1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 12. Hukuk Dairesi
  4. KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİBİN İPTALİ – BONODA TANZİM YERİNİN BULUNMAMASI VE GEÇERSİZ İBARE

KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİBİN İPTALİ – BONODA TANZİM YERİNİN BULUNMAMASI VE GEÇERSİZ İBARE

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Keşide yerinin hiçbir duraksamaya meydan vermeyecek şekilde anlaşılabilir olması koşulu ile kısaltılmış “Ank.” ve “İst.” ile sınırlı olarak yazılması mümkündür. Somut olayda dayanak bonoda (L.Burgaz) olarak belirtilen keşide yerinin belirgin bir idari birimi belirtmediği ve TTK’nın 776/1-f maddesinde öngörülen koşulu oluşturmadığı sonucuna varılmalıdır.
T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi
E: 2015/9716 K: 2015/19930 K.T.:
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından borçlu hakkında başlatılan bonoya dayalı kambiyo takibinde, borçlular vekili, senette tanzim yeri yazılı olmadığından senedin kambiyo vasfında olmadığını ileri sürmüş, mahkemece, tanzim yerinin Lüleburgaz olarak açık ve anlaşılabilir bir biçimde yazılı olduğu gerekçesi ile şikayetin reddine karar verildiği görülmüştür.
İcra takibinin dayanağı olan 03.12.2014 vade tarihli ve 32.500,00 TL bedelli bonoda tanzim yerinin gösterilmediği, tanzim edenin ad ve soyası yanında (L.Burgaz) ifadesine yer verildiği anlaşılmıştır.
TTK’nın 776/1-f maddesi gereğince senette tanzim yerinin yazılı olması gereklidir. Aynı kanunun 777/4. maddesine göre ise, tanzim edildiği yer gösterilmeyen bir bononun, tanzim edenin ad ve soyadı yanında yazılı olan yerde tanzim edilmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır. Tanzim yeri olarak idari birim adı (kent, ilçe, bucak, köy gibi) yazılması yeterli olup ayrıca adres gösterilmesi zorunlu bulunmamaktadır.
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 14.12.1992 tarih ve 1992/1-5 sayılı kararına göre, keşide yerinin hiçbir duraksamaya meydan vermeyecek şekilde anlaşılabilir olması koşulu ile kısaltılmış “Ank.” ve “İst.” ile sınırlı olarak yazılması mümkündür.
Somut olayda dayanak bonoda (L.Burgaz) olarak belirtilen keşide yerinin belirgin bir idari birimi belirtmediği ve TTK’nın 776/1-f maddesinde öngörülen koşulu oluşturmadığı sonucuna varılmalıdır.
Bu durumda mahkemece İİK’nın 170/a maddesi uyarınca takibe konu senedin kambiyo vasfında olmadığından re’sen takibin iptaline karar vermesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ: Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nın 366. ve HUMK’un 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07/09/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları