1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 16. Hukuk Dairesi
  4. KADASTRO DAVALARININ ADLİ TATİLE TABİ OLMADIĞI

KADASTRO DAVALARININ ADLİ TATİLE TABİ OLMADIĞI

Yazdırılabilir versiyonu indir

Özet: Gerekçeli karar davalıya tebliğ edilmiş ve vekili vasıtasıyla temyiz edilmiştir. Kadastro Kanunu’nun 29. maddesi uyarınca kadastro davalarının adli tatile tabi olmadığı dikkate alındığında tebliğ tarihi ile temyiz tarihi arasında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 432. maddesinde düzenlenen 15 günlük temyiz süresinin geçmiş olduğu kuşkusuzdur. Hal böyle olunca; davalı vekilinin temyiz inceleme isteminin süresinde yapılmamış olması sebebiyle reddine karar verilmiştir.

T.C.
Yargıtay
16. Hukuk Dairesi
E: 2015/2482 K: 2017/748 K.T.: 10.2.2017

DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle; inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, Gereği görüşüldü:

KARAR: Kadastro sırasında … İlçesi … Köyüne çalışma alanında bulunan 166 parsel sayılı 35250 m2 yüzölçümündeki taşınmaz tapu kaydına dayanılarak payları oranında Hazine ve … oğlu … ile … kızı … 165 parsel sayılı 64125 m2 yüzölçümündeki taşınmaz başka bir tapu kaydına dayanılarak payları oranında Hazine ve … ve paydaşları adına tespit edilmiştir. Daha önce Asliye Hukuk Mahkemesinde davacılar …, … ve … tarafından davalılar … ve … aleyhine açılan müdahalenin önlenmesi davası Tapulama Mahkemesine aktarılmıştır. Mahkemece “tarafları arasında daha önce Sulh Hukuk mahkemesinde görülen ve sulh ile neticelendirildiği öne sürülen dosyanın getirtilerek taraflar arasında kesin hüküm teşkil edip etmediğinin araştırılması” gereğine değinen bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda, çekişmeli 165 Sayılı parselin tespitinin iptali ile tamamının aynı parsel numarası ile tutanakta belirtilen ölçü ve niteliklerle Hazine adına, 166 Sayılı parselin tespitinin iptali ile teknik bilirkişi tarafından düzenlenen 21.12.2010 tarihli krokide ( A ) harfi ile gösterilen 4595 metrekarelik bölümünün 166 Sayılı parsel numarası adı altında tamamı 6 pay kabul edilerek 3 payı ( 3/6 ) … mirasçıları, 1 payı ( 1/6 ) … mirasçıları, 1 payı ( 1/6 ) … mirasçıları, 1 payı ( 1/6 ) … mirasçıları adına olmak üzere tapuya tesciline; 166 numaralı parselin, bilirkişi … imzalı 21.12.2010 tarihli kroki ve raporunda belirtilen 30.655,00 metrekarelik bölümünün yeni parsel numarası verilerek tutanakta belirtilen niteliklerle Hazine adına tapuya tesciline karar verilmiş; hüküm, davalı Hazine vekili ve davalılardan … mirasçısı … vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-) Gerekçeli karar davalı …’ye 08.06.2011 tarihinde tebliğ edilmiş ve vekili vasıtasıyla 14.09.2011 tarihinde temyiz edilmiştir. 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 29. maddesi uyarınca kadastro davalarının adli tatile tabi olmadığı dikkate alındığında tebliğ tarihi ile temyiz tarihi arasında 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun geçici madde 3/1. maddesi yollamasıyla 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 432. maddesinde düzenlenen 15 günlük temyiz süresinin geçmiş olduğu kuşkusuzdur. Hal böyle olunca; davalı … vekilinin temyiz inceleme isteminin süresinde yapılmamış olması sebebiyle REDDİNE,

2-) Davalı Hazine vekilinin 166 parsel sayılı taşınmaz hakkındaki temyiz itirazlarına gelince; Mahkemece verilen önceki tarihli hükmün Hazine tarafından temyiz edilmemesi sebebiyle Hazine yönünden karar kesinleşmiş olup, kesinleşen yönlerin yeniden temyizen incelenmesi mümkün bulunmadığına ve hükümle Hazine aleyhine yeni bir karar oluşturulmadığına göre,

SONUÇ: Hükmü temyizde hukuki yararı bulunmayan davalı Hazine vekilinin temyiz inceleme isteminin REDDİNE, 10.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları