1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 9. Hukuk Dairesi
  4. İŞÇİ ALEYHİNDE DEĞİŞİKLİK – DEĞİŞİKLİĞİNİN İŞÇİ TARAFINDAN KABUL EDİLMEMESİ – İŞ AKDİNİN FESHİ

İŞÇİ ALEYHİNDE DEĞİŞİKLİK – DEĞİŞİKLİĞİNİN İŞÇİ TARAFINDAN KABUL EDİLMEMESİ – İŞ AKDİNİN FESHİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: İşçi, iş şartlarındaki esaslı değişiklik nedeniyle iş akdini feshetmediği sürece, kısaca bu yönde irade açıklamasında bulunmazsa yeni görev yerine gitmeyen işçinin iş akdini kendisinin feshettiği kabul edilemez. Davacı iş şartlarında esaslı değişiklik olan görev yerine gitmemiştir. Eski görev yerinde çalışmaya devam etmek niyetindedir. Davacının davranışının iş akdini fesih olarak nitelendirip ihbar tazminatının reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
 
T.C.
Yargıtay
9. Hukuk Dairesi
E: 2014/12328 K: 2015/25106 K.T.: 09.09.2015
DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, şarküteri şefi iken başka bir şubeye şarküteri elemanı olarak görevlendirilmesi üzerine aynı statüde görevlendirilmesini ve yol parası talep etmesi üzerine iş akdinin işveren tarafından haksız ve önelsiz olarak feshedildiği iddiasıyla kıdem ve ihbar tazminatları ile fazla çalışma ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, davacıyı başka bir mağazalarında görevlendirdiklerini, yeni görev yerinde mazeretsiz devamsızlık yapması nedeniyle iş akdini haklı nedenle feshettiklerini savunarak davanın reddini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, dosyadaki delillere ve bilirkişi raporuna dayanarak davacının görevlendirildiği şubeye gitmek için yol ücretinin ödenmesi taleplerinin işveren tarafından kabul edilmemesi üzerine davacının iş akdini haklı nedenle feshettiği gerekçesiyle kıdem tazminatı ile fazla çalışma talepleri kısmen hüküm altına alınmıştır.
D) Temyiz:
Kararı davacı avukatı temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- 4857 Sayılı Kanunun 22. Maddesi uyarınca iş şartlarında esaslı değişikliği kabul etmeyen işçi bu kapsamda unvan ve görev yeri değiştirildiğinde, bu görev yerine gitmek zorunda değildir. İşçi değişiklik önerisini kabul etmez ise; işveren, değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedeni bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uyarak iş akdini feshedebilir. İşçi, iş şartlarındaki esaslı değişiklik nedeniyle iş akdini 4857 Sayılı Kanunun 24. maddesi uyarınca feshetmediği sürece, kısaca bu yönde irade açıklamasında bulunmazsa yeni görev yerine gitmeyen işçinin iş akdini kendisinin feshettiği kabul edilemez.
Somut uyuşmazlıkta; davacı iş şartlarında esaslı değişiklik olan görev yerine gitmemiştir. Eski görev yerinde çalışmaya devam etmek niyetindedir. Davacının davranışının iş akdini fesih olarak nitelendirip ihbar tazminatının reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 09.09.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları