1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 2. Hukuk Dairesi
  4. KADININ HASTA OLMASI NEDENİYLE BİRLİK GÖREVİNİ YERİNE GETİREMEMESİ – BOŞANMA DAVASI – BOŞANMADA KUSUR

KADININ HASTA OLMASI NEDENİYLE BİRLİK GÖREVİNİ YERİNE GETİREMEMESİ – BOŞANMA DAVASI – BOŞANMADA KUSUR

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Davalı-davacı kadının hastalığı sebebiyle birlik görevlerini yerine getirememesi kendisine kusur olarak yüklenemez. Bu haliyle boşanmaya sebep olan olaylarda kadına izafe edilecek kusur bulunmamaktadır. erkeğin boşanma davasının reddine karar verilmesi gerekirken kabulü doğru değil ise de; kadının kabul edilen boşanma davası temyiz edilmeyerek kesinleşmiş olmakla erkeğin boşanma davasının konusu kalmamıştır. davanın açıldığı tarihteki haklılık durumuna göre yargılama gideri ile vekalet ücreti konusunda karar verilmek üzere hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir.
T.C.
Yargıtay
2. Hukuk Dairesi
E: 2015/14492 K: 2016/5875 K.T.: 24.03.2016
DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı-karşı davalı erkek tarafından kusur belirlemesi, nafaka ve tazminatlar yönünden; davalı-karşı davacı kadın tarafından ise erkeğin davasının kabulü, maddi tazminatın miktarı, manevi tazminat talebinin reddi ve nafakaların miktarı yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı-davalı erkeğin tüm, davalı-davacı kadının aşağıdaki bendin kapsamı dışıda kalan temyiz itirazları yersizdir.
2-Davalı-davacı kadının hastalığı sebebiyle birlik görevlerini yerine getirememesi kendisine kusur olarak yüklenemez. Bu haliyle boşanmaya sebep olan olaylarda kadına izafe edilecek kusur bulunmamaktadır. O halde, erkeğin boşanma davasının reddine karar verilmesi gerekirken kabulü doğru değil ise de; kadının kabul edilen boşanma davası temyiz edilmeyerek kesinleşmiş olmakla erkeğin boşanma davasının konusu kalmamıştır. Gerçekleşen bu duruma göre erkeğin boşanma davasının konusu kalmadığından karar verilmesine yer olmadığına davanın açıldığı tarihteki haklılık durumuna göre yargılama gideri ile vekalet ücreti konusunda karar verilmek üzere hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin ise yukarıda l. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın Ahmet’e yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna ve 136.00 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcını yatıran Demet’e geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları