1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 4. Hukuk Dairesi
  4. İŞÇİ VE İŞVEREN ARASINDA DARP VE HAKARET OLAYINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI – GÖREVLİ MAHKEMENİN İŞ MAHKEMESİ OLDUĞU

İŞÇİ VE İŞVEREN ARASINDA DARP VE HAKARET OLAYINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI – GÖREVLİ MAHKEMENİN İŞ MAHKEMESİ OLDUĞU

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Davacının davalıyla aynı şirkette satış müdürü olarak çalıştığı, davalının da genel müdür ve işveren vekili olarak görev yaptığı anlaşılmaktadır. 5521 sayılı İş Mahkemeleri Yasası’nın 1. maddesinde; işçiyle, işveren veya işveren vekili arasında iş sözleşmesinden veya İş Kanunu’na dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının iş mahkemelerinde çözümleneceği hükmü öngörülmüştür. Görev kamu düzenine ilişkin olup resen araştırılması gereken bir husustur. Şu durumda, davanın iş mahkemesi tarafından görülmesi gerekir. Mahkemece, görevsizlik nedeniyle dava dilekçesinin reddi yerine işin esasının çözümlenmesi doğru görülmemiş ve kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.
T.C.
Yargıtay
4. Hukuk Dairesi
E: 2014/5113 K: 2015/1079 K.T.: 28.01.2015

DAVA VE KARAR: Davacı S.. G.. vekili tarafından, davalı F. Y. aleyhine 13/01/2012 gününde verilen dilekçeyle hakaret ve yaralama eylemlerine dayalı manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 17/12/2013 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan raporla dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Dava, yaralama ve hakaret eylemlerine dayalı manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, şirketin Genel Müdürü olan davalı işveren vekilinin iş yerinde kendisini darp ve hakaret ettiğini belirterek uğramış olduğu manevi zararının ödetilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece, istemin kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Dosya kapsamından davacının, davalıyla aynı şirkette satış müdürü olarak çalıştığı, davalının da genel müdür ve işveren vekili olarak görev yaptığı anlaşılmaktadır. 5521 sayılı İş Mahkemeleri Yasası’nın 1 inci maddesinde, işçiyle, işveren veya işveren vekili arasında iş sözleşmesinden veya İş Kanunu’na dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının iş mahkemelerinde çözümleneceği hükmü öngörülmüştür. Görev kamu düzenine ilişkin olup resen araştırılması gereken bir husustur. Şu durumda, davanın iş mahkemesi tarafından görülmesi gerekir. Mahkemece, görevsizlik nedeniyle dava dilekçesinin reddi yerine işin esasının çözümlenmesi doğru görülmemiş ve kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 28.01.2015 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları