1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 12. Hukuk Dairesi
  4. KAMBİYO TAKİBİ – İMZALARIN BAĞIMSIZLIĞI VE İSTİKLALİ İLKESİ – KOOPERATİF ADINA İMZA – SAHTE CİRO

KAMBİYO TAKİBİ – İMZALARIN BAĞIMSIZLIĞI VE İSTİKLALİ İLKESİ – KOOPERATİF ADINA İMZA – SAHTE CİRO

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Mahkemece davacı kooperatif adına atılan cirodaki imzalardan birisinin sahte olduğu saptandığına göre geçerli diğer ciro imzasının davacıyı bağlamayacağı ve mutlak def’ilerden olan sahtecilik iddiasının herkese karşı ileri sürülebileceği gözetilmeden somut olaya uygun düşmeyen, davacı kooperatifi, sahte ciro imzasından sorumlu tutacak şekildeki yazılı gerekçelerle davanın reddi ve bu kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi
E: 2015/29918 K: 2016/10773 K.T.: 12.04.2016
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından çeke dayalı olarak iki ayrı kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibine başlandığı, örnek 10 numaralı ödeme emrinin tebliği üzerine borçlular yasal sürede icra mahkemesine başvurarak sair itirazları yanında senetteki lehtar imzasının borçlu ……… yetkilisine ait olmadığını ileri sürerek imza itirazında bulundukları, mahkemece alınan rapor doğrultusunda senetlerdeki ilk ciroya ilişkin imzaların lehtar şirket yetkilisine ait olmadığı gerekçesiyle lehtar şirket yönünden imzaya itirazın kabulüne, keşideci şirket yönünden ise ilk ciro lehtara ait olmadığından alacaklının yetkili hamil olmadığı sonucuna varılarak takibin iptaline karar verildiği görülmektedir.
1- Alacaklının, senette lehdar konumunda olan borçlu ……. yönünden yapmış olduğu temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi ve belgeler ile kararın gerekçesine göre alacaklının temyiz itirazlarının REDDİNE,
2- Alacaklının senette düzenleyen (keşideci) konumunda olan borçlu ……. yönünden yapmış olduğu temyiz itirazlarının incelenmesine geçildi;
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 677. maddesi hükmü gereğince; “Bir poliçe, poliçe ile borçlanmaya ehil olmayan kişilerin imzasını, sahte imzaları, hayali kişilerin imzalarını veya imzalayan ya da adlarına imzalanmış olan kişileri herhangi bir sebeple bağlamayan imzaları içerirse, diğer imzaların geçerliliği bundan etkilenmez.”
Anılan hükme göre, ticari senetteki geçersiz imza sadece kendisi yönünden hükümsüzlük sonucu doğurur. Senetteki her imza diğerlerinden bağımsız olarak sadece imza sahibini bağlar. İmzaların bağımsızlığı ilkesi, poliçeye atılı her geçerli imzanın (keşidecinin, cirantanın, avalistin, kabul eden muhatabın imzası gibi) sahibini bağladığını, geçersiz imzaların sahiplerinin sorumlu tutulmamasına rağmen poliçenin geçerliliğini ortadan kaldırmadığını ifade eder. Geçerli imzaların sahipleri, başkasının imzasının geçersiz olduğunu ileri sürerek kambiyo sorumluluğundan kurtulamazlar. Geçersiz bir imza sahibini bağlamaz ise de, ciro zincirini de koparmaz.
Poliçeler bakımından getirilmiş olan bu ilke 6102 sayılı TTK’nın 778/2-d maddesi yollamasıyla bonolar hakkında da uygulanır.
Borçlu ………, takip dayanağı çeklerde düzenleyen konumunda olup, imzalarına bir itirazı bulunmamaktadır.
O halde mahkemece, imzaların istiklali ilkesi gereği kendi imzası nedeni ile hamil olan takip alacaklısına borcu ödediğini İİK 169/a maddesi kapsamında bir belge ile ispatlayamadığı gibi imzaların istiklali prensibi gereği lehtarın ciro imzasının lehtara ait olmamasının keşideci borçluyu sorumluluktan kurtarmayacağından borçlu ………..’nın itirazının reddi gerekirken, senetlerdeki ilk ciroya ilişkin imzaların lehtara ait olmadığı gerekçesi ile takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda (2) nolu bentte yazılı nedenlerle İİK’nın 366. ve HUMK’un 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12/04/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları