1. Anasayfa
  2. Danıştay
  3. 5. Daire
  4. İŞ YERİ SENDİKA TEMSİLCİSİNİN YAZILI RIZASI OLMADAN İŞ YERİNİN DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ VE SÖZLEŞMESİNDE ESASLI DEĞİŞİKLİK YAPILAMAYACAĞI

İŞ YERİ SENDİKA TEMSİLCİSİNİN YAZILI RIZASI OLMADAN İŞ YERİNİN DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ VE SÖZLEŞMESİNDE ESASLI DEĞİŞİKLİK YAPILAMAYACAĞI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet : 07.11.2012 tarih ve 28460 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun “İş yeri sendika temsilciliğinin güvencesi” başlıklı 24. maddesinin 4. fıkrasında “İşveren, yazılı rızası olmadıkça iş yeri sendika temsilcisinin iş yerini değiştiremez veya işinde esaslı tarzda değişiklik yapamaz. Aksi hâlde değişiklik geçersiz sayılır.” hükmüne yer verilmiştir. Balıkesir ilinin Büyükşehir Belediyesi’ne dönüşmesi üzerine büyükşehir ilçe belediyesi konumuna dönüşen Bandırma Belediyesi’nce yürütülen su ve kanalizasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi görevi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne devrolunduğundan Bandırma Belediyesi’nde su ve kanalizasyon hizmetlerinde görev yapan personelin Balıkesir Su ve Kanazilasyon İdaresi’ne atanmaları zorunlu bulunmaktadır. Ancak, DİSK/Genel-İş Sendikası Bandırma Şubesi’nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sendika temsilciliği görevini sürdüren davacının adına Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 24. maddesi hükmü uyarınca, Bandırma İlçe Belediyesi’nden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen personel arasında yer verilmesine dair işlemde hukuka uyarlık, davayı reddeden İdare Mahkemesi kararında hukuka uygunluk görülmemiştir.
T.C.
Danıştay
5. Daire
E: 2015/593 K: 2015/10998 K.T.: 24.12.2015
İsteğin Özeti : Balıkesir İdare Mahkemesince verilen 11/12/2014 günlü, E:2014/531; K:2014/1657 Sayılı kararın; dilekçede yazılı nedenlerle, temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hâkimi :
Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
KARAR : Dava, ‘nda sürekli işçi kadrosunda çalışmakta olan davacı tarafından, 6360 Sayılı Kanun uyarınca kurulan Balıkesir Su Kanalizasyon İdaresine atanmasına dair Devir ve Tasfiye İşlemleri Komisyonunun 10/03/2014 tarihli işleminin iptali istemiyle açılmıştır.
Balıkesir İdare Mahkemesince verilen kararla; 6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Geçici 1. maddesinin 8. Fıkrasında “Bu Kanunla büyükşehir ilçe belediyesi olan belediyelerce yürütülen su, kanalizasyon, katı atık depolama ve bertaraf, ulaşım, her çeşit yolcu ve yük terminalleri, toptancı halleri, mezbaha, mezarlık ve itfaiye hizmetlerine dair olmak üzere personel, her türlü taşınır ve taşınmaz malları ve bu hizmetlerin yerine getirilmesine yönelik yatırım, alacak ve borçları, komisyonca ilgisine göre büyükşehir belediyesi ile ilgili bağlı kuruluş arasında paylaştırılır.” hükmüne yer verildiği; davacının Bandırma Belediyesinin Mali Hizmetler Müdürlüğünde su tahakkuk personeli olarak görev yaptığı, 6360 Sayılı Kanun’un geçici 1/8. maddesi hükmü gereğince su hizmetlerinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na devredilmesi nedeniyle, ilgilinin bu hizmeti yürütecek olan idareye nakledilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.
Davacı, DİSK/Genel-İş Sendikası Bandırma Şubesinin Yönetim Kurulu Yedek Üyesi olduğunu belirterek, davaya konu işlemin hukuka aykırı olduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Balıkesir İli Belediyesi Büyükşehir Belediyesine dönüştürülmüş, büyükşehir ilçe belediyesi olan belediyelerce yürütülen su ve kanalizasyon hizmetlerinin büyükşehir belediyelerine devredildiği, bu hizmetlere dair personelin de ilgisine göre büyükşehir belediyesi ile ilgili bağlı kuruluş arasında paylaştırılacağı aynı Kanunda belirtilmiştir.
31.03.2014 tarihli ve 28958 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/6072 Sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, Balıkesir İlinin de aralarında bulunduğu 14 il Büyükşehir Belediyelerinde su ve kanalizasyon idaresi kurulmasına karar verilmiştir.
Öte yandan 7.11.2012 tarih ve 28460 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun “İşyeri sendika temsilciliğinin güvencesi” başlıklı 24. maddesinin 4. fıkrasında ” İşveren, yazılı rızası olmadıkça işyeri sendika temsilcisinin işyerini değiştiremez veya işinde esaslı tarzda değişiklik yapamaz. Aksi hâlde değişiklik geçersiz sayılır.” hükmüne yer verilmiştir.
Balıkesir İlinin Büyükşehir Belediyesine dönüşmesi üzerine büyükşehir ilçe belediyesi konumuna dönüşen Bandırma Belediyesince yürütülen su ve kanalizasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi görevi Balıkesir Büyükşehir Belediyesine devrolunduğundan Bandırma Belediyesinde su ve kanalizasyon hizmetlerinde görev yapan personelin Balıkesir Su ve Kanazilasyon İdaresine atanmaları zorunlu bulunmaktadır. Ancak, DİSK/Genel-İş Sendikası Bandırma Şubesinin Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sendika temsilciliği görevini sürdüren davacının adına yukarıda değinilen Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun 24.maddesi hükmü uyarınca, Bandırma İlçe Belediyesinden Balıkesir Büyükşehir Belediyesine devredilen personel arasında yer verilmesine dair işlemde hukuka uyarlık, davayı reddeden İdare Mahkemesi kararında hukuka uygunluk görülmemiştir.
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Balıkesir İdare Mahkemesince verilen 11/12/2014 günlü, E:2014/531; K:2014/1657 Sayılı kararın; 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına; aynı maddenin 3622 Sayılı Kanunla değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 24/12/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları