1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 13. Ceza Dairesi
  4. İSTİNAF MAHKEMELERİ GÖREVE BAŞLAMADAN ÖNCE AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILAN VE MAHKEMELER ÇALIŞMAYA BAŞLADIKTAN SONRA AÇIKLANAN HÜKME KARŞI GİDİLECEK KANUNYOLU

İSTİNAF MAHKEMELERİ GÖREVE BAŞLAMADAN ÖNCE AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILAN VE MAHKEMELER ÇALIŞMAYA BAŞLADIKTAN SONRA AÇIKLANAN HÜKME KARŞI GİDİLECEK KANUNYOLU

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Somut olayda, suça sürüklenen çocuk hakkında istinaf mahkemeleri göreve başlamadan önce HAGB kararı verilmiştir. Denetim süresi içinde kasıtlï suç işlemesinden dolayı, istinaf mahkemeleri göreve başladıktan sonra hüküm açıklanmıştır. Hüküm istinaf mahkemeleri göreve başladıktan sonra açıklanıp sonuç doğurmaya başladığından, buna karşı gidilecek kanunyolu temyiz değil   istinaftır. (5320 m.8; CMK m.231/5 son cümle)
T.C.
Yargıtay
13. Ceza Dairesi
E: 2017/1431 K: 2017/2697 K.T.: 16.03.2017
DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
KARAR : … Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 10/01/2009 tarih, 2009/124 esas ve 2009/78 iddianame numaralı iddianamesi ile suça sürüklenen çocuk hakkında açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda, … Asliye Ceza Mahkemesi’nin 14/07/2010 tarih ve 2009/119-2010/812 Sayılı kararı ile suça sürüklenen çocuk hakkında hırsızlık suçundan verilen mahkumiyet hükmünün 5271 Sayılı CMK’nın 231/5 maddesi gereğince açıklanmasının geri bırakılmasına ve 3 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına karar verildiği ve bu kararın 10/11/2010 tarihinde kesinleştiği; diğer suça sürüklenen çocuk … … müdafiinin kararı temyizi üzerine … Ceza Dairesi’nin 08/06/2015 gün, 2015/2624 esas ve 2015/1793 karar sayılı kararı ile suça sürüklenen çocuk … … hakkında kurulan hükümlerin bozulmasına karar verildiği, bozma sonrası yapılan yargılama sonucu suça sürüklenen çocuk … … hakkında verilen cezanın kesinleştiği;
Suça sürüklenen çocuk … …’in denetim süresi içinde kasten bir suç işlemesi sebebiyle yapılan bildirim üzerine … Asliye Ceza Mahkemesi’nin 10/11/2016 tarih ve 2016/388 esas ve 2016/433 karar sayılı kararı ile sanık hakkında açıklanması geri bırakılan hükmün açıklaması üzerine suça sürüklenen çocuğun 14/11/2016 tarihinde verdiği dilekçeyle kararı temyiz ettiği, … Bölge Adliye Mahkemesi … Ceza Dairesi’nin 27/12/2016 gün ve 2016/311 esas, 2016/311 karar sayılı kararı ile ilk derece mahkemesi kararının bölge adliye mahkemesince incelenebilecek kararlardan olmadığından istinaf başvurusunun CMK.nın 279/1-b maddesi gereğince reddine karar verilerek dosyanın Yargıtay’a gönderildiğinin anlaşılması karşısında;
SONUÇ : 5320 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 8/1 maddesinin, “Bölge adliye mahkemelerinin, 26.9.2004 tarihli ve 5235 Sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2. maddesi uyarınca Resmî Gazetede ilân edilecek göreve başlama tarihinden önce verilen kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 322. maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları hariç olmak üzere, 305 ilâ 326. maddeleri uygulanır. (Ek cümle: 1/7/2016-6723/33 md.) Bu kararlara dair dosyalar bölge adliye mahkemelerine gönderilemez.” şeklinde düzenlendiği, suça sürüklenen çocuk … … hakkında her ne kadar daha önce 14/07/2010 tarih ve 2009/119-2010/712 Sayılı karar ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş ise de; 5271 Sayılı CMK’nın hükmün açıklanması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını düzenleyen 231. Maddesinin 5. Fıkrasının son cümlesinde “Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukukî sonuç doğurmamasını ifade eder.” hükmü uyarınca, hükmün ancak açıklandıktan sonra hukuki sonuç doğuracağı, somut olayda ise 10/11/2016 tarih ve 2016/388 esas ve 2016/433 Sayılı kararın hukuki sonuç doğurduğu ve infaz kabiliyetinin bulunduğu dikkate alındığında hükmün Bölge adliye mahkemelerinin göreve başladığı 20/07/2016 tarihinden sonra verilmiş bulunması sebebiyle kanun yolu incelemesinin istinaf olduğu anlaşılmakla, istinaf talebinin merciince incelenmesi için dosyanın incelenmeksizin mahalline İADESİNE, 16/03/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları