1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 22. Hukuk Dairesi
  4. İŞE İADE İSTEMİ – MUVAZAALI İŞ SÖZLEŞMESİ – BİR KİMSENİN KENDİ MUVAZAASINA DAYANARAK HAK ELDE EDEMEYECEĞİ

İŞE İADE İSTEMİ – MUVAZAALI İŞ SÖZLEŞMESİ – BİR KİMSENİN KENDİ MUVAZAASINA DAYANARAK HAK ELDE EDEMEYECEĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Dava, feshin geçersizliği ve işe iade istemidir. Avukat olan davacı davalı belediyede sözleşmeli personel olarak çalıştırılmakta iken, belediyenin temizlik işlerini üstlenen davalı şirketin temizlik işçisi kadrosunda da gösterilmek suretiyle ek bir ücret ödenmesi amaçlanmış ve bu sebeple adı geçen şirketle davacı arasında iş sözleşmesi yapılmıştır. İşçinin asıl işini yaptığı kamu işvereninden aldığı ücretin arttırılması düşüncesi ile bu takdirde sözleşmenin muvazaalı olduğu sonucuna varılır. Bir kimse kendi muvazaasına dayanarak hak elde edemez. Bu nedenle, temyiz konusu davada davacıyla davalı şirket arasında, iş sözleşmesi ve iş ilişkisi bulunmadığından davalılardan temizlik şirketi aleyhine açılan davanın reddi gerekir.
T.C.
Yargıtay

22. Hukuk Dairesi
E: 2011/253 K: 2011/607 K.T.: 12.09.2011
DAVA: Yerel mahkeme isteğin, davalılardan E… İmar İnş. Tic. Ltd. Şti. yönünden kabulüne ve Malatya Belediye Başkanlığı yönünden görevsizliğe karar vermiştir.
Hüküm süresi içinde davalılardan E… İmar İnş. Tic. Ltd. Şti. avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR: Davacı, davalılar aleyhine ayrı ayrı açtığı ve birleştirilen davada, iş sözleşmesinin davalı işverenler tarafından geçerli sebep olmadan feshedildiğini belirterek, feshin geçersizliğinin tesbitine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece, davacının davalılardan Malatya Belediye Başkanlığı aleyhine açmış olduğu işe iade istemi konusunda davacının bu işyerinde 657 sayılı yasaya tabi sözleşmeli personel statüsünde çalıştığı gerekçesiyle mahkemenin görevsizliğine ve diğer davalı E… İmar İnş. Tic. Ltd. Şti. yönünden davacının davasının kabulüyle fesih işleminin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmiştir.
Hüküm, davalılardan E… İmar İnş. Tic. Ltd. Şti. tarafından süresinde temyiz edilmiştir.
Davacı 26.09.2008 tarihli dava dilekçesiyle E… İmar İnş. Tic. Ltd. Şti. aleyhine açtığı davada, 01.02.2000 tarihinden itibaren davalılardan Malatya Belediye Başkanlığı nezdinde avukat olarak çalışmakta iken, iş akdinin 03.09.2008 tarihli yazıyla tazminatsız olarak feshedildiğini, 01.02.2000 tarihinden itibaren Malatya Belediyesinde sözleşmeli avukat olarak çalışmaya başladığını, ancak işe alındığı dönemlerde yasal mevzuat hükümlerine göre tam zamanlı olarak çalışmak üzere anlaşılmasına rağmen tam zamanlı çalışan sözleşmeli avukat için ödenebilecek ücretin dışarıda serbest avukatlık yapan yani bürosu olup dışarıdan iş alan avukatla aynı miktarda olup herhangi bir sosyal güvencesi de olmadığından aynı zamanda davalılardan E… Ltd. Şti.’de de temizlik görevlisinin alacağı ücret ve buna göre SSK’lı olarak işe başlaması konusunda dönemin Belediye Başkanı tarafından bu şartlarla işe başlatıldığını, bunun üzerine 01.02.2000 tarihinde davalılardan E… İmar İnş. Ltd. Şti. ile de sözleşme imzaladığını, avukat olarak çalışmaya başladığı 01.02.2000 tarihinden iş akdinin E… İmar İnş. Ltd. Şti. tarafından feshedildiği 02.09.2008 tarihine kadar davalılardan Malatya Belediyesi’nde tam zamanlı olarak sadece davalı Malatya Belediyesi dava ve işlerini takip ederek avukatlık hizmetini ifa ettiğini, çalıştığı süre boyunca sadece Malatya Belediye Başkanı’nın tarafına verdiği avukatlık vekaletnamesiyle işleri yürüttüğünü, davalılardan E… İmar İnş. Ltd. Şti.’nin hiçbir zaman için kendisine avukatlık vekaletnamesini vermediği gibi herhangi bir şekilde avukatlık yahut temizlik işi vs. herhangi bir iş vermediğini, çalıştığı süre boyunca sadece Malatya Belediye Başkanı, Belediye Başkan yardımcıları ve Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün tarafına verdiği avukatlık işlerini yürüttüğünü, çalıştığı süre boyunca davalılardan E… İmar İnş. Ltd. Şti.’nin kendisine sadece maaş ödemesinde bulunduğunu, bu sebeplerle davalılardan E… İmar İnş. Ltd. Şti.’nden aldığı maaşa göre temizlik görevlisi olarak görünmesi ve davalılardan E… İmar İnş. Ltd. Şti.’nin avukatı olmaması sebebiyle davalılardan E… İmar İnş. Ltd. Şti.’nin iş akdini avukatlık hizmetine göre feshetmesinin mümkün olmadığını belirtmiştir.
Aynı şekilde, davalılardan E… İmar İnş. Ltd. Şti. vekili de cevap dilekçesinde, davacıyla davalı Şirket arasında 01.02.2000 tarihinde belirsiz süreli hizmet akdi yapıldığını ve bu sözleşmeye göre davacının temizlik işlerinde çalıştırılmak üzere işe alındığını, davacının sözleşme yapıldıktan sonra iş akdinin sona erdirildiği tarihe kadar Malatya Belediyesi’ne ait ancak iş ve faaliyet alanları ayrı bir şirket olan davalı şirketten ücret aldığını, ancak davacının sözleşme süresince davalı şirkette iş sözleşmesinde yapacağı belirtilen temizlik işlerinde çalışmadığı gibi davalı Şirketin iş ve davalarını takip edip avukatlık hizmetinde de bulunmadığını, davacının aynı zamanda Malatya Belediyesi’nde sözleşmeli personel olarak çalışan bir devlet memuru olduğunu, Malatya Belediyesi’nin dava ve işlerini takip ettiğini, davacının şirkette hiçbir çalışması olmadığı halde hem davalı şirketten, hem de Malatya Belediyesi’nden maaş aldığını bildirmiştir.
Bir kişinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18′inci maddesi uyarınca iş güvencesi hükümlerinden yararlanması için, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 1/1 maddesi ve 2/1 maddesi kapsamında iş sözleşmesiyle çalışması gerekir. Zira anılan Kanunun 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasında “Bu Kanunun amacının işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına dair hak ve sorumluluklarını düzenlemek” olduğu belirtilirken, 2’nci maddesinin 1’inci fıkrasında da işçi, işveren ve iş ilişkisi tanımlanarak, “Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren, işçiyle işveren arasında kurulan ilişkinin ise iş ilişkisi” olduğu açıkça ifade edilmiştir. Öte yandan, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 8/1’inci maddesinde, iş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşme olarak tanımlanmıştır. Ayrıca, İş sözleşmesi (hizmet akdi) BK’nın 313’üncü maddesinde belirlendiği üzere, iş sahibiyle işçi arasında yapılan belli veya belli olmayan bir süre için görülen iş karşılığı ücret ödenmesini gerektiren bir sözleşmedir. Bu sözleşmede ana unsur iş ve ücrettir.
Somut olayda, avukat olan davacı davalı belediyede 5393 sayılı kanunun 49′uncu Maddesi gereğince sözleşmeli personel olarak çalıştırılmakta iken, belediyenin temizlik işlerini üstlenen davalı E… İmar İnş. Ltd. Şti.’nin temizlik işçisi kadrosunda da gösterilmek suretiyle ek bir ücret ödenmesi amaçlanmış ve bu sebeple adı geçen şirketle davacı arasında 01.02.2000 tarihli iş sözleşmesi yapılmıştır. Sözleşmede davacının yapacağı iş temizlik işleri olarak gösterilmiştir. Davacının davalı şirkete bağımlı olarak avukatlık hizmeti dahil herhangi bir çalışması bulunmadığı halde davalı şirketçe her ay düzenli olarak ücret ödenmiştir. Yukarıda belirtildiği gibi davalı şirketle davacı arasında gerçekte bir ilişkisi kurulmamıştır.
Muvazaa, BK’nın 18’inci maddesi uyarınca tarafların üçüncü kişileri aldatmak amacıyla fakat kendi gerçek iradelerine uygun olmayan ve aralarında hüküm ve sonuç doğurmayan bir görüntü yaratmak konusunda anlaşmalarıdır. BK’nın 18’inci maddesinde, hakkında bazı hükümler konulmuş olan muvazaa iki şekilde olabilir: Taraflar, aralarında hüküm ve sonuç doğuracak herhangi bir sözleşme yapmak istemezler, fakat görünüşte bir sözleşme yapmak üzere irade beyanında bulunurlar. Böyle bir sözleşme tarafların iradelerine dayanmadığından geçersizdir. Bu durumda “mutlak muvazaa” söz konusu olur. Nisbi muvazaa ise, yanların gerçek iradelerine uygun olarak yaptıkları bir sözleşmeyi görünüşteki bir sözleşmeyle gizlemeleri halidir. Bu halde de, görünüşte yapılan sözleşme, hiçbir zaman geçerli olmaz ve asıl sözleşme kural olarak geçerli olur. Ancak, gerçekten yapılmak istenen sözleşme, şekle bağlı bir sözleşme ise, o zaman o sözleşme dahi geçersiz olur. Şayet iş sözleşmesinde amaç, görülen iş karşılığı ücret ödenmesi değil de, bir başka amacı gerçekleştirme iradesini taşıdığı belirlenirse (örneğin somut olayda olduğu gibi, işçinin asıl işini yaptığı kamu işvereninden aldığı ücretin arttırılması düşüncesi ile), bu takdirde sözleşmenin muvazaalı olduğu sonucuna varılır.
BK’nın 18’inci maddesi, bir sözleşmenin şartlarının belirlenmesinde tarafların gerek yanılarak, gerekse sözleşmedeki gerçek niyetlerini gizlemek için kullandıkları sözlere ve isimlere bakılmaksızın onların gerçek ve ortak maksatlarını aramak gerekeceğini öngörmüştür. Görünüşteki sözleşme tarafların gerçek iradelerini aksettirmediği surette geçersizdir (Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 01.04.1974 gün ve 1/2 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı).
Her ne kadar muvazaayı düzenleyen BK’nın 18’inci maddesinde ve öteki yasa hükümlerinde muvazaalı sözleşmelerin hüküm ve sonuçları hakkında bir açıklık bulunmamakta ise de, taraflar arasında alacak ve borç ilişkisi doğurmayacağı, muvazaanın varlığının hiçbir süreye bağlı olmaksızın her zaman ileri sürülebileceği, mahkemece kendiliğinden (resen) göz önünde bulundurulması gerektiği, belirli bir sürenin geçmesi, sebebin ortadan kalkması veya ilgililerin olur (icazet) vermesiyle geçerli hale gelemeyeceği, uygulamada ve bilimsel görüşlerde ortaklaşa kabul edilmektedir. Ayrıca, bir kimse kendi muvazaasına dayanarak hak elde edemez. Bu nedenle, temyiz konusu davada davacıyla davalılardan E… İmar İnş. Ltd. Şti. arasında, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 1/1, 2/1 ve 8/1 inci maddeleri kapsamında iş sözleşmesi ve iş ilişkisi bulunmadığından davalılardan E… İmar İnş. Ltd. Şti. aleyhine açılan davanın reddi yerine yazılı şekilde kabulÜ hatalıdır.
4857 Sayılı İş Kanunu’nun 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
SONUÇ : Yukarda açıklanan gerekçe ile;
1- Mahkemenin davalılardan E… İmar İnş. Ltd. Şti. yönünden verdiği kararın bozularak ortadan kaldırılmasına,
2- Davalılardan E… İmar İnş. Ltd. Şti. yönünden davanın reddine,
3- Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
4- Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 30.00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsiliyle davalıya ödenmesine,
5- Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.100,00.-TL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
6- Peşin alınan temyiz harcının istemi halinde davalıya iadesine, kesin olarak, 12.09.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları