1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 22. Hukuk Dairesi
  4. İŞ ŞARTLARININ ESASLI ŞEKİLDE AĞIRLAŞTIRILMASI – DİSİPLİN KURULU KARARI – HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

İŞ ŞARTLARININ ESASLI ŞEKİLDE AĞIRLAŞTIRILMASI – DİSİPLİN KURULU KARARI – HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

Yazdırılabilir versiyonu indir

Özet: Davacı iş sözleşmesini 19.11.2013 tarihinde iş şartlarının esaslı şekilde ağırlaştırılması gerekçesi ile feshetmiştir. Disiplin kurulunca verilen kararın davacıya 25.09.2013 tarihinde tebliğ edildiği ancak bu karar sonrası davacının görev yerinin değiştirildiği tarihin belirlenemediği bu sebeple öncelikle davacının görev yerinin ne zaman değiştirildiği hususunun belirlenerek iş sözleşmesinin altı günlük hak düşürücü süre içinde feshedilip edilmediği tespit edilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde eksik inceleme ile karar verilmesi isabetli olmamıştır.

T.C.
Yargıtay
22. Hukuk Dairesi
E: 2015/4974 K: 2016/11903 K.T.: 21.04.2016

Davacı, kıdem tazminatı alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y   K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, müvekkilinin 20.05.2008-19.11.2013 tarihleri arası davalı işyerinde çalıştığını, davalı işverenin haksız şekilde müvekkilinin rızasını almadan pazar mesaisinde çalıştırmak istediğini, müvekkilinin bunu kabul etmemesi sebebiyle görev yerinin değiştirilmek istendiğini müvekkilinin bu şartlarda çalışmak istememesi sebebiyle iş sözleşmesini haklı sebeple feshettiğini beyanla kıdem tazminatı alacağının davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, müvekkili işyerinde haftanın yedi günü çalışma yapıldığını ve çalışanlara hafta tatili izinlerinin farklı günlerde kullandırıldığını, çalışanların yer değişikliğinin de işverenin yönetim hakkı içerisinde bulunduğunu, davacının iş sözleşmesini haksız şekilde feshettiğini, bu sebeple kıdem tazminatı alacağı bulunmadığını belirterek davanın reddini talep etmiştir.

Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, davacının disiplin kurulu kararı ile dokuma kontrol bölümünden alınarak başka bir bölüme verilmesine karar verildiği, bu sebeple davacının pazar mesaisine gelmemesi sebebiyle bölüm değişikliği yapıldığı iddiasının doğru olmadığı, işverenin haklı sebeple bölüm değişikliği yaptığı ve sonuç olarak davacının iş sözleşmesini feshinin haklı sebebe dayalı olmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

Temyiz:
Karar süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Gerekçe:
İşçi veya işveren bakımından haklı fesih sebeplerinin ortaya çıkması halinde, iş sözleşmesinin diğer tarafının sözleşmeyi haklı sebeple fesih yetkisinin kullanılma süresi sınırsız değildir. Bu bakımdan 4857 sayılı İş Kanunu’nun 26. maddesinde, fesih sebebinin öğrenildiği tarih ile olayın gerçekleştiği tarih başlangıç esas alınmak üzere iki ayrı süre öngörülmüştür. Bu süreler içinde fesih yoluna gitmeyen işçi ya da işverenin feshi, haklı bir feshin sonuçlarını doğurmaz. Bu süre, feshe neden olan olayın diğer tarafça öğretilmesinden itibaren altı işgünü ve herhalde fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren bir yıl olarak belirlenmiştir.

Altı iş günlük süre işçi ya da işverenin haklı feshe sebep olan olayı öğrendiği günden itibaren işlemeye başlar. Olayı öğrenme günü hesaba katılmaksızın, takip eden iş günleri sayılarak altıncı günün bitiminde haklı fesih yetkisi sona erer.

Haklı fesih sebebinin devamlı olması durumunda hak düşürücü süre işlemez. Ancak işçinin daimî olarak bir başka göreve atanması veya iş şartlarının esaslı şekilde ağırlaştırılması halinde, bu değişikliğin sonuçları sürekli gibi görünse de işlem anlıktır. Buna göre sözleşmesini feshetmeyi düşünen işçinin bunu altı işgünü içinde işverene bildirmesi gerekir.

Somut uyuşmazlıkta, davacı işçi, işverence 10.11.2013 tarihli pazar mesaisinde, muvafakatı olmaksızın çalıştırılmak istendiğini, kabul etmemesi üzerine çalıştığı kalite kontrol bölümünden daha ağır şartlarda çalışılan dokuma bölümünde görevlendirilmesi sonrası iş sözleşmesini haklı sebeple feshettiğini ileri sürmüştür. Davalı işverence davacının işyerinde çalışan başka bir işçiye sosyal medya üzerinden tehdit ve hakarette bulunması üzerine disiplin kuruluna sevk edildiğini, kurulun davacıya disiplin cezası verilmesinin yanı sıra görev yerinin değiştirilmesi tavsiye kararı verdiğini, davacının bunun üzerine işyerinde işgücüne ihtiyaç duyulan “kumaş dokuma” bölümünde görevlendirildiğini, bu bölümde yedi gün-yirmidört saat çalışma yapıldığı için davacının bunu kabul etmediğini ve haksız olarak iş sözleşmesini feshettiğini savunmuştur. Mahkemece davacının başka işçiye sataşması üzerine işverenin haklı sebeple bölüm değişikliği yaptığı ve sonuç olarak davacının iş sözleşmesini feshinin haklı sebebe dayalı olmadığı gerekçesi ile kıdem tazminatı talebinin reddine karar verilmiştir.

Davacı iş sözleşmesini 19.11.2013 tarihinde iş şartlarının esaslı şekilde ağırlaştırılması gerekçesi ile feshetmiştir. Disiplin kurulunca verilen kararın davacıya 25.09.2013 tarihinde tebliğ edildiği ancak bu karar sonrası davacının görev yerinin değiştirildiği tarihin belirlenemediği bu sebeple öncelikle davacının görev yerinin ne zaman değiştirildiği hususunun belirlenerek iş sözleşmesinin altı günlük hak düşürücü süre içinde feshedilip edilmediği tespit edilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde eksik inceleme ile karar verilmesi isabetli olmamıştır.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 21.04.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları