1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 7. Hukuk Dairesi
  4. İŞÇİNİN FAZLA MESAİDE; İŞ DIŞINDA SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİNDE GEÇİRDİĞİ ZAMANIN BELİRLENMESİ 

İŞÇİNİN FAZLA MESAİDE; İŞ DIŞINDA SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİNDE GEÇİRDİĞİ ZAMANIN BELİRLENMESİ 

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Somut olayda; davalı işverence yapılan feshin haklı olup olmadığı uyuşmazlık konusu olup davalı, savunmalarını kanıtlama amacıyla işyerinde keşif yapılmasını talep etmiştir. Mahkemece konularında uzman bilirkişiler aracılığı ile mahallinde keşif yapılarak davacının görev yaptığı X-Ray cihazı ile çalışma odalarının ve davacının uyuduğu iddia edilen mahalin fiziki durumları belirlenip görevi başında uyuma iddiasının buna göre değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca davacının işyerine şahsi bilgisayarını getirip oyun oynadığı ve iş dışındaki özel sitelere girerek İnternet’te zaman geçirdiği savunmasına ilişkin olarak da davacı adına kayıtlı .. kayıtlarının da getirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca davacının gerekmediği halde yani işveren tarafından talep edilmediği halde fazla çalışmaya kalıp kendisine haksız çıkar sağladığı yönünde ileri sürülen savunma yönünden de ilgili dönemlere ait üretim raporları, davacının yaptığı kontroller ve arıza ve bakım durumlarını gösterir belgeler karşılaştırılarak elde edilecek sonuçlara göre davalı işveren tarafından yapılan feshin haklı ya da haksız olup olmadığı tespit edilmelidir.
T.C.
Yargıtay
7. Hukuk Dairesi
E: 2015/11229 K: 2015/10761 K.T.: 02.06.2015
“İçtihat Metni”
Mahkemesi : İzmir 7. İş Mahkemesi
Tarihi : 09/06/2014
Numarası : 2012/560-2014/310
YARGITAY İLAMI
Taraflar arasındaki dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca duruşmalı olarak incelenmesi süresi içinde davalı vekili tarafından istenilmekle, duruşma için tebliğ edilen 02.06.2015 günü belirlenen saatte temyiz eden davalı .. Jant ve Makine San.A.Ş., .. Jant San.A.Ş. vekili Av.S.. S.. geldi. Karşı taraftan gelen olmadı. Gelenin huzuru ile duruşmaya başlandı. Duruşmada hazır bulunan tarafın sözlü açıklamaları dinlendi. Duruşmanın bittiği bildirildi. Dosyadaki belgeler incelendi. Gereği görüşüldü:
1-Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalılar vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine,
2-Davacı, davalı .. Jant ve Makine AŞ’den diğer davalı .. Jant AŞ’ye geçme aşamasında aylık ücretinin düşürülerek çalıştarılmaya başlandığını, söz konusu indirimi kabul etmemesi durumunda işten çıkarılacağı tehdidi ile böyle bir uygulamayı kabul etmek zorunda bırakıldığını, en son çalıştığı davalı işveren .. Jant San AŞ tarafından 13.12.2012 tarihinde iş sözleşmesinin feshedildiğini belirterek kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti ve ödenmeyen ücret alacağının tahsilini talep etmiştir.
Davalılar vekili, davacının yeni kurulan fabrikada çalışmaya başladıktan sonra sıklıkla fazla mesaiye kaldığını, davacının mesaiye kaldığı zamanlarda uyuduğu, işyerine şahsi bilgisayarını getirerek Facebook ve Messenger da zaman geçirdiği, oyan oynadığı ve uygunsuz internet sitelerinde zaman geçirdiği kendisi ile aynı bölümde çalışan işçi ifadeleri ile sabit olduğunu, işyerinde şirket bilgisayarlarından iş dışı özel sitelere girilmesi engellendiğinden kendisine ait .. cihazını getirdiğini, davacının fazla mesaiye işverenin talebi ile değil kendi isteği ile kaldığını, fazla mesaiye kaldığı dönemlerde mesai sebebi olarak belirttiği arızalar ile müdahale edildiğine ilişkin kayıtların karşılaştırılmasında davacının fazla mesai sebebi olarak “arıza” gerekçesini gösterdiği günlerde x-ray bandında arıza kaydının olmadığının görüldüğünü, davacının tutum ve davranışlarının ayyuka çıkması sonrasında departmanında çalışanlara tehditkar bir mail atarak önlem almak istediğini, davacının haksız olarak elde ettiği ve karşılığında çalışma yapmadığı fazla mesai ücretleri ile ilgili tanzim haklarının saklı tutulduğunu, ücretlerinin eksiksiz ödendiğini bildirerek davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacıya daha önceden yapılan bir uyarı olmadığı, bu nedenle haklı fesih sebebi teşkil etmeyeceği ancak olaydaki durumun işçi ile işveren arasındaki güven ilişkisini sarstığı düşünüldüğünde bu durumun işveren açısından ancak geçerli fesih sebebi olabileceği, geçerli fesih sebebi söz konusu olduğunda işçinin yine kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanacağı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Davalı işveren tarafından yapılan fesih işleminin haklı nedene dayanıp dayanmadığı uyuşmazlık konusudur.
Somut olayda; davalı işverence yapılan feshin haklı olup olmadığı uyuşmazlık konusu olup davalı, savunmalarını kanıtlama amacıyla işyerinde keşif yapılmasını talep etmiştir. Mahkemece konularında uzman bilirkişiler aracılığı ile mahallinde keşif yapılarak davacının görev yaptığı X-Ray cihazı ile çalışma odalarının ve davacının uyuduğu iddia edilen mahalin fiziki durumları belirlenip görevi başında uyuma iddiasının buna göre değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca davacının işyerine şahsi bilgisayarını getirip oyun oynadığı ve iş dışındaki özel sitelere girerek internette zaman geçirdiği savunmasına ilişkin olarak da davacı adına kayıtlı .. kayıtlarının da getirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca davacının gerekmediği halde yani işveren tarafından talep edilmediği halde fazla çalışmaya kalıp kendisine haksız çıkar sağladığı yönünde ileri sürülen savunma yönünden de ilgili dönemlere ait üretim raporları, davacının yaptığı kontroller ve arıza ve bakım durumlarını gösterir belgeler karşılaştırılarak elde edilecek sonuçlara göre davalı işveren tarafından yapılan feshin haklı ya da haksız olup olmadığı tespit edilmelidir.
Mahkemece eksik inceleme ile karar verilmesi hatalı olup bozma nedenidir.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerle BOZULMASINA, Yargıtay duruşmasında kendisini vekille temsil ettiren davalılar yararına takdir olunan 1.100,00 TL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalılara verilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalılara iadesine, 02.06.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları