1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 12. Hukuk Dairesi
  4. İTİRAZIN KALDIRILMASI İSTEMİ – İDARE MAHKEMESİ İLAMI VE BANKA DEKONTLARINA DAYANILARAK BAŞLATILAN TAKİP – ALACAĞIN TAHSİLİNİN GEREKİP GEREKMEDİĞİNİN YARGILAMAYA MUHTAÇ OLUP OLDUĞU

İTİRAZIN KALDIRILMASI İSTEMİ – İDARE MAHKEMESİ İLAMI VE BANKA DEKONTLARINA DAYANILARAK BAŞLATILAN TAKİP – ALACAĞIN TAHSİLİNİN GEREKİP GEREKMEDİĞİNİN YARGILAMAYA MUHTAÇ OLUP OLDUĞU

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Somut olayda, takibin dayanağı olarak gösterilen idare mahkemesi ilamı ve banka dekontları İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddesinde belirtilen belgelerden değildir. Bu durumda, alacağın tahsilinin gerekip gerekmediği yargılamaya muhtaç olup, mahkemece itirazın kaldırılması isteminin reddine karar verilmesi gerekir.
T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi
E: 2011/3783 K: 2011/20295 K.T.: 20.10.2011
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği düşünüldü:
Alacaklı tarafından idare mahkemesi ilamı ve banka dekontlarına dayanılarak başlatılan genel haciz yoluyla takibe karşı, borçlunun süresinde itiraz etmesi üzerine, alacaklının, haksız itirazın kaldırılması istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, alacağın İİK’nın 68’inci maddesinde sayılan belgeden kaynaklandığı gerekçesiyle itirazın kaldırılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.
İİK’nın 68/1 inci maddesi gereğince, talebine itiraz edilen alacaklının takibi, imzası ikrar veya noterlikçe tasdik edilen borç ikrarını içeren bir senede yahut resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya belgeye müstenit ise, alacaklı icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını isteyebilir.
Somut olayda, takibin dayanağı olarak gösterilen idare mahkemesi ilamı ve banka dekontları İİK’nun 68 inci maddesinde belirtilen belgelerden değildir. Bu durumda, alacağın tahsilinin gerekip gerekmediği yargılamaya muhtaç olup, mahkemece itirazın kaldırılması isteminin açıklanan sebeplerle reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle kabulü isabetsizdir.
Sonuç: Borçlunun temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK 366 ve HUMK’un 428 inci maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 20.10.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları