1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 12. Hukuk Dairesi
  4. KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİBE İTİRAZ – İCRA TAKİBİNDEN FERAGAT EDİLMESİ – TAZMİNAT TALEBİ

KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİBE İTİRAZ – İCRA TAKİBİNDEN FERAGAT EDİLMESİ – TAZMİNAT TALEBİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Alacaklı tarafından, kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip başlatılmış, borca itiraz edilmesinden sonra, icra takibinden feragat edilmiştir. Takibe itiraz edilmesinden sonra, gerek borçlunun itirazdan vazgeçmesi ve gerekse alacaklının itirazı kabul etmesi yahut takibin şekline göre icra  dairesine başvurulup takipten feragat edilmesi tazminat talebinin reddini gerektirmez. Borçlu dayanak bononun kendisi tarafından düzenlenmediği sahte olduğu yönünde iddiada bulunmuştur. Alacaklı takipten feragat etmişse de, borçlu tazminat talebinde bulunduğundan, işin esası incelenmek suretiyle borçlunun itirazında haklı olup olmadığı değerlendirilerek tazminat talebi hakkında karar verilmesi gerekir.
T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi
E: 2013/13319 K: 2013/22388 K.T.: 13.06.2013
DAVA: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Meltem Duyan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:
KARAR: Alacaklı tarafından, borçlular aleyhine bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip başlatılmış, muteriz borçlu tarafından yasal süresi içinde borca itiraz edilmesinden sonra, alacaklı vekili tarafından icra takibinden feragat edildiği, dosyanın işlemden kaldırıldığı, mahkemece davanın konusu kalmadığı gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığına hükmedilmiş ve borçlunun tazminat talebinin reddine karar verilmiştir.
Takibe itiraz edilmesinden sonra, gerek borçlunun itirazdan vazgeçmesi ve gerekse alacaklının itirazı kabul etmesi yahut takibin şekline göre icra dairesine başvurulup takipten feragat edilmesi tazminat talebinin reddini gerektirmez. Aksinin kabulü halinde itiraz üzerine haklı olmadığını anlayan tarafın talebinden vazgeçmek suretiyle aleyhine tazminata hükmedilmesini engellemesi gibi kabulü mümkün olmayan bir durum ortaya çıkar (HGK 16.10.1996 tarih 1996/601-711; HGK’nın 21.3.2001 tarih, 2001/19-266 E., 2001/273 K. sayılı kararları).
Somut olayda, borçlu dayanak bononun kendisi tarafından düzenlenmediği sahte olduğu yönünde iddiada bulunmuştur. Her ne kadar alacaklı takipten feragat etmiş ise de, borçlu tazminat talebinde bulunduğundan, mahkemece işin esası incelenmek suretiyle borçlunun itirazında haklı olup olmadığı değerlendirilerek oluşacak sonuca göre tazminat talebi hakkında bir karar verilmesi gerekirken bu yöndeki istemin reddi isabetsizdir.
SONUÇ: Davacının temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK 366 ve HUMK’un 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları