1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 7. Ceza Dairesi
  4. KAÇAKÇILIK – TEK FİİLLE BİRDEN FAZLA SUÇUN İHLALİ – İKİ AYRI SUÇTAN MAHKUMİYET KARARI VERİLEMEYECEĞİ

KAÇAKÇILIK – TEK FİİLLE BİRDEN FAZLA SUÇUN İHLALİ – İKİ AYRI SUÇTAN MAHKUMİYET KARARI VERİLEMEYECEĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Suç tarihinde, sanığın eylemi kaçak şekerler yönüyle 5607 sayılı kanunun 3/5 maddesinde öngörülen kaçakçılık ve aynı zamanda kaçak akaryakıt yönüyle de 5015 sayılı kanunun ek 5/1. maddesinde düzenlenen suçu oluşturduğundan, TCK’nın 44. maddesi uyarınca sanığın şeker ve akaryakıt nakletmekten ibaret tek fiili sebebiyle en ağır ceza öngören 5015 sayılı kanunun ek 5/1 maddesi uyarınca cezalandırılması gerekirken yazılı şekilde iki ayrı suçtan mahkumiyetine karar verilmesi doğru görülmemiştir.
T.C.
Yargıtay
7. Ceza Dairesi
E: 2014/15102 K: 2014/14597 K.T.: 08.07.2014
Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 1.5.2014 tarih ve 7-2011-152425 Sayılı itirazı yerinde görüldüğünden, itirazın kabulüyle Dairemizin 19.2.2014 tarih ve 2013/2164 Esas- 2014/3780 Karar sayılı kararı kaldırılarak yapılan incelemede;
1-) Suç tarihinde, sanığın eylemi kaçak şekerler yönüyle 5607 sayılı kanunun 3/5 maddesinde öngörülen kaçakçılık ve aynı zamanda kaçak akaryakıt yönüyle de 5015 sayılı kanunun ek 5/1. maddesinde düzenlenen suçu oluşturduğundan, 5237 Sayılı TCK’nın 44. maddesi uyarınca sanığın şeker ve akaryakıt nakletmekten ibaret tek fiili sebebiyle en ağır ceza öngören 5015 sayılı kanunun ek 5/1 maddesi uyarınca cezalandırılması gerekirken yazılı şekilde iki ayrı suçtan mahkumiyetine karar verilmesi,
2-) Kabule göre de;
a-) Tekerrüre esas kasıtlı suçtan üç aydan fazla hapis cezasına mahkumiyeti bulunan sanık hakkında TCK`nın 58. maddesinin uygulanmaması ve ertelemeye engel sabıkası bulunmasına rağmen 5015 sayılı yasaya muhalefetten hükmolunan hapis cezasının ertelenmesine karar verilmesi,
b-) Dava konusu eşyanın, taşıma aracı yüküne göre miktar veya hacim bakımından tamamını veya ağırlıklı bölümünü oluşturmaması ve kaçak eşyanın değeri ile müsaderesine karar verilen nakil vasıtasının değeri göz önüne alındığında, müsaderesinin 5237 sayılı TCK’nın 54/3. maddesi kapsamında hakkaniyete aykırı olacağı gözetilerek nakil aracının iadesi yerine müsaderesine karar verilmesi,
SONUÇ: Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün, 5320 sayılı kanunun 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, sanığın 2-a numaralı bozma sebebi yönüyle cezada kazanılmış hakkının CMUK 326/son maddesi gereğince gözetilmesine, 08.07.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları