçiye ödenecek asgari işçilik maliyetinin ihale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret ile 22 gün nakdi olarak ödenecek olan 9,00-TL yol bedelinden oluştuğu, söz konusu girdiler ile oluşturulacak asgari işçilik maliyetinin işçilik hesaplama modülü kullanılarak hesaplanmasının gerektiği, davacı tarafından sunulan teklifte çalıştırılacak personel içerisinde 8 işçinin engelli personel olarak çalıştırılacağının anlaşıldığı, bu engelli personellere ilişkin olarak 22 gün nakdi olarak ödenecek olan 9,00-TL yol bedelinden bu personellerin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından çıkarılan Ücretsiz Veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği kapsamında ulaşım araçlarından ücretsiz olarak faydalanacakları gerekçesiyle kapsam dışında tutularak faydalandırılmadıkları anlaşılmakta ise de Ücretsiz Veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3. maddesinde “…d) Şehir içi toplu taşıma hizmetleri: Şehir içi kara ve deniz taşımacılığında taksi, taksi dolmuş, dolmuş, rekreaktif, turistik ve servis amaçlı kullanılan araçlar hariç olmak üzere…” olarak düzenlendiği söz konusu kuralın engelli personelin her türlü ulaşım aracından ücretsiz faydalanmasına imkân tanımadığı anlaşıldığından tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin 21.04.2016 tarih ve E:2016/1284, K:2016/973 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının ONANMASINA; dosyanın anılan Mahkeme’ye gönderilmesine, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, posta giderleri avansından artan tutarın davacıya iadesine, kullanılmayan 48,10-TL yürütmeyi durdurma harcının istemi hâlinde davacıya iadesine, 2577 sayılı Kanun’un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi uyarınca kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere), 09.01.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları