1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 22. Hukuk Dairesi
  4. İŞÇİLİK ALACAĞI DAVASI – REDDEDİLEN KISIM YÖNÜNDEN HÜKMEDİLECEK VEKALET ÜCRETİNİN MİKTARI

İŞÇİLİK ALACAĞI DAVASI – REDDEDİLEN KISIM YÖNÜNDEN HÜKMEDİLECEK VEKALET ÜCRETİNİN MİKTARI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Dava açılan miktar itibariyle 50,00 TL yönünden reddedilmiştir. Şu halde, yargılamada kendisini vekille temsil ettirmiş bulunan davalı lehine, reddedilen kısım yönünden, 50,00 TL vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi hatalıdır.
T.C.
Yargıtay
22. Hukuk Dairesi
E: 2017/7296 K: 2017/1656 K.T.:
Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Y A R G I T A Y   K A R A R I
Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin davalı işyerinde 04.12.2007-10.04.2014 tarihleri arasında 1.200,00 TL ücretle çalıştığını, davalıya ait işyerinde son dönemlerde belirli bir grup çalışana karşı yıldırma politikası güdüldüğünü ve bu şekilde pek çok işçinin işini bırakması sağlandığını, müvekkilinin iş şartlarının değiştirildiğini, müvekkiline iş şartlarının değiştirilmesi için yazılı belge alınmaya çalışıldığını, mobing uygulandığını, diğer işçiler tarafından da mobing uygulandığını ve manevi şiddet gördüğünü, bunun üzerine müvekkilinin iş akdini haklı olarak feshettiğini, … 19. İş Mahkemesinin 2014/713 esas sayılı dava dosyasında belirsiz alacak davası açtıklarını, açılan davanın usulden reddedildiğini, bunun üzerine söz konusu davayı açarak bir kısım işçilik alacaklarını dava ve talep etmiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalı … 19. İş Mahkemesinin 2014/713 esas sayılı dava dosyasında açılan davanın hukuki yarar yokluğu nedeniyle reddedildiğini, davacının kaynakçı olarak çalıştığını, bu hususun yapılan sözleşme ile sabit olduğunu, davacının geçici olarak kalite güvence müdürü olarak görevlendirildiğini, daha sonra asıl işi olan kaynakçılık vazifesine verildiğini, davalının görevlendirildiği ilk çalışma yeri ile ikinci görevlendirmenin yapıldığı yerdeki mesleğine ve statüsüne göre daha ağır olan başka bir çalışma alanına sevk edildiği yönündeki davacının iddiasının yerinde olmadığını, davacının çalışma koşullarında herhangi bir değişiklik bulunmadığını iddia ederek davanın reddini talep etmiştir. Ayrıca ön inceleme duruşmasında derdestlik itirazında bulunmuştur.
Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, davanın 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 114/1-I maddesi uyarınca aynı Kanun’un 115/2 maddesi uyarınca usulden reddine, karar verilmiştir.
Temyiz:
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
Gerekçe:
Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13. maddesinin birinci fıkrasına göre; “Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümün­de gösterilen hukuki yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, davanın görüldüğü mahkeme için Tarifenin ikinci kısmında belirtilen maktu üc­retlerin altında kalmamak kaydıyla (7’nci maddenin ikinci fıkrası, 9’uncu maddenin birinci fıkrasının son cümlesi ile 10’uncu maddenin son fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla) Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Aynı maddenin ikinci fıkrasına göre de; “Ancak, hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez” hükmü yeralmaktadır.Somut olayda, mahkemece davanın reddi kararı verilmiştir. Buna göre, dava açılan miktar itibariyle 50,00 TL yönünden reddedilmiştir. Şu halde, yargılamada kendisini vekille temsil ettirmiş bulunan davalı lehine, reddedilen kısım yönünden, 50,00 TL vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı ise de, bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, 6100 sayılı Kanun’un geçici 3. maddesi uyarınca halen yürürlükte olan mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 438/7. maddesi uyarınca hükmün aşağıdaki şekilde düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.
Sonuç:
Temyiz olunan kararın hükmün 3. fıkrasının çıkarılarak;
-“Davalı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 50,00 TL vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalıya verilmesine” rakam ve sözcüklerinin yazılmasına, hükmün bu şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 07.02.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları