1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 9. Hukuk Dairesi
  4. İŞÇİNİN  DİĞER BİR İŞÇİYİ SOSYAL MEDYADA RAHATSIZ EDİCİ MESAJLAR ATMASI – HAKLI NEDENLE FESİH HAKKI

İŞÇİNİN  DİĞER BİR İŞÇİYİ SOSYAL MEDYADA RAHATSIZ EDİCİ MESAJLAR ATMASI – HAKLI NEDENLE FESİH HAKKI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Davacının, başka bir çalışanı sosyal medyada rahatsız etmeye başladığı, çalışma ortamında rahatsız edici bakışlarda bulunduğu, yine mesai saati içinde otoparkta bu kişiye dışarıda görüşmek için teklifte bulunduğu, davacının bu davaranışlarının temadi eden sırnaşık hareketler olduğu, bu tür davranışlarının birden fazla defa tekrar ettiği ve tacize vardığı ve davalı işverence yapılan fesihin haklı nedene dayandığının anlaşılmasına göre sonucu itibari ile doğru olan kararın onanması gerekmiştir.
T.C.
Yargıtay
9. Hukuk Dairesi
E: 2015/12347 K: 2015/20424 K.T.: 04.06.2015
Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde taraflar avukatları tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Y A R G I T A Y   K A R A R I
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davacının, başka bir çalışanı sosyal medyada rahatsız etmeye başladığı, çalışma ortamında rahatsız edici bakışlarda bulunduğu, yine mesai saati içinde otoparkta bu kişiye dışarıda görüşmek için teklifte bulunduğu, davacının bu davaranışlarının temadi eden sırnaşık hareketler olduğu, bu tür davranışlarının birden fazla defa tekrar ettiği ve tacize vardığı ve davalı işverence yapılan fesihin haklı nedene dayandığının anlaşılmasına göre sonucu itibari ile doğru olan kararın bu gerekçe ile ONANMASINA, 04.06.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları