1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 9. Hukuk Dairesi
  4. İŞÇİLİK ALACAKLARI – TARAF TEŞKİLİ VE TARAF EHLİYETİNİN KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN OLDUĞU – MAHKEMECE RE’SEN DİKKATE ALINMASI GEREKTİĞİ

İŞÇİLİK ALACAKLARI – TARAF TEŞKİLİ VE TARAF EHLİYETİNİN KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN OLDUĞU – MAHKEMECE RE’SEN DİKKATE ALINMASI GEREKTİĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Mahkemece, davalı Hacıköy Sulama Birliği’nin tüzel kişiliğinin devam edip etmediği araştırılarak taraf teşkili sağlandıktan sonra işin esasına geçilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.
T.C.
Yargıtay
9. Hukuk Dairesi
E: 2013/12496 K: 2014/33280 K.T.: 10.11.2014
DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, izin, ücret, fazla mesai ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, istemi kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR:
A-) Davacı İsteminin Özeti: Davacı, davalı Hacıköy Sulama Birliğinde işçi olarak çalışırken bu birliğin kapanıp diğer davalı Keşan Köylere Hizmet Götürme Birliği Sulama İşletmesine devredildiğini, işten haksız olarak çıkarıldığını iddia ederek, kıdem-ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, ücret ve fazla çalışma ücretinin ödetilmesini istemiştir.
B-) Davalı Cevabının Özeti: Davalı Hacıköy Sulama Birliği davaya cevap vermemiştir.
Davalı Keşan Köylere Hizmet Götürme Birliği Sulama İşletmesi vekili, işyerini devralmadıklarını ve husumet ehliyetlerinin olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
C-) Yerel Mahkeme Kararının Özeti: Mahkemece, kesinleşen hizmet tespiti davasında davacının, Hacıköy Sulama Birliği işçisi olduğu ve Keşan Köylere Hizmet Götürme Birliği Sulama İşletmesi ile ilgisinin olmadığı tespit edildiğinden, davalı Hacıköy Sulama Birliği hakkındaki davanın kabulüne, davalı Keşan Köylere Hizmet Götürme Birliği Sulama İşletmesi hakkındaki davanın husumet yokluğundan reddine karar verilmiştir.
D-) Temyiz: Kararı, davacı temyiz etmiştir.
E-) Gerekçe: Somut olayda, dava dilekçesi, davalı Hacıköy Sulama Birliğine Tebligat Kanunu’nun 21. maddesine göre tebliğ edilmiş, davalı davaya cevap vermemiş ve gerekçeli karar Tebligat Kanunu’nun 35. maddesine göre tebliğ edilmiştir.
Keşan Kaymakamlığı’nın 26.1.2007 tarih ve 184 Sayılı yazısında, 08.08.2006’dan itibaren birliğin işlerinin Keşan İlçe Özel İdare Müdürlüğü’nce yürütüldüğü, yönetim kurulu üyelerinin istifa edip yenisinin seçilmediği, 11.01.2007 gününde birliğin feshine karar verildiği belirtilmiştir.
Taraf teşkili ve taraf ehliyeti kamu düzenine ilişkindir ve re’sen dikkate alınır.
Mahkemece, davalı Hacıköy Sulama Birliği’nin tüzel kişiliğinin devam edip etmediği araştırılarak taraf teşkili sağlandıktan sonra işin esasına geçilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ:
F-) Sonuç: Temyiz olunan kararın, sair yönleri incelenmeksizin yukarda yazılı nedenlerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 10.11.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları