1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 9. Hukuk Dairesi
  4. İŞÇİNİN AYNI İŞVERENİN BAŞKA BİR İŞÇİSİNE VURMASI – HAKLI NEDENLE FESİH

İŞÇİNİN AYNI İŞVERENİN BAŞKA BİR İŞÇİSİNE VURMASI – HAKLI NEDENLE FESİH

Yazdırılabilir versiyonu indir

Özet: İşverenin başka bir işçisine sataşan davacının iş akdinin feshinin haklı nedene dayandığı anlaşılmakla davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken kabulü hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

T.C.
Yargıtay
9. Hukuk Dairesi
E: 2012/6053 K: 2014/11066 K.T.: 02.04.2014

DAVA: Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR: A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, 01/08/2003-01/10/2008 tarihleri arasında kayıtlarda davalı işyerinde çalışmasının gösterildiğini, ancak fiili olarak aynı işverene ait A.. P.. A.Ş işyerinde çalıştığını, serbest bölge vergi uygulamasının yapılmadığını, işverence haksız olarak iş akdinin feshedildiğini, yasal haklarının ödenmediğini iddia ederek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, maddi tazminat, gelir vergisi kesintisi ve işsizlik ödeneği alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacının 18/08/2004 tarihinde davalı şirkette işe başladığını, davalı şirketin serbest bölgede de faaliyet göstermesi nedeniyle, çalışan işçilerden gelir vergisi kesilmediğini ancak bu kesilmeyen gelir vergilerinin işçilere geri ödendiğini, davacının iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini savunarak açılan davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, bilirkişi raporu doğrultusunda davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Karar süresi içersinde taraflarca temyiz edilmiştir.

E) Gerekçe:

1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davacı vekilinin tüm, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Olaya ilişkin tutanak, tüm dosya kapsamı ve özellikle tutanak mümzii tanıklar M.B. ve T.Ö.’nün beyanlarına göre, davacının işyerine giriş yapmak için aracın kornasına bastığı, güvenlik görevlisinin davacının yanına gittiği, davacı ile güvenlik görevlisinin tartıştıkları ve davacının araçtan inerek güvenlik görevlisine yumrukla vurduğu sabittir. İşverenin başka bir işçisine sataşan davacının iş akdinin feshinin haklı nedene dayandığı anlaşılmakla davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken kabulü hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 02.04.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları