1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 17. Hukuk Dairesi
  4. KADASTRO TESPİTİ – GÖREVSİZLİK KARARINDAN SONRA DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI – KANUN YARARINA BOZMA

KADASTRO TESPİTİ – GÖREVSİZLİK KARARINDAN SONRA DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI – KANUN YARARINA BOZMA

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Kadastroya ilişkin davanın sulh hukuk mahkemesinde açılması üzerine mahkemece görevsizlik kararı verilerek dosya kadastro mahkemesine gönderilmiştir. Kadastro mahkemesince 3402 s. Kadastro Kanununun 28. maddesine uygun olarak işlem yapılması gerekirken, süresinde başvurulmadığından bahisle davanın açılmamış sayılması kanun yararına bozma sebebi yapılmıştır.
T.C.
Yargıtay
17. Hukuk Dairesi
E: 2002/12624 K: 2002/12474 K.T.: 20.11.2002
Serik Kadastro Mahkemesinin 7.4.1994 gün E:1994/10 K:1994/27 sayılı hükmünün HMUK.nun 427/6 maddesi uyarınca kanun yararına bozulması Yargıtay C. Başsavcılığınca 9.9.2002 gün (Hukuk 113013) sayılı yazıları ile istenmekle gereği görüşüldü:
Durmuş Ali Sağır tarafından Yaşar Ali Sağır aleyhine Serik Sulh Hukuk Mahkemesinde 1993/200 Esas sayı ile açılan davanın yargılaması sonunda Serik Sulh Hukuk Mahkemesinin görevsizliğine hüküm kesinleştiğinde dosyanın Serik Kadastro Mahkemesinin 1990/735 Esas sayılı dosyası ile birlikte görülmek üzere Serik Kadastro Mahkemesine tevdiine karar verilmiştir.
Dava dosyası Serik Kadastro Mahkemesine intikal ettikten sonra görevsizlik kararının kesinleştiği gün ile dosyanın gönderilmesi için başvurma günü arasında 10 günden fazla süre geçtiğinden bahisle HMUK.nun 193. maddesi gereğince davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir. Bu karar davanın taraflarına tebliğ edilmiş, temyiz edilmeyerek 14.9.2001 tarihinde kesinleşmiştir. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün 10.7.2002 gün 15396 sayılı yazısı Yargıtay C. Başsavcılığının 9.9.2002 gün 113013 (Hukuk) sayılı tebliğnamesi ile anılan hükmün HMUK.nun 427/6 maddesi uyarınca KANUN YARARINA bozulması talep edilmiştir.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 3.5.2000 gün, 2000/8-842 Esas 2000/854 Karar sayılı kararında ifade edildiği gibi kadastro tesbitinden doğan uyuşmazlıkların yasada öngörülen sürede kadastro mahkemesi önüne getirilmesi halinde mülkiyet tesbiti kadastro tesbit tutanağına itiraz edenler veya etmeyenler ile davada taraf olanlar ya da olmayanlar yönünden askıda kalmış sayılır.
O halde davada taraf olmayan kişiler yönünden de hak düşürücü süre kadastro mahkemesi kararının kesinleştiği tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır. Dava ve hüküm tari-hinde yürürlükte bulunan 3402 sayılı Kadastro Yasasının 28. maddesinde kadastro hakiminin askı ilan süresi içinde açılacak davalar ile kadastro müdürü tarafından mahalli mahkemeye tevdi olunacak kadastro tutanakları ve mahalli hukuk mahkemelerinden devir edilen işler hakkında dava dosyası açacağı ve ilgililerin başvurusunu beklemeksizin kadastro tutanakları ile uyuşmazlığa etkili kayıt ve belgeleri ilgili yerden getirteceği 30/2 maddesinde de kadastro komisyonlarından gönderilen tutanaklar ile mahalli mahkemelerden devir edilen dosyaların muhtevasından malik tesbiti yapılamadığı takdirde hakimin re’sen lüzum gördüğü diğer delilleri toplayarak taşınmaz malın gerçek hak sahibi adına tesciline karar vereceği hükme bağlanmıştır. Kısaca belirtmek gerekirse yukarıda yazılı hallerde kadastro hakimi re’sen sicil oluşturmak durumundadır.
Somut olayda dava konusu 175 ada 54 parsel sayılı taşınmaz Serik Kadastro Mahkemesinin 1990/735 Esas sayılı dosyasının konusu olduğuna göre kadastro tesbiti kesinleştiğinden söz edilemez. Mahalli Sulh Hukuk Mahkemesince görevsizlik kararı ile Serik Kadastro Mahkemesine gönderilen dava dosyasının kadastro mahkemesi dosyası ile birleştirilerek özel nitelikli kadastro kanununun hükümlerine göre görülmesi gerekirken HMUK.nun 193. maddesinde belirtilen sürede dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi talebi edilmediğinden bahisle davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi isabetli değildir.
Yazılı emre dayalı kanun yararına bozma talebi yerinde görüldüğünden HMUK.nun 427. maddesi uyarınca taraflar yönünden hukuki sonuçları mahfuz kalmak kaydı ile Serik Kadastro Mahkemesinin 7.4.1994 gün 1994/10 Esas 1994/27 Karar sayılı hükmünün kanun yararına BOZULMASINA bozma kararının bir örneğinin Resmî Gazete’de yayınlanmak üzere Adalet Bakanlığına gönderilmesine 20.11.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları