1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 9. Hukuk Dairesi
  4. KADIN İŞÇİNİN TAKİP VE TACİZ EDİLMESİNİN HAKLI NEDENLE FESİH NEDENİ OLDUĞU

KADIN İŞÇİNİN TAKİP VE TACİZ EDİLMESİNİN HAKLI NEDENLE FESİH NEDENİ OLDUĞU

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Davacının diğer çalışan kadın işçiye cinsel tacizde bulunduğu yönündeki davalı işverenin iddiasını ispat edemediği kabul edilerek feshe bağlı kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulüne karar verilmiş ise; iş yeri tutanakları, tanık anlatımları ve davacı hakkında “kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçundan yürütülen ceza davası kayıtlarından davacının aynı iş yeri çalışanı …. ‘yi iş yeri ortamı içerisinde takip edip rahatsız ettiği, davacının ceza dosyası tahkikat aşamasında şüpheli sıfatı ile verdiği ifadesinde aynen “….’ye karşı hislerim vardı, onun da bana karşı hisleri olduğunu öğrenmek için konuşmak istedim, ….’nin iş yerindeki hal ve hareketleri bana karşı tutumundan, bana bir şey hissettiğini düşündüm” dediği, bu suretle davacının iş yerinde diğer çalışan olan ..’ye yönelik “ sataşma” niteliğinde kabul edilen takip etme, konuşmaya çalışma, rahatsız etme ve bu davranışlarını devam ettirmesi nedeniyle davacının iş akdinin davalı işveren tarafından haklı nedenle feshedildiği anlaşıldığından, kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken, mahkemece kabulü hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
T.C.
Yargıtay
9. Hukuk Dairesi
E: 2014/35142 K: 2016/6683 K.T.: 21.03.2016
DAVA: Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile fazla çalışma ücreti, yıllık izin ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Davacı, Temmuz 2002 – 10.05.2013 tarihleri arasında davalıya ait iş yerinde montaj ve kaynak işçisi olarak 08:00 – 19:00 saatleri arasında aylık 2.500,00 TL ücret ile çalıştığını, iş akdinin davalı işveren tarafından iftira atılarak ve haklı nedene dayanılmaksızın feshedildiğini, yıllık ücretli izinlerini kullanmadığını, bu sebeplerle 28.263,10 TL kıdem tazminatı, 4.179,13 TL ihbar tazminatı, 6.840,00 TL yıllık izin ücreti alacağı ve 200,00 TL fazla mesai ücreti alacağı olmak üzere toplam 39.482,23 TL işçilik alacağının davalıdan tahsilini talep etmiştir.
Davalı, davacının 22.08.2002 – 10.05.2013 tarihleri arasında kaynak ve montaj operatörü olarak çalıştığını, iş yerindeki bir bayan çalışana karşı tavır ve hareketleri nedeniyle iş akdinin haklı nedene dayanılarak feshedildiğini, fazla mesai yapmadığını ve yıllık izinlerini kullandığını savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, tanıkların görgüye dayalı bilgilerinin olmadığı,duyduklarını anlattıkları, sarkıntılık yaptığını görmediklerini belirttikleri,davacının diğer çalışan … isimli kadın işçiye cinsel tacizde bulunduğu yönündeki davalı işverenin iddiasının ispat edilemediği gerekçesi ile kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti taleplerinin kabulüne, fazla mesai ücreti talebinin reddine karar verilmiştir.
Kararı davalı vekili yasal süresi içinde temyiz etmiştir.
GEREKÇE:
1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Mahkemece, davacının diğer çalışan …. isimli kadın işçiye cinsel tacizde bulunduğu yönündeki davalı işverenin iddiasını ispat edemediği kabul edilerek feshe bağlı kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulüne karar verilmiş ise; iş yeri tutanakları, tanık anlatımları ve davacı hakkında “kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçundan yürütülen ceza davası kayıtlarından davacının aynı iş yeri çalışanı…. ‘yi iş yeri ortamı içerisinde takip edip rahatsız ettiği, davacının ceza dosyası tahkikat aşamasında şüpheli sıfatı ile verdiği ifadesinde aynen “….’ye karşı hislerim vardı, onun da bana karşı hisleri olduğunu öğrenmek için konuşmak istedim, ….’nin iş yerindeki hal ve hareketleri bana karşı tutumundan, bana bir şey hissettiğini düşündüm” dediği, bu suretle davacının iş yerinde diğer çalışan olan ..’ye yönelik “ sataşma” niteliğinde kabul edilen takip etme, konuşmaya çalışma, rahatsız etme ve bu davranışlarını devam ettirmesi nedeniyle davacının iş akdinin davalı işveren tarafından haklı nedenle feshedildiği anlaşıldığından, kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken, mahkemece kabulü hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 21.03.2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları