1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 21. Hukuk Dairesi
  4. İŞ KAZASININ TESPİTİ – AÇILACAK DAVADA YETKİ

İŞ KAZASININ TESPİTİ – AÇILACAK DAVADA YETKİ

Yazdırılabilir versiyonu indir

Özet: Trabzon SGK İl Müdürlüğü tarafından yapılan bir işlem bulunmadığından, davacının işini yaptığı iş yeri Trabzon’da olmadığı gibi davalıların ikametgahı da Trabzon’da bulunmadığından yetkisiz mahkemece davaya bakılması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

T.C.
Yargıtay
21. Hukuk Dairesi
E: 2011/6517 K: 2013/84 K.T.: 14.01.2013

DAVA: Davacı, geçirmiş olduğu kazanın iş kazası olduğunun tespitiyle aksi yöndeki Kurum işleminin iptaline karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir.

Hükmün, davalılar vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi:

KARAR: Dava, davacının eşi Salih’in 05.04.2006 tarihinde geçirmiş olduğu kazanın iş kazası olduğunun tespiti istemine ilişkindir.

Mahkemece, davacının eşi 34000… sigorta sicil numaralı Salih’in 05.04.2006 tarihinde maruz kaldığı olayın iş kazası olduğunun tespitine karar verilmiş olup dava yetkisiz mahkeme tarafından görülmüştür.

Mahkeme kararı davalı Kurum vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki kayıt ve belgelerden; davacının eşi 34000… sigorta sicil numaralı Salih’in davalı K… Ltd. Şti’ye ait H… gemisinde güverte Lostromosu olarak çalışırken Ukrayna-Mairupol Limanında 05.04.2006 tarihinde geçirdiği kaza sonucunda malul kaldığı, 02.01.2008 tarihli soruşturma raporunda davacının eşinin 05.04.2006 günü liman dışında çarşı izninde gaspa yönelik uğradığı saldırı olayının 506 sayılı yasanın 11. maddesine göre iş kazası olmadığı sonuç ve kanaatine varıldığının bildirildiği, Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 24.05.2007 tarihli raporunda Salih’in vücut fonksiyon kaybının % 70 olduğunun bildirildiği anlaşılmaktadır.

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 5. maddesinde “İş Mahkemelerinde açılacak her dava, açıldığı tarihte dava olunanın Türk Medeni Kanunu gereğince ikâmetgâhı sayılan yer mahkemesinde bakılabileceği gibi işçinin işini yaptığı iş yeri için yetkili mahkemede de bakılabilir. Bunlara aykırı sözleşmeler muteber sayılmaz” hükmü öngörülmüştür. Görülüyor ki madde de önce davalının yerleşim yeri mahkemesinde açılacağına ilişkin Usul Kanununda öngörülen genel kural tekrarlanmış, bununla yetinilmeyerek davanın işçinin işini yaptığı iş yerinin bulunduğu yer İş Mahkemesinin de yetkili olduğu hükme bağlanmıştır. İşçiyi korumak ve kolaylık sağlamak amacıyla düzenlenen bu özel yetki kuralı uyarınca sigortalı işçi (veya işveren) seçimlik hakka sahip bulunmakta, davayı dilerse davalının yerleşim yerinde, dilerse işini yaptığı iş yerinin bulunduğu yer mahkemesinde açabilmektedir.

Somut olayda; davacının eşinin işini yaptığı iş yeri kazanın meydana geldiği yer olan Ukrayna’dır. Davalı K… Ltd. Şti.’nin ikametgahı Kıbrıs ve davalı SGK Başkanlığının ikametgahı ise Ankara olup Kurumun şubeleri bulunmaktadır. Ancak Kurum şubelerinin bulunduğu yer mahkemesinin yetkili sayılabilmesi için Kurum şubesinin yaptığı bir işlemin bulunması gerekir. Davaya konu olayda Kurumun Trabzon şubesi tarafından yapılan bir işlem bulunmamaktadır.

Bu nedenle, Trabzon SGK İl Müdürlüğü tarafından yapılan bir işlem bulunmadığından, davacının işini yaptığı iş yeri Trabzon’da olmadığı gibi davalıların ikametgahı da Trabzon’da bulunmadığından yetkisiz mahkemece davaya bakılması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davalı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde K… Ltd. Şti.’ye iadesine, 14.01.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları