1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 9. Hukuk Dairesi
  4. İŞÇİYE HEM İHTAR HEM DE FESİH CEZASI VERİLEMEYECEĞİ

İŞÇİYE HEM İHTAR HEM DE FESİH CEZASI VERİLEMEYECEĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Davacının iş akdinin feshedildiği, 17.08.2009 tarihinde, davacıya bu hususla ilgili ihtar verildiği ve tekrarı halinde iş akdinin feshedileceğinin bildirildiği anlaşılmaktadır. Davacının belirtilen soyut davranışları nedeniyle işçiye, hem ihtar cezası iş akdinin feshi cezası verilmesi mümkün değildir. İşaret olunan nedenlerle, Yerel Mahkemece, davalının iş sözleşmesini fesihte haksız olduğunun kabul edilerek, davacının kıdem ve ihbar tazminatı istemlerinin kabulüne karar verilmesi gerekirken reddi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
T.C.
Yargıtay
9. Hukuk Dairesi
E: 2012/8162 K: 2014/14328 K.T.: 05.05.2014
DAVA: Davacı, icra takibine yapılan itirazın iptali, takibin devamı ile %40 icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, davanın reddine karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, iş sözleşmesinin işverence haksız feshedildiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatlarının tahsili için başlatılan icra takibine karşı ileri sürülen itirazın iptali ile icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, davanın reddini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalının iş sözleşmesini fesihte haklı olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre Yerel Mahkemece, davacının iş akdinin “davacının amirlerine karşı geldiği, verilen emir ve görevleri zamanında ve işyerinde uyarılara rağmen sakal tıraşı olmadığı” gerekçesiyle işverence haklı nedenle feshedildiği kabul edilmiştir.
Mahkemenin kabulü, dosyadaki bilgi ve belgelere ve oluşa uygun değildir.
Öncelikle, dosya içeriğinden davacının hangi görevlerini, ne zaman yerine getirmediği ve davacının amirlerine ne şekilde karşı geldiği davalı tarafından somut olarak açıklanmayıp ispatlanmamıştır. Ayrıca, davacının iş akdinin feshedildiği, 17.08.2009 tarihinde, davacıya bu hususla ilgili ihtar verildiği ve tekrarı halinde iş akdinin feshedileceğinin bildirildiği anlaşılmaktadır. Davacının belirtilen soyut davranışları nedeniyle işçiye, hem ihtar cezası iş akdinin feshi cezası verilmesi mümkün değildir. İşaret olunan nedenlerle, Yerel Mahkemece, davalının iş sözleşmesini fesihte haksız olduğunun kabul edilerek, davacının kıdem ve ihbar tazminatı istemlerinin kabulüne karar verilmesi gerekirken reddi hatalı olup,
bozmayı gerektirmiştir.
F) SONUÇ:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 05.05.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları