1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 22. Hukuk Dairesi
  4. İŞE İADE DAVASI – İŞYERİ DEVRİNİN OLUP OLMADIĞININ NET OLARAK BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ

İŞE İADE DAVASI – İŞYERİ DEVRİNİN OLUP OLMADIĞININ NET OLARAK BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Mahkemece, davalı şirket ile dava dışı firma arasında iş yeri devri olup olmadığının belirlenmesi açısından; dava konusu işyerinde Bel-Tur’a bağlı olarak çalışan işçi sayısının ve ara vermeden davalı şirkete bağlı olarak çalışmaya devam eden işçi sayısının, firmalar arasında taşınır ve taşınmaz devri olup olmadığı, her iki firmanın faaliyet konuları ile ortaklarının araştırılmış ise de özellikle işletmenin faaliyet alanını bilen uzman bilirkişiler aracılığı ile yeniden inceleme yapılarak iş yeri devrinin olup olmadığı net olarak belirlenmelidir. Eksik inceleme ve araştırma ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
T.C.
Yargıtay
22. Hukuk Dairesi
E: 2014/29482 K: 2014/30625 K.T.: 06.11.2014
DAVA: Hüküm duruşmalı olarak süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş ise de; işin mahiyeti itibarıyla duruşma isteminin reddine, incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verilmiş olmakla dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR:
Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili; müvekkilinin 23.06.2005 tarihinde Eskihisar-Topçular’da bulunan Bel-Tur’a ait büfede büfe görevlisi olarak çalışmaya başladığını, sigortasının her yıl üçüncü firmalarda gösterildiğini, 09.09.2011 tarihinde müvekkilinin çalıştığı iş yerini davalı şirketin devraldığını, müvekkilinin iş sözleşmesinin bütün hak ve borçları ile davalı şirkete intikal ettiğini, davalı şirket tarafından 09.02.2012 tarihinde müvekkilinin iş sözleşmesinin geçerli bir sebebe dayanmaksızın feshedildiğini, bu sebeple müvekkilinin işe iadesine ve davalı tarafın buna ilişkin tazminatlara hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili; davacının 09.09.2011-09.02.2012 tarihleri arasında belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştığını, işe iade davası açabilmesi için altı aylık çalışmasının bulunması gerektiğini, altı aylık çalışmasının bulunmadığını, İDO’dan kira sözleşmesi ile iş yerinin kiralandığını, herhangi bir devrin bulunmadığını, müvekkili şirket ile eski kiracı Bel-Tur şirketinin hiçbir ilgisinin bulunmadığını beyan ederek, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Bozma ilamı:
Mahkemece, davalı şirket ile dava dışı firma arasında işyeri devri bulunmadığı ve davacının altı aylık kıdeme sahip olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Kararın süresi içerisinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine yapılan inceleme sonucunda, Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 08.02.2013 tarihli 2013/1931 esas 2013/2441 karar sayılı ilamı ile “Davalı şirket ile dava dışı firma arasında işyeri devri olup olmadığının belirlenmesi açısından; dava konusu işyerinde Bel-Tur’a bağlı olarak çalışan işçi sayısının ve ara vermeden davalı şirkete bağlı olarak çalışmaya devam eden işçi sayısının, Firmalar arasında taşınır ve taşınmaz devri olup olmadığının, her iki firmanın faaliyet konuları ile ortaklarının araştırılması gerekir. Yapılacak bu araştırmadan sonra iş yeri devri bulunduğu takdirde davacının altı aylık kıdeme sahip olduğu kabul edilerek ve diğer şartların da bulunması halinde işin esası incelenmek suretiyle bir karar verilmelidir.” gerekçesi ile hüküm bozulmuştur.
Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece bozma ilamına uyulmasına karar verilmiş ve bozma ilamı sonrasında yapılan yargılama sonucunda, davacının 23.06.2005 tarihinde dava dışı Bel-Tur’a ait Eskihisar Topçular hattındaki büfelerde büfe görevlisi olarak çalışmaya başladığı, iş yerinin 09.09.2011 tarihinde Davalı BTA Denizyolları ve Limanları Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Turizm San. ve Tic. A.Ş. tarafından devralındığı, davalı şirketin bu durumu internet sitesinden duyurduğu, dava konusu iş yerinde Bel-Tur’a bağlı olarak çalışan işçi sayısının yüzaltmışaltı olduğu ve ara vermeden davalı şirkete bağlı olarak çalışmaya devam eden işçi sayısının doksansekiz olduğu, dava dışı Bel-Tur tarafından 08.09.2011 tarihinde otuzdört (iş yeri devri) koduyla çıkışları yapılan doksansekiz işçinin 09.09.2011 tarihinde davalı BTA Denizyolları ve Limanları Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Turizm San. Ve Tic. A.Ş. tarafından işe girişlerinin yapıldığı, ara vermeden kesintisiz çalıştıkları, devreden işverenle devralan işveren arasındaki taşınır ve taşınmaz mal devrinin devreden işveren Bel-Tur tarafından ibraz edilen doksanbir adet teslim tutanağıyla sübut bulduğu, devreden ve devralan firmaların ortaklık yapılarıyla faaliyet konularının “5610 – lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri” olduğu, iş yeri devrini ispatladığı, iş yerinde devirden önce ve sonra yürütülen faaliyetlerin benzer ve aynı derecede olduğu işyerinde faaliyete ara verilmediği, iş yerinin hukukî bir işleme dayalı olarak Bel-Tur ünvanlı şirket tarafından BTA Denizyolları ve Limanları Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Turizm San. ve Tic.A.Ş. Ünvanlı şirkete devredildiği, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçeceği, devralan işverenin, işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda, işçinin devreden işveren yanında işe başladığı tarihe göre işlem yapmakla yükümlü olduğu, feshin haklı veya geçerli sebebe dayandığının da ispat külfeti kendisinde bulunan davalı işveren tarafından ispatlamayamadığı gerekçesiyle davanın kabulü ile feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine dair karar verilmiştir.
Temyiz:
Karar süresi içerisinde davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Gerekçe:
Taraflar arasındaki temel uyuşmazlık, davalı şirket ile dava dışı Bel-Tur Ltd. Şti. arasında iş yeri devrinin bulunup bulunmadığı ve bunun işçilik haklarına etkileri noktasında toplanmaktadır.
Somut olayda, davacının 23.06.2005 tarihinde dava dışı Bel-Tur’a ait Eskihisar Topçular hattındaki büfelerde büfe görevlisi olarak çalışmaya başladığı, iş yerinin 09.09.2011 tarihinde davalı BTA Denizyolları ve Limanları Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Turizm San. ve Tic. A.Ş. tarafından devralındığı, davalı şirketin bu durumu internet sitesinden duyurduğu dosya içeriğinden anlaşılmaktadır.
Mahkemece, davalı şirket ile dava dışı firma arasında iş yeri devri olup olmadığının belirlenmesi açısından; dava konusu işyerinde Bel-Tur’a bağlı olarak çalışan işçi sayısının ve ara vermeden davalı şirkete bağlı olarak çalışmaya devam eden işçi sayısının, firmalar arasında taşınır ve taşınmaz devri olup olmadığı, her iki firmanın faaliyet konuları ile ortaklarının araştırılmış ise de özellikle işletmenin faaliyet alanını bilen uzman bilirkişiler aracılığı ile yeniden inceleme yapılarak iş yeri devrinin olup olmadığı net olarak belirlenmelidir. Eksik inceleme ve araştırma ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Bu sebeplerle mahkeme kararının BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 06.11.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları