1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 12. Hukuk Dairesi
  4. KAMBİYO VASFINI TAŞIMAYAN SENEDİN DEVRİ – ALACAĞIN TEMLİKİ

KAMBİYO VASFINI TAŞIMAYAN SENEDİN DEVRİ – ALACAĞIN TEMLİKİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Kambiyo senedi vasfını taşımayan senetlerdeki hakkın ciro yolu ile devri mümkün değildir; ancak alacağın temliki suretiyle devredilebilir.
T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi
E: 2012/33427 K: 2013/2721 K.T.: 29.01.2013
Mahalli mahkemece verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR: Alacaklı tarafından genel haciz yoluyla ilamsız icra takibine başlandığı, örnek 7 nolu ödeme emrinin tebliği üzerine borçlunun yasal sürede icra dairesine yaptığı borca itirazın kaldırılması istemiyle alacaklı tarafından icra mahkemesine başvurulduğu anlaşılmıştır.
Takip dayanağı senet, tanzim tarihi unsurunu taşımadığından TTK’nın 688/6. maddesi gereğince bono vasfında değildir. Kambiyo senedi vasfını taşımayan senetlerdeki hakkın ciro yolu ile devri mümkün olmayıp ancak, alacağın temliki suretiyle devri mümkündür. BK’nın 162 ve 172. maddeleri koşullarında usulüne uygun yapılmış bir temlik işlemi de bulunmadığına göre, takip yapanın tasarruf etme hak ve yetkisi bulunmadığından mahkemece açıklanan nedenle itirazın kaldırılması isteminin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir (HGK’nın 2.10.1996 tarih ve 96/12- 590 E., 96/650 K. sayılı kararı).
KARAR : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’un 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 29.01.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları