1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 22. Hukuk Dairesi
  4. İŞÇİNİN FACEBOOK’TA PAYLAŞTIĞI SÖZLER – İŞÇİ İŞVEREN İLİŞKİSİNİN SARSILMASI – GEÇERLİ FESİH

İŞÇİNİN FACEBOOK’TA PAYLAŞTIĞI SÖZLER – İŞÇİ İŞVEREN İLİŞKİSİNİN SARSILMASI – GEÇERLİ FESİH

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Satın alma görevlisi olarak çalışan davacının iş sözleşmesi işverence, şeref ve namusa dokunacak sözler sarf ettiği, doğruluk ve bağlılığa uymayan söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle İş Kanunu’nun 25/11. b-d-e. maddeleri gereğince feshedilmiştir. Dosya içeriğine göre davacı işçi her ne kadar işe iadesine karar verilmiş ise de, davacının facebook sayfasında paylaştığı sözler sataşma ağırlığında olmasa bile, işçi ile işveren arasındaki güven ilişkisini sarsıcı nitelikte geçerli neden ağırlığındadır. Fesih geçerli sebebe dayandığından, davanın reddi gerekirken yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
T.C.
22. Hukuk Dairesi
E: 2014/10658 K: 2014/10130 K.T.: 28.04.2014
Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, davacının iş sözleşmesinin haklı ve geçerli sebep olmaksızın feshedildiğini belirterek, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve kanuni haklarının hüküm altına alınmasına karar verilmesini istemiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, iş sözleşmesinin haklı sebeple feshedildiğini savunarak davanın reddini talep etmiştir.
Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece davacının, davalı işveren hakkında facebook adlı internet sitesinde yapmış olduğu paylaşımı, maaşlarım uzun süre alamamanın vermiş olduğu sıkıntıyla serzeniş davranışı olarak değerlendirilerek, iş akışını olumsuz etkileyen bir davranış olarak nitelendirilmemiş, iş sözleşmesinin feshi gibi ağır sonuçlar doğuran işlem yerine disipliner cezalarında uygulanabileceği gerekçesiyle işe iadeye karar verilmiştir.
Temyiz:
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
Gerekçe:
İşçinin geçerli bir feshe sebep olabilecek davranışları 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinde öngörülen ve işverene derhal fesih yetkisi tanıyan haklı sebeplerden farklıdır. Yargılama sırasında bu sebeplerin ağırlıkları her olayın özelliğine göre değerlendirilmelidir. İşçinin iyiniyet ve ahlak kurallarına uymayan davranışı sonucunda iş ilişkisine devam etmek işveren açısından çekilmez hale gelmişse, diğer bir anlatımla güven temeli çökmüşse işverenin haklı sebeple derhal fesih hakkı doğar. Buna karşılık işçinin davranışı taraflar arasında bulunması gereken güven temelini çökertecek ağırlıkta bulunmamakla, iş ilişkisine devamı tam anlamıyla çekilmez hale getirmemekle birlikte, işin normal işleyişini bozuyorsa, işyerindeki uyumu olumsuz yönde etkiliyor ve işverenden bu sebeple iş ilişkisini yürütmesi normal olarak beklenemiyorsa 4857 sayılı Kanun’un 18/1. maddesi gereği geçerli fesih hakkı doğar.
Somut olayda, satın alma görevlisi olarak çalışan davacının iş sözleşmesi işverence, şeref ve namusa dokunacak sözler sarf ettiği, doğruluk ve bağlılığa uymayan söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle 4857 sayılı kanunun 25/11. b-d-e. maddeleri gereğince feshedilmiştir. Dosya içeriğine göre davacı işçi her ne kadar işe iadesine karar verilmiş ise de davacının facebook sayfasında paylaştığı sözler sataşma ağırlığında olmasa bile, işçi ile işveren arasındaki güven ilişkisini sarsıcı nitelikte geçerli neden ağırlığındadır. Fesih geçerli sebebe dayandığından, davanın reddi gerekirken yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
Belirtilen sebeplerle, 4857 sayılı kanunun 20. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle;
1- Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
2- Davanın REDDİNE,
3- Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
4- Davacının yapmış oMuğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 164,00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
5- Kaıar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500,00 TL ücreti vekâletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
6- Peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine kesin olarak oybirliğiyle 28.04.2014 tarihinde karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları