1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 12. Hukuk Dairesi
  4. KAMU DÜZENİNE AYKIRILIKTA ALEYHE BOZMA YASAĞININ DİKKATE ALINMAYACAĞI

KAMU DÜZENİNE AYKIRILIKTA ALEYHE BOZMA YASAĞININ DİKKATE ALINMAYACAĞI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: İİK’nın 134/2. maddesi uyarınca ihalenin feshi talebinin reddine karar verilmesi halinde mahkeme davacıyı feshi istenilen ihale bedelinin yüzde onu oranında para cezasına mahkum eder. Yasanın bu hükmü emredici nitelikte olup kamu düzenine ilişkin bulunduğundan mahkemece re’sen uygulanmalıdır. Kamu düzenine aykırılıkta aleyhe bozma ilkesi nazara alınamayacağından, mahkemece işin esası incelenerek, istemi esastan reddedilen şikayetçi davacının para cezasına mahkum edilmesi gerekirken bu konuda olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemesi isabetsizdir.
T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi
E: 2016/5235 K: 2016/11097 K.T.: 14.04.2016
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki taraflarca istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
1- Davalıların temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Karar temyiz edene 07/01/2016 tarihinde tebliğ edildiği halde temyiz dilekçesi belirli süre geçirildikten sonra, 25/01/2016 tarihinde verilip kaydettirilmiştir. Süre aşımı bakımından temyiz dilekçesinin (REDDİNE),
2- İcra mahkemesinin ihalenin feshi isteminin reddine yönelik kararı yönünden; şikayetçi davacının temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun mahkeme kararının İİK’nun 366. ve HUMK’un 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA),
3- Ancak, İİK’nın 134/2.maddesi uyarınca ihalenin feshi talebinin reddine karar verilmesi halinde mahkeme davacıyı feshi istenilen ihale bedelinin yüzde onu oranında para cezasına mahkum eder. Yasanın bu hükmü emredici nitelikte olup kamu düzenine ilişkin bulunduğundan mahkemece re’sen uygulanmalıdır. Hukuk Genel Kurulu’nun 06.10.2004 tarih ve 2004/1-433 esas sayılı kararında da benimsendiği üzere kamu düzenine aykırılıkta aleyhe bozma ilkesi nazara alınamayacağından, mahkemece işin esası incelenerek, istemi esastan reddedilen şikayetçi davacının para cezasına mahkum edilmesi gerekirken bu konuda olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemesi isabetsizdir.
SONUÇ: Mahkeme kararının yukarıda (3) nolu bentte yazılı nedenlerle para cezasına hasren İİK’nın 366 ve HUMK’un 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14.04.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları