1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 22. Hukuk Dairesi
  4. İŞ MAHKEMESİ KARARININ TEFHİMİ – HÜKME DAİR HUSUSLARIN GEREKÇESİNİN AÇIKLANMMASI NEDENİYLE USULSÜZ OLDUĞU – TEMYİZ SÜRESİNİN TEBLİĞDEN İTİBAREN BAŞLAYACAĞI

İŞ MAHKEMESİ KARARININ TEFHİMİ – HÜKME DAİR HUSUSLARIN GEREKÇESİNİN AÇIKLANMMASI NEDENİYLE USULSÜZ OLDUĞU – TEMYİZ SÜRESİNİN TEBLİĞDEN İTİBAREN BAŞLAYACAĞI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Mahkemece karar, taraflar vekillerinin hazır olduğu 07.11.2014 tarihli celsede tefhim edilmiş ise de, hükme dair tüm hususlar gerekçesi ile birlikte açıklanmadığından usulsüzdür. Temyiz süresi gerekçeli kararın tebliğinden itibaren başlayacaktır. Davalı vekili, gerekçeli kararın, 29.12.2014 tarihinde tebliğ edilmesi üzerine, kanuni süresi içerisinde, 29.12.2014 tarihinde kararı temyiz etmiştir. Bu halde, temyiz süresinde olup, mahkemece, davalı vekilinin temyiz isteminin reddine dair tesis edilen ek karar usul ve kanuna aykırı olduğundan, davalı vekilinin ek karara yönelik temyiz isteminin kabulüyle temyiz isteminin reddine dair mahkeme ek kararının bozularak ortadan kaldırılmasına karar verilmiştir.

T.C.
Yargıtay
22. Hukuk Dairesi
E: 2017/6704 K: 2017/7578 K.T.: 04.04.2017

Davacı vekili, müvekkili işçinin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, son sekiz aya dair ödenmeyen ücret alacağı, bayram tatili, hafta tatili, ikramiye ve fazla çalışma ücreti alacaklarının hüküm altına alınmasını istemiştir.
Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Mahkemece ek kararla, davalı vekilinin temyiz isteminin süresi içerisinde yapılmadığı gerekçesiyle reddine karar verilmiş, red kararı süresi içerisinde davalı vekilince temyiz edilmiştir.
5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun geçici 1. maddesi uyarınca, yürürlüğü devam eden, 5308 Sayılı Kanun’la değişikliğe uğramadan önceki 8. maddesi hükmü uyarınca, iş mahkemesinden verilen kararlar, yüze karşı verilmişse tefhimi, yoklukta verilmiş ise tebliği tarihinden itibaren sekiz gün içinde temyiz olunabilir.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 321. maddesinin 2. fıkrasında, “Kararın tefhimi, mahkemece hükme dair tüm hususların gerekçesi ile birlikte açıklanması ile gerçekleşir. Ancak zorunlu hallerde, hakim bu durumun sebebini de tutanağa geçirmek suretiyle, sadece hüküm özetini tutanağa yazdırarak kararı tefhim edebilir. Bu durumda gerekçeli kararın en geç bir ay içinde yazılarak tebliğe çıkartılması gerekir.” hükmü düzenlenmiştir. Bu sebeple, basit yargılamada 6100 sayılı kanunun 297/2. maddesindeki unsurları taşıyan hükmün, 6100 sayılı kanunun 321. maddesi uyarınca gerekçeli olarak açıklanması zorunludur.
SONUÇ: Somut olayda, Mahkemece karar, taraflar vekillerinin hazır olduğu 07.11.2014 tarihli celsede tefhim edilmiş ise de, hükme dair tüm hususlar gerekçesi ile birlikte açıklanmadığından, tefhim, 6100 sayılı kanunun 321. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca usulsüzdür. Bu halde, temyiz süresi gerekçeli kararın tebliğinden itibaren başlayacaktır. Davalı vekili, gerekçeli kararın, 29.12.2014 tarihinde tebliğ edilmesi üzerine, kanuni süresi içerisinde, 29.12.2014 tarihinde kararı temyiz etmiştir. Bu halde, temyiz süresinde olup, mahkemece, davalı vekilinin temyiz isteminin reddine dair tesis edilen ek karar usul ve kanuna aykırı olduğundan, davalı vekilinin ek karara yönelik temyiz isteminin kabulüyle temyiz isteminin reddine dair mahkeme ek kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA karar verildi. Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR: Nispi harca tabi davaların kabulüne dair kararların davalı tarafça temyizi halinde, hükmedilen miktar üzerinden hesaplanacak nispi karar ve ilam harcının dörtte biri tutarında meblağ, temyiz karar harcı olarak yatırılmalıdır.
SONUÇ: Kararı temyiz eden davalı vekilince 339,62 TL nispi temyiz karar harcı yatırılması gerekirken, 27,70 TL maktu tutarda temyiz karar harcı yatırıldığı, bakiye nispi temyiz karar harcının ise ödenmediği ve Mahkemece de muhtıra tebliğ edilmediği anlaşılmakla, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun geçici 3. maddesi yollamasıyla halen yürürlükte bulunan 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 434. maddesi uyarınca, davalı vekiline, bakiye ödenmesi gereken nispi temyiz karar harcını (311,92 TL) yatırması için ihtaratlı muhtıra tebliğ edilerek kanuni sürenin beklenilmesi ile eksiklik giderildikten sonra dosyanın tekrar Dairemize gönderilmesi için mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 04.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları